Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości i od posiadania psów.

w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości i od posiadania psów.

Numer uchwały: 2006/3/9
Numer sesji: 3
Rok (4 cyfry): 2006UCHWAŁA NR III / 9 / 2006

RADY MIEJSKIEJ w PONIECU z dnia 18 grudnia 2006 r.

w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości i od posiadania psów .


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 7 ust. 3 i art. 14 pkt. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zmianami)


Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

  1. nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele kulturalne, ochrony przeciwpożarowej i sportowe, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

  2. budowle wykorzystywane na cele kulturalne, ochrony przeciwpożarowej, sportowe z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

  3. poddasza użytkowe i piwnice powyżej 1,40 m wysokości, za wyjątkiem pomieszczeń mieszkalnych oraz pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

  4. niewydzierżawione grunty komunalne.

  5. grunty pod drogami śródpolnymi, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”


§ 2 . Zwalnia się od podatku od posiadania psów:

  1. posiadanie psów do 8-mego tygodnia życia.

  2. posiadanie jednego psa na każde gospodarstwo domowe nie będące gospodarstwem rolnym.


§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Poniecu nr XXIII/ 146 / 2004 z dnia
3 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnego
leśnego i od posiadania psów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej nr III / 9 / 2006 z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów.


Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych daje możliwość Radzie Miejskiej na podjęcie uchwały określającej zwolnienia przedmiotowe zgodnie z art. 7 ust. 3 w podatku od nieruchomości i w art. 14 pkt 4 w podatku od posiadania psów.
Uchwała określa zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-12-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących