Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok.

Numer uchwały: 75
Numer sesji: 9
Rok (4 cyfry): 2007
U C H W A Ł A nr IX/75/2007

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 165 , art. 166 , art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r roku nr 249 poz. 2104 ze zmianami )
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr V/27/07 z dnia 29 stycznia 2007 r
w sprawie budżetu gminy na 2007 r wprowadza się następujące zmiany :
1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 15.435.431 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”
2. W § 1 ust.2 p.1 otrzymuje brzmienie:
„2. 1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.960.410,-zł. jak w załączniku nr 3 do uchwały.”

3. W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 16.208.356 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”
4. W § 2 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 4 otrzymują brzmienie:
1/ wydatki bieżące kwotę 13.361.026 zł w tym na :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 5.801.443 zł,-
b) dotacje kwotę 489.466 zł
w tym :
- podmiotową dla instytucji kultury 412.466 zł
- dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 72.000 zł
- celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących kwota 5.000 zł
c) obsługę długu kwotę 63.000,- zł.
d) składki ZUS za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne kwotę 16.439 zł

4/ wydatki na programy i projekty realizowanie ze środków funduszy
strukturalnych i funduszu spójności po zmianach określa zał. nr 4
do niniejszej uchwały.”
5. W § 2 ust 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„3. 1) Wydatki w kwocie 2.960.410,-zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw jak w załączniku nr 3 do uchwały.”

§ 2. Dokonuje się sprostowania błędu rachunkowego w postanowieniach uchwały nr VIII/66/2007 z dnia 24 maja 2007 w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2007r.
w § 1 ust.3 lit. a gdzie naniesiono kwotę 5.763.129 zł a winna być kwota 5.792.885 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w zał. nr 1 jak w zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w zał. nr 2 jak w zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian w zał. nr 4 jak w zał. nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Dokonuje się zmian w zał. nr 8 jak w zał. nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca .

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2007

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących