Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok.

Numer uchwały: 2007/7/63
Numer sesji: 7
Rok (4 cyfry): 2007

U C H W A Ł A nr VII / 63 /2007

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 25 kwietnia 2007 r

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 165 , art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r roku nr 249 poz. 2104 ze zmianami )
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr V/27/07 z dnia 29 stycznia 2007 r
w sprawie budżetu gminy na 2007 r wprowadza się następujące zmiany :

1. W § 2 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :
„2.wydatki majątkowe - roczne - kwotę 62.000 zł po zmianach określa
zał. nr 1 do niniejszej uchwały,”

2. § 8 otrzymuje brzmienie :
„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.962.882 zł.
z tego na :
1)pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.031.882 zł
3)spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 431.000 zł”


§ 2. Dokonuje się zmian w zał. nr 6 jak w zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku
budżetowego 2007


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-04-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących