Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania.

w sprawie: regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania.

Numer uchwały: 2007/6/37
Numer sesji: 6
Rok (4 cyfry): 2007

UCHWAŁA Nr VI/37/2007

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 27 marca 2007 roku

w sprawie : regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich
przyznawania.


Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:


§ 1. Regulamin określający rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz warunki i sposób ich przyznawania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik do uchwały Nr VI/37/2007
Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 marca 2007 roku

REGULAMIN
określający rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla, korzystających z opieki zdrowotnej, nauczycieli, oraz warunki i sposób ich przyznawania
§ 1. Rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

 1. Bezzwrotne świadczenie pieniężne udzielane na warunkach określonych w § 2 regulaminu.

§ 2. Warunki i sposób przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

 1. Warunkiem przyznania świadczenia zdrowotnego jest złożenie przez chorego nauczyciela wniosku na obowiązującym druku, który stanowi integralną część regulaminu z aktualnym zaświadczeniem lekarskim.

 2. Ze świadczenia funduszu zdrowotnego mogą korzystać:

 1. nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Poniec, co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć,

 2. byli nauczyciele - emeryci i renciści, którzy przeszli na emeryturę lub rentę ze szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów, dla których Gmina Poniec jest organem prowadzącym.

 1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:

 1. przewlekłą chorobą nauczyciela,

 2. leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego przebywania w domu,

 3. długotrwałym leczeniem specjalistycznym.

 1. Wysokość przyznawanego świadczenia zdrowotnego uzależnia się od przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych biorąc pod uwagę konieczność stosowania specjalistycznych leków, zapewnienia dodatkowej opieki chorego, itp.

 2. Pomoc zdrowotna dla jednej osoby udzielana jest raz na rok. W uzasadnionych, szczególnych przypadkach świadczenie zdrowotne może być przyznane powtórnie w danym roku.

 3. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje dyrektor jednostki.

 4. W przypadku odmowy przyznania pomocy z funduszu zdrowotnego - przysługuje odwołanie do Burmistrza Ponieca. Odwołanie powinno być przekazane za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma o decyzji odmownej.

 5. Świadczenia zdrowotne będą przyznawane w zależności od posiadanych środków.

 6. W przypadku braku środków na pełne pokrycie potrzeb, świadczenia zdrowotne będą przyznawane w części lub nie będą przyznawane.WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ

………………………………………………………………………….
Wnioskodawca (imię i nazwisko)
………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania i nr tel.
………………………………………………………………………….
Placówka , w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony
Uzasadnienie:
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
(w załączeniu: aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela)

………………………
data i podpis wnioskodawcyDyrektor :

Przyznaję pomoc zdrowotną w wysokości: …………………………...
(kwota)
……………………..
data i podpisInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących