Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu.

w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu.

Numer uchwały: 2007/6/38
Numer sesji: 6
Rok (4 cyfry): 2007
Uchwała nr VI/38/2007
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 27 marca 2007 r.

w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym { tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,} i art. 13 ust. 1, art. 27, art. 28 ust. 1, art. 29 ust. 1, art. 30, art. 33 ust. 3, art. 40 ust. 1, art. 62, oraz art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; zm: z 2004 r. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150, poz. 1251, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459},

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat lub do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działki niezabudowane, w obrębie Poniec, Nr ewidencyjny: 1190/3 o powierzchni 0.06.40 ha; 1190/4 o powierzchni 0.09.69 ha; 1190/5 o powierzchni 0.11.77 ha; 1190/6 o powierzchni 0.09.98 ha; 1190/7 o powierzchni 0.10.83 ha; 1190/8 o powierzchni 0.10.75 ha; 1190/9 o powierzchni 0.09.63 ha; 1190/10 o powierzchni 0.09.73 ha; 1190/13 o powierzchni 0.09.65 ha; 1190/14 o powierzchni 0.11.83 ha; 1190/15 o powierzchni 0.10.73 ha; 1190/16 o powierzchni 0.08.80 ha; 1190/17 o powierzchni 0.09.39 ha; 1190/20 o powierzchni 0.09.57 ha; 1190/21 o powierzchni 0.08.94 ha;

§ 2. Pierwsza opłata roczna za użytkowanie wieczyste wynosi 15% ceny uzyskanej w przetargu, następne opłaty roczne - 1 % tej ceny.

§ 3. Ustala się sposób zagospodarowania nieruchomości w ten sposób, iż rozpoczęcie zabudowy nieruchomości ma nastąpić w terminie 18 miesięcy od daty nabycia a zakończenie zabudowy nieruchomości w terminie 42 miesięcy od daty nabycia.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Poniecu nr XXII/210/2005 z dnia 22 września 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Poniecu przy ul. Rydzyńskiej, stanowiących własność Gminy Poniec

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Poniecu Nr VI/38/2007 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży

W celu zwiększenia dochodów Uchwała Rady Miejskiej w Poniecu przewiduje zbycie nieruchomości w formie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży. Burmistrz Ponieca przeprowadzi przetarg ustny nieograniczony na oddanie działki w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż. Zwycięzca przetargu przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego będzie miał możliwość wyboru użytkowania wieczystego lub własności, co nie zmienia wartości nieruchomości lecz zwiększa sześciokrotnie wpływy do Gminy Poniec przez sprzedaż ostateczną.
Propozycja oddania przedmiotowych nieruchomości w użytkowanie wieczyste umotywowana była między innymi tym, iż inwestor poniósłby mniejsze nakłady finansowe na grunt przy rozpoczęciu inwestycji, a tym samym możliwe jest zainteresowanie przetargiem większej liczby inwestorów. Niska pierwsza oplata roczna za użytkowanie wieczyste nie obciąża inwestorów na etapie uruchomienia inwestycji. Ta forma zbycia nieruchomości daje jednak gminie sześciokrotne mniejsze korzyści finansowe niż sprzedaż.
Zwycięzcy przetargu pozostawia się możliwość wyboru pomiędzy użytkownikiem wieczystym a własnością nieruchomości, dając gwarancję dostosowania formy nabycia nieruchomości do własnych możliwości finansowych i wymagań, a tym samym zoptymalizuje pod względem czasowym i ekonomicznym proces zbycia nieruchomości przez gminę.
Ponadto rozwój mieszkalnictwa na obszarze gminy jest uzależniony od warunków inwestowania w budownictwo mieszkaniowe. Rolą gminy jest więc stworzenie korzystnych warunków- tym jednym z nich jest właśnie przygotowanie oferty sprzedaży/oddania w użytkowanie wieczyste posiadanych atrakcyjnych nieruchomości gruntowych, które mogą być wykorzystane pod budownictwo jednorodzinne.

BURMISTRZ PONIECA
Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących