Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/276/2006 Rady Miejskiej w Poniecu w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy orazwysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/276/2006 Rady Miejskiej w Poniecu w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy orazwysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Numer uchwały: 2007/7/64
Numer sesji: 7
Rok (4 cyfry): 2007

UCHWAŁA Nr VII/ 64/2007
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 25 kwietnia 2007

w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/276/2006 Rady Miejskiej w Poniecu w sprawie
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych
składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.


Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, i art. 54 ust. 3 i 7 oraz art.91d pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zm.) i przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005 r. nr 22, poz.181 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1i art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszania aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 190, poz. 1606 ze zm.)
Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale nr XLIII/276/2006 Rady Miejskiej w Poniecu w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz.Urz. Woj.Wiekopolskiego Nr 179 z d. 23 listopada 2006r.) w § 12 wprowadza się następującą zmianę:

  1. skreśla się ust.3. w brzmieniu „3. Dodatek za wychowawstwo klasy nie przysługuje nauczycielom pracującym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych”


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-04-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących