Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr XXXVIII/ 252/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr XXXVIII/ 252/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Numer uchwały: 2006/3/16
Numer sesji: 3
Rok (4 cyfry): 2006
Uchwała nr III/ 16 /2006 r
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 18 grudnia 2006 r

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr XXXVIII/ 252/2006
z dnia 25 kwietnia 2006 r w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. g oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXXVIII/252/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r § 1 pkt. 1 i pkt. 2 otrzymuje brzmienie .
„ 1. Postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2006 r. z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie do kwoty 236.775 zł (słownie: Dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć zł )
w tym w niżej wymienionych latach :
- 2007 r. do kwoty 84.975 zł (słownie Osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć zł.),
- 2008 r. do kwoty 121.275 zł (słownie : Sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć zł),
- 2009 r. do kwoty 14.850 zł (słownie : Czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt zł.).
- 2010 r. do kwoty 9.900 zł (słownie : Dziewięć tysięcy dziewięćset zł.)
- 2011 r. do kwoty 5.775 zł (słownie : Pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć zł)

2. Upoważnia się Burmistrza Ponieca do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do wysokości 248.325 zł na zabezpieczenie roszczeń Spółki z tytułu niewykonania przez Gminę Poniec zobowiązania finansowego ”


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie do uchwały nr III/ 16 / 06
Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 18 grudnia 2006 r
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.
Rada Miejska w Poniecu w dniu 29 października 2003 podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia i wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Spółka
z o.o. z siedzibą w Lesznie na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani „ realizowanego w ramach grupy projektów Gospodarka Odpadami i Osadami Ściekowymi w Lesznie nr 2004/PL/16/C/PE/035.
Gmina Poniec współfinansuje realizację zadania poprzez wnoszenie udziałów
w latach 2006 - 2011.
Według podpisanej umowy z dnia 25 października 2006 r o współfinansowaniu inwestycji , łączna kwota dofinansowania wynosiła kwotę 230.031,40 zł , która obecnie ulegnie zmianie do kwoty 248.267.36 zł w związku z obowiązkiem zatrudnienia inżyniera kontraktu.

W dniu 25 kwietnia 2006 r Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego dot. wnoszenia udziałów w poszczególnych latach do MZO z siedzibą w Lesznie oraz zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
Obecnie po zwiększeniu współfinansowania potrzebna jest zmiana paragrafu 1
pkt.1 i pkt. 2 wyżej wymienionej uchwały , by Burmistrz mógł podpisać aneks do umowy na współfinansowanie budowy zakładu w Trzebani.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-04-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących