Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok.

Numer uchwały: 2007/8/66
Numer sesji: 8
Rok (4 cyfry): 2007

U C H W A Ł A nr VIII/ 66 /2007

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 24 maja 2007 r

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz 24 ust. 5 , art. 165 , art. 166 , art. 184 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r roku nr 249 poz. 2104 ze zmianami )
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr V/27/07 z dnia 29 stycznia 2007 r
w sprawie budżetu gminy na 2007 r wprowadza się następujące zmiany :
1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 15.235.509 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2. W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 16.008.434 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”
3. W § 2 ust. 2 pkt. 1 ,pkt 1a i 1 b , pkt. 2 oraz pkt. 4 otrzymują brzmienie :
1/ wydatki bieżące kwotę 13.189.483 zł w tym na :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 5.763.129 zł,-
b) dotacje kwotę 489.466 zł
w tym :
- podmiotową dla instytucji kultury 412.466 zł
- dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 72.000 zł
- celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących kwota 5.000 zł

2/ wydatki majątkowe - roczne - kwotę 114.000 zł jak w zał. nr 5 do niniejszej
uchwały
4/ wydatki na programy i projekty realizowanie ze środków funduszy
strukturalnych i funduszu spójności po zmianach określa zał. nr 4
do niniejszej uchwały.”
§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie :
„ Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 102.600 zł i wydatki na realizację zadań określonych w „ Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Poniec w 2007 roku” w kwocie 99.600 zł oraz w „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Poniec w 2007 roku” w kwocie 3.000 zł.
§ 3 . W § 4 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :
”2.Deficyt budżetu w kwocie 772.925 zł zostanie sfinansowany przychodami
z kredytów i pożyczek.”
§ 4. § 6 otrzymuje brzmienie :
„ Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych :

  1. przychody w kwocie 2.324.700 zł

  2. wydatki w kwocie 2.300.728 zł

zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały „.
§ 5. § 8 otrzymuje brzmienie :
„ Ustała się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1507.458 zł
z tego na :
1) pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego 500.000 zł
2) finansowanie planowego deficytu budżetu 772.925 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 234.533 zł

§ 6. Dokonuje się zmian w zał. nr 1 jak w zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmian w zał. nr 2 jak w zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 8. Dokonuje się zmian w zał. nr 3 jak w zał. nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 9. Dokonuje się zmian w zał. nr 6 jak w zał. nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 10. Dokonuje się zmian w zał. nr 8 jak w zał. nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 11. Dokonuje się zmian w zał. nr 9 jak w zał. nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 12. Wprowadza się zał. nr 11 do uchwały budżetowej, stanowiący zał. nr 7
do niniejszej uchwały określający zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego.

§ 13. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca .

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2007


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-05-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących