Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr XXXVIII/255/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr XXXVIII/255/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Numer uchwały: 2007/5/29
Numer sesji: 5
Rok (4 cyfry): 2007


Uchwała nr V/ 29 / 2007
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 stycznia 2007r

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr XXXVIII/255/2006
z dnia 25 kwietnia 2006 r w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. e oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), w związku z uchwałą Nr XVII/ 109/ 2004r Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 kwietnia 2004 w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji Gminnego Składowiska Odpadów Rolnych i Bytowych zlokalizowanego na terenie gminy Poniec Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXXVIII/255/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie .
„§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie finansowe o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2007 r z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego dotyczącego przeprowadzenia przez Miasto Leszno rekultywacji gminnego składowiska odpadów rolnych i bytowych zlokalizowanego na terenie gminy Poniec we wsi Wydawy do kwoty 279.271 zł (słownie: Dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden zł) w poszczególnych latach :
- 2008r do kwoty 83.585 zł (słownie : Osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset
osiemdziesiąt pięć zł)
- 2009r do kwoty 183.221 zł (słownie : Sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście
dwadzieścia jeden zł)
- 2010 r do kwoty 7.791 zł (słownie : Siedem tysięcy siedemset dziewięć -
dziesiąt jeden zł.)
- 2011 r do kwoty 4.674 zł (słownie : Cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt
cztery zł.)


§ 3. Wykonania uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały nr V/ 29 /06
Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 stycznia 2007 r
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.Rada Miejska w Poniecu w dniu 28 kwietnia 2004 podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji Gminnego Składowiska Odpadów Rolnych i Bytowych zlokalizowanego na terenie Gminy Poniec.
Rekultywacja będzie wykonywana w ramach realizowanego przez Miasto Leszno zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów „ należącego do Grupy Projektów Gospodarka Odpadami i Osadami Ściekowymi w Lesznie nr 2004/PL/16/C/PE/035 z wykorzystaniem środków pomocowych z Funduszu Spójności ,przyznanych Decyzją Komisji Europejskiej
nr K(2005)5536 z dnia 13 grudnia 2005 r. Zadanie realizowane będzie w latach
2006 -2011. W ramach tego zadania zostanie zrekultywowane składowisko odpadów bytowych w Wydawach.
Według podpisanego porozumienia międzygminnego z dnia 29 maja 2006 r łączna kwota dotacji wynosiła kwotę 282.345,11zł , która obecnie ulega zmian zwiększeniu do kwoty 347.668,34 zł w związku ze wzrostem kosztów z tytułu różnic kursowych EURO.

W dniu 25 kwietnia 2006 r Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych dot. przekazywania dotacji dla Miasta Leszna w poszczególnych latach realizacji zadania.
Obecnie po zwiększeniu planowanych kosztów zadania potrzebna jest zmiana paragrafu 1ust.1 wyżej wymienionej uchwały celem kontynuowania procesu inwestycyjnego. W uchwale tej kwoty dotacji w poszczególnych latach zostały zaokrąglone do pełnych złotych.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-04-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących