Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: budżetu gminy na 2007 rok.

w sprawie: budżetu gminy na 2007 rok.

Numer uchwały: 2007/5/27
Numer sesji: 5
Rok (4 cyfry): 2007U C H W A Ł A nr V/ 27 /2007

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 stycznia 2007 r

w sprawie: budżetu gminy na 2007 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 , pkt 9 lit. d i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 165 , art. 166 , art. 166a , art. 173 , art. 182 , art. 184 , art.188 , ust.2 pkt 1 i 3 , art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r roku nr 249 poz. 2104 ze zmianami
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 14.486.384 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują :
1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.604.760 zł jak w załączniku nr 4 do uchwały .
2) dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23.000 zł jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17.786.211 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują :
1/ wydatki bieżące kwotę 12.472.788 zł w tym na :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 5.712.546 zł,
b) dotacje kwotę 473.466 zł ,
w tym :
- podmiotową dla instytucji kultury 401.466 zł
- dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 72.000 zł.
c) obsługę długu kwotę 63.000 zł.
2/ wydatki majątkowe - roczne - kwotę 57.000 zł jak w zał. nr 6
3/ wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem
wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 - 2011
zgodnie z zał. nr 7,
4/ wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych
i funduszu spójności zgodnie z zał. nr 8.
3.Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje :
1) Wydatki w kwocie 2.604.760 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw jak w załączniku nr 4 do uchwały.
2/ wydatki w kwocie 76.363 zł na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w „ Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Poniec w 2007 r„ w kwocie 87.000 oraz w „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani na terenie gminy Poniec w 2007 r.” w kwocie 3.000 zł .

§ 4. 1.Ustala się przychody i rozchody budżetu jak w zał. nr 3 do uchwały.
2.Deficyt budżetu w kwocie 3.299.827 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek.

§ 5 . 1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 16.000 zł.

§ 6.Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych :
1) przychody w kwocie 2.284.700 zł
2) wydatki w kwocie 2.260.728 zł
zgodnie z zał. nr 9.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :
1) przychody 50.000 zł.
2) wydatki 50.000 zł
zgodnie z zał. nr 10.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.230.827 zł.
z tego na :
1)pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.299.827 zł
3)spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 431.000 zł

§ 9 . Upoważnia się Burmistrza Ponieca do zaciągania zobowiązań :

  1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone

w zał. nr 7,

  1. na finansowanie programów i projektów ze środków UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi ,określonych

w zał. nr 8,

  1. z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Ponieca do :
1) dokonywania zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w wydatkach bieżących i majątkowych oraz między zadaniami.
2) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.
3) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego w wydatkach bieżących za wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

§ 12. Ustala się kwotę 900.000 zł do której Burmistrz Ponieca może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13. Ustala się dla samorządowych jednostek budżetowych następujące zasady rozliczeń zwrotu wydatków :
1) uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe wpływy z tytułu zwrotu
wydatków dokonanych w 2007 r zmniejszają wydatki budżetowe .
2) uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe wpływy z tytułu zwrotu
wydatków poniesionych w latach ubiegłych są dochodami budżetu 2007r. „


§ 14. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca .

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa WielkopolskiegoInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-01-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących