Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec.

w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec.

Numer uchwały: 74
Numer sesji: 9
Rok (4 cyfry): 2007Uchwała Nr IX /74/2007
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 czerwca 2007 r.


w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec przyjętego Uchwałą Nr XIII/56/99 Miejskiej Ponieca z dnia 25 czerwca 1999 roku

§ 2. Granice obszarów objętych zmianą oznaczono na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiotem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec są zasady zagospodarowania obszarów odpowiednio określonych w załączniku graficznym, w tym lokalizacji:
1. siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz obszarami zabudowy istniejącej i potencjonalnymi obszarami rozwoju miejscowości w obszarze określonym w załączniku graficznym cyfrą 1
2. zbiornika retencyjnego w obszarze określonym w załączniku graficznym cyfrą 2
3. terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej w obszarach określonych w załączniku graficznym cyframi 3, 4, 5, 6.

§ 4. Zakres zmiany polega na opracowaniu w części tekstowej i graficznej jednolitego tekstu i rysunku „Studium” z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na wszystkie pozostałe ustalenia.

§ 5. Dopuszcza się uchwalanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego odrębnie dla poszczególnych obszarów wymienionych w niniejszej uchwale.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec zostało uchwalone w roku 1999r. Jako, że wszelkie opracowania planistyczne po pewnym czasie tracą na aktualności istnieje potrzeba ich weryfikacji i ewentualnej aktualizacji. Dodatkowo od roku 2003 obowiązuje nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która to ustawa podniosła rangę studium, dając możliwość wywierania silniejszego wpływu na kształt planów miejscowych. Do roku 2003 plany miały być spójne ze studium, obecnie zaś ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu planów, a ewentualna rozbieżność może skutkować nieważnością planu. Nowa ustawa dokładnie określiła w art.. 10 zawartość studium, co również skutkuje potrzebą aktualizacji naszego studium, które uchwalone na mocy poprzedniej ustawy nie zawiera wszystkich elementów wymienionych w obecnie obowiązującej ustawie. Ponadto Burmistrz Ponieca zgłosił się do firmy zajmującej się procesem inwestycyjnym związanym z budową siłowni wiatrowych. Postawienie tych obiektów stanowi istotną zmianę w krajobrazie oraz może oddziaływać na środowisko z tego też względu zachodzi pilna potrzeba sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec. Studium w pierwszej kolejności udzieli odpowiedzi czy w granicach naszej gminy istnieje możliwość usytuowania ferm wiatrowych. W przypadku potwierdzającym taką możliwość ustali warunki, które będą musiały spełnić inwestycje wiatrowe, które to warunki będą przedmiotem kolejnego etapu tj. uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Stoimy też przed koniecznością uwzględnienia możliwości lokalizacji zbiornika retencyjnego w miejscowości Rokosowo, którego nie było w ustaleniach studium, a w br. powstała koncepcja jego powstania.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących