Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr 8

Protokół nr 8

Numer dokumentu: VIII/2007
Rok (4 cyfry): 2007


Protokół nr VIII/2007
z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 24 maja 2007 roku w godz.
14,00 - 22,20 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poniecu.
_______________________________________________________________

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 14,00
otworzył VIII Sesję Rady Miejskiej w Poniecu. Powitał radnych,
a w ich imieniu :

• Radnych Powiatu Gostyńskiego w osobach: Kazimierza Musielaka
Krzysztofa Wachowiaka
• Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu
Michała Domagalskiego
• Komendanta Powiatowy PSP w Gostyniu Krzysztofa Łoniewskiego
• Kierownika Rewiru Dzielnicowych Leszka Mochalskiegp
• Naczelnika Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu Zbigniewa Dederka
• Kierownika Delegatury Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Andrzeja Kościelskiego
• Przedstawicieli Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Zespołu Przychodni Lekarza Rodzinnego “MEDICA” w Poniecu
Lecha Dużyńskiego. i Annę Gulińską
• Przedstawicielkę Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu
Pielęgniarek w Poniecu Grażynę Krzyżaniak
• Lekarze stomatolodzy: Urszula Redlich i Beata Kiełczewska
• Siostrę Przełożona Oddziału - Szpitala w Poniecu Iwonę Malinowską
• Burmistrza Ponieca Kazimierza Dużałkę
• Sekretarza Gminy Andrzeja Zielińskiego
• Skarbnika Gminy Krystynę Kabała
• Radcę Prawny Teresa Andrzejewska
• Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP Józefa Kluczyka
• Komendanta Gminny OSP Jerzego Wędzonka
• Dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola samorządowego
• Kierownicy zakładów i jednostek budżetowych,
• Sołtysi

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 14 radnych,
co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji. Nieobecnym był radny Karol Dwornik
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokółu.
Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz przedstawił porządek obrad sesji, który
radni otrzymali w zaproszeniach na VIII Sesję i zapytał radnych o ewentualne uwagi
do porządku obrad.


Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka zgodnie z art.20 ust.1a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 nr 142 poz.1591 ze zmianami / zaproponował wykreślenie punktu 6 z porządku obrad dzisiejszej sesji, a o uzasadnienie poprosił inspektora Daniela Zborowskiego.

Inspektor Daniel Zborowski poinformował, że brak szczegółowych informacji nt. wyznaczenia , określenia obszaru do lokalizacji elektrowni wiatrowych ze strony Biura Usług Projektowych Spólka z o.o. DOMREL w Szczecinie, uniemożliwia podjęcie uchwały w sprawie zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Poniec
Rada Miejska w głosowaniu / 14 radnych ‘za”/ jednomyślnie opowiedziała się wykreśleniem pkt.6 z porządku i wówczas będzie następujący :

Porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej :
1 .Otwarcie.
2. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4.. Informacje :
• Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu o zabezpieczeniu
przeciwpożarowym na terenie gminy.
• Komendanta Powiatowego Policji nt. stanu bezpieczeństwa na
terenie gminy Poniec.
5. Sprawy ochrony zdrowia na terenie Gminy Poniec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa
Gminy Poniec.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
• zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok,
• udzielenia pomocy Powiatowi Gostyńskiemu,
• udzielenia pomocy finansowej dla gminy Piaski,
• zatwierdzenia sprawozdania rocznego instytucji kultury za 2006 rok,
• przeznaczenia wyniku finansowego instytucji kultury za 2006 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy komisji Rady Miejskiej.
9. Podjęcie uchwał w sprawach :
• odwołania Skarbnika Gminy Poniec,
• powołania Skarbnika Gminy Poniec.
10.. Sprawy organizacyjne.
11. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie.

Przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów porządku obrad.


Pkt. 1 Otwarcie.
Jak wyżej.


Pkt.2 Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej
Sesji RM oraz informacja o działaniach Burmistrza w okresie
międzysesyjnym.

Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał podjętych na VII Sesji Rady Miejskiej, które zostały przyjęte bez uwag. Stanowią załączniki do protokołu .

Pkt.3 Interpelacje i zapytania radnych:

Radny Jerzy Kusz zgłosił interpelacje dot. pobudowania garbów poprzecznych w związku z poważnym zagrożeniem dla młodzieży szkolnej w drodze „Do” i „Ze” szkoły do domu w rejonie skrzyżowania ulic: Gostyńskiej z Kościuszki oraz wyjazdem z Ponieca – interpelacja nr 1

Radny Jerzy Kusz w imieniu mieszkańców Ponieca, a szczególnie ulicy Polnej zwrócił się z zapytaniem kiedy skończą się uciążliwe i zbyt często powtarzające się kłopoty z jakością serwowanej wody.

Wystąpienie radnego Jerzego Kusza stanowi załącznik do protokółu.

Radny Dariusz Kieliś zgłosił interpelacje dotyczące :
- zaśmiecania foliami gruntów rolnych i zwrócenia uwagi
na ten problem firmie obsługującej to składowisko by nie dochodziło do
zaśmiecania i utrudniania w pracach rolnych – interpelacje nr 2.

- dokładnego przeczyszczenia wodociągu w celu poprawy
wody, która jest niezdatna do picia a nawet do prania – interpelacja nr 3,

- dostawienia do pojemników na odpady plastikowe pojemników na szkło,
a nawet na makulaturę / rozpatrzenie tej kwestii / - interpelacja nr 4.

W związku z obowiązywaniem uchwały dot. podpisania przez mieszkańców naszej Gminy stosownej umowy na wywóz śmieci z firmą, która posiada odpowiednie zezwolenie na dokonywanie wywozu radny Dariusz Kieliś zapytał w jakim procencie mieszkańcy naszej gminy wywiązali się z tego obowiązku.
Wystąpienie radnego Dariusza Kielisia stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni na zgłoszone interpelacje
i zapytania otrzymią odpowiedzi na piśmie.

W kwestii przedstawienia prezentacji multimedialnej pomiędzy przewodniczącym obrad Jerzym Kuszem a radnym Bronisławem Glurą nastąpiła wymiana poglądów.

Radny Bronisław Glura przedstawił prezentację multimedialną nt. sposobu wykonania ławek na stadionie sportowym w Poniecu. Stwierdził, iż na stadionie należy zatrudnić gospodarza w celu uniknięcia dewastacji.

Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka po wysłuchaniu komentarzy podczas prezentacji multimedialnej stwierdził, że radny Bronisław Glura przez cały czas mówił nieprawdę i nadal ją mówi.

Radny Tadeusz Kaźmierczak zwrócił się z prośba o uszczegółowienie, ponieważ niektóre kwestie dotyczą również boisk w poszczególnych wsiach.

Radny Bronisław Glura stwierdził, że przedmówca ma dobrze zapoznać się z ustawą samorządową.

Pkt.4 . Informacje :
• Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu o zabezpieczeniu
przeciwpożarowym na terenie gminy.
• Komendanta Powiatowego Policji nt. stanu bezpieczeństwa na
terenie gminy Poniec.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych Leszek Mochalski przedstawił informację dotyczącą bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Poniec. W swym wystąpieniu zwrócił uwagę na takie kwestie jak:
• zagrożenie przestępczością kryminalną / w naszej gminie najczęstszymi przestępstwami są kradzieże, kradzieże z włamaniami oraz fałszerstwa/,
• działania prewencyjne / interwencje domowe i spotkania ze społeczeństwem, na których szczególnie omawiana jest bezpieczna droga do szkoły, zabezpieczenie mienia przed kradzieżami, przestrzeganie przepisów w ruchu drogowym,
• współpraca z przedstawicielami samorządu i administracji terenowej
oraz organizacjami społecznymi,
• wnioski i przedsięwzięcia na następny rok.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu Michał Domagalski uszczegółowił kwestie współpracy z samorządami i organizacjami społecznymi.
W dyskusji radny Bronisław Glura poruszył kwestie zaprzestania procedur dofinansowywania przez samorządy zakupu samochodów dla policji ponieważ nie przysparza to dobrej opinii policji.

Przew. Komisji Jan Rosik wnioskował o rozważenie możliwości wykonania barierki ochronnej w rejonie posesji pana Pierzchały we wsi Śmiłowo.

Radny Powiatu Gostyńskiego Krzysztof Wachowiak poruszył sprawę ustawienia lustra w Dzięczynie, ponieważ na drodze Leszno – Poniec - Dzięczyna –Gostyń występuje duże natężenie ruchu drogowego.

Zastępca komendanta Policji w Gostyniu Michał Domagalski stwierdził, że Komenda Powiatowa Policji jest ciałem opiniującym, ze swej strony opiniuje hipotetycznie i realizuje się głównie w przestępstwach drogowych. Naczelnik ruchu drogowego wyraża opinie w imieniu Komendanta.

Radny Bronisław Glura stwierdził, że lustro może być wykonane w różnej formie.

Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka stwierdził, że temat lustra w Dzięczynie był poruszany w poprzedniej kadencji. Zarząd Powiatowy Dróg i Ulic w Gostyniu nie dostrzegał takiej potrzeby.

Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu Brygadier Krzysztof Łoniewski
w swym wystąpieniu poruszył kwestie :
• działań kontrolno rozpoznawczych w 2006 roku,
• wykonanie zaleceń pokontrolnych w Przedszkolu Samorządowym
w Poniecu,
• stanu operacyjnego zabezpieczenia gminy Poniec
/ wyposażenia jednostek OSP w sprzęt /.
Kończąc swoje wystąpienie podziękował Burmistrzowi, Radzie Miejskiej, radnym poprzedniej i bieżącej kadencji za udzieloną pomoc finansową szczególnie wsparcie finansowe przy zakupie samochodu strażackiego.

W dyskusji radny Bronisław Glura poruszając sprawę oddania do użytku sali kina w Poniecu, stwierdził, że od siedmiu lat walczy o to by obiekt oddać w całości do użytku.

Radny Stanisław Pietrzak zwrócił się z pytaniem czy zmieniły się odległości
obowiązujące przy składowaniu płodów rolnych ?

Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu Brygadier Krzysztof Łoniewski
poinformował, że przepisy dotyczące zachowania odległości przy składowaniu płodów rolnych na polach przez rolników opracowuje Komenda Powiatowa w Gostyniu.

Radny Bronisław Glura w swej wypowiedzi nawiązał do programu jubileuszowych obchodów 100 - lecia istnienia jednostki OSP w Poniecu Podziękował Komendantowi Powiatowemu za zrozumienie i współpracę w działaniach na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Pkt. 5. Sprawy ochrony zdrowia na terenie Gminy Poniec.

Kierownik Delegatury w Lesznie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Zbigniew Dederek przedstawił zabezpieczenie opieki zdrowotnej w 2007 roku na terenie gminy Poniec w zakresie :
I. podstawowej opieki zdrowotnej – realizowane są umowy kompetencji ;
1/ lekarza rodzinnego,
2/ pielęgniarki środowiskowej, rodzinnej,
3/ położnej środowiskowej rodzinnej,
4/ higieny szkolnej,
5/ pielęgniarki wyjazdowej w dni powszechne po godz.18,00, soboty, niedziele i dni
świąteczne,
6/ nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej po godz,18, soboty,
niedziele i dni świąteczne .
II. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – realizowane są umowy ;
a/ poradni dermatologicznej,
b/ ginekologiczne- położniczej,
c/ neurologicznej,
d/ okulistycznej,
e/ laryngologicznej.
III. leczenia stomatologicznego dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży
do 18 roku życia - umowy są realizowane w ramach indywidualnej praktyki
stomatologicznej.

IV. rehabilitacji leczniczej - fizjoterapeutyczne zabiegi ambulatoryjne

V. opieka długoterminowa – oddział szpitala dla przewlekle chorych.

Kończąc swoje wystąpienie Kierownik Delegatury stwierdził, że z pewnością zapotrzebowanie na usługi jest większe ale zostanie zwiększony limit punktów na usługi stomatologiczne w drugim półroczu.

Lekarz Stomatolog Urszula Redlich poinformowała, że w ramach podpisanego kontraktu na usługi stomatologiczne jest określony limit przyjęć dzieci młodzieży i dorosłych, który jest ciągle niewystarczający. Są to przyjęcia w ramach ½ etatu , drugim miejscem świadczenia usług jest gmina Pępowo .

Lekarz Stomatolog Beata Kiełczewska poinformowała, że w ramach podpisanego kontraktu świadczy usługi nie objęte kontraktem tj. fluoryzacji, udzielania porad ortodontycznych, profilaktyki. Kończąc wypowiedź zwróciła się z prośbą o zwiększenie limitu na usługi stomatologiczne.

NP ZOZ Zespół Pielęgniarek i Położnej Grażyna Krzyżaniak w swoim wystąpieniu poinformowała, że usługi w ramach kontraktu z NFZ świadczy od 1999 roku. W roku bieżącym roku 31 grudnia kończy się 3 letni okres umowy podpisanej z NFZ na świadczenie sług w zakresie kompetencji pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej i w zakresie pielęgniarki wyjazdowej w dni powszednie po godz.18,00, soboty, niedziele i dni świąteczne - 24 godzinną opiekę nad pacjentem. Kończąc swoją wypowiedź poinformowała, że złożyła wniosek do Burmistrza Ponieca o wykup lokalu, w którym znajduje się obecnie siedziba Zespołu. Lokal ten obecnie jest dzierżawiony, posiada powierzchnię 44 m2 powierzchni.

W dyskusji przewodniczący obrad Jerzy Kusz poruszył kwestie odsyłania pacjentów do miejscowego szpitala po godz.18 oraz w niedziele i święta.
Mieszkańcy Gminy Poniec są zaniepokojeni różnymi pogłoskami o rzekomej likwidacji szpitala w Poniecu. Na pismo skierowane do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu dyrektor przekazał faksem odpowiedź informująca o niemożności uczestnictwa w dzisiejszej Sesji RM.

NZOZ Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego „Media” Lech Dużyński
poinformował, że opieką obejmuje 5.500 pacjentów, Zespół wykazuje tendencje rozwojowe, od 2006 roku jest 5 poradni poza lekarzem pierwszego kontaktu. Otrzymuje środki z NIŻ za tzw. niekontrolowane usługi. Są przeprowadzane akcje badań diabetologicznych, pirometrycznych, przeciwko osteroporozie, nowotworowi jelita grubego.
Kończąc swoje wystąpienie zwrócił się do kierownika Delegatury Zamiejscowej w Lesznie o zwiększenie limitu punktów i stwierdził, że oczekuje na decyzje Burmistrza Ponieca w temacie wykupu pomieszczeń położonych w Poniecu przy ul. Dworcowej 2. Zwrócił się także z prośbą o wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych .
Siostra Przełożona Szpitala w Poniecu Iwona Malinowska poinformowała, że lekarz pełniący dyżur w szpitalu w Poniecu grzecznościowo udziela pomocy choremu w przypadku takiej potrzeby. W innym przypadku zachodzi konieczność dojechania do Szpitala w Gostyniu. Zakres funkcjonowania szpitala stopniowo zmniejsza się.

W dyskusji Przewodniczący Klubu Radnych „Nasza Gmina” Dariusz Kieliś zgłosił następujące uwagi odnośnie pracy Zespołu Przychodni Lekarza Rodzinnego „Media” w Gostyniu :
1/ utrudniania przez lekarzy wydawania skierowań na badania krwi , badania okresowe itp.,
2/ utrudnianie przez lekarzy wydawania skierowań do lekarza specjalisty,
3/ brak opieki medycznej w piątek w godzinach popołudniowych /utarło się
powiedzenie , że najlepiej w piątek iść po receptę , lekarze boją się
podjąć decyzję bez konsultacji z właścicielami np. wydać skierowanie na
badania krwi, czy też do lekarza specjalisty,
4/ pobieranie pieniędzy za niektóre usługi np. wystawianie zaświadczeń.

Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka udzielając wyjaśnień, poinformował, że jego stanowisko przy wykupie Szpitala w Gostyniu było takie a nie inne ponieważ w umowie nic nie mówiło się o kupnie szpitala w Poniecu. Podpisana umowa dzierżawna z zakonem sióstr obowiązuje do 2011 roku.

Radny Powiatu Gostyńskiego Kazimierz Musielak poinformował, że nie były podejmowane decyzje z Zakonem Sióstr w Chełmnie odnośnie zakupu szpitala w Poniecu. Rada Powiatu Gostyńskiego zajmowała się wykupem Szpitala w Gostyniu. W przyszłym roku będą jeszcze refundowane oddziały szpitali dla przewlekle chorych.. Rada Powiatu Gostyńskiego nie ma pieniędzy aby szpital przekształcić w Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. Szpital ten jest bardzo zadłużony, nie można w nim zdiagnozować pacjenta, nie ma ambulatorium i odpowiedniego sprzętu medycznego.

Radny Bronisław Glura stwierdził, że gdyby w sesji uczestniczył Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej to wiele wątpliwości byłoby rozwianych.

Lekarz Lech Dużyński stwierdził, że Szpital w Poniecu jest bardzo zmonopolizowany przez Szpital w Gostyniu, że skierowaniem do Szpitala w Poniecu najpierw należy pojechać do szpitala w Gostyniu i tam się załatwia wszystkie formalności. Niestety taka jest procedura postępowania.

Radny Powiatu Gostyńskiego Krzysztof Wachowiak stwierdził, że wiele
cierpkich słów usłyszał pod adresem Burmistrza Ponieca, który nieprzychylnie ustosunkował się do wykupu szpitala w Gostyniu i Rada Miejska nie przeznaczyła kwoty 30.000 zł na ten cel..

Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka udzielając wyjaśnień, poinformował, że jego stanowisko przy wykupie Szpitala było takie a nie inne ponieważ w umowie nic nie mówiło się o kupnie szpitala w Poniecu. Podpisana umowa dzierżawna z zakonem sióstr jest do 2011 roku. Skoro Zarząd Powiatu realizuje takie inwestycje jak pływalnię za 12 mln złotych to należy odpowiedzieć na pytanie co ważniejsze kultura fizyczna czy zdrowie.
Kierownik Delegatury w Lesznie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Zbigniew Dederek zapewnił, że udzieli pisemnej informacji odnośnie dalszego funkcjonowania szpitala w Poniecu – oddziału dla przewlekle chorych. Przedstawił opiekę zdrowotną realizowaną w latach 2006 – 2007. Zapewnił, że będą kontrakty uzupełniające w II półroczu br. W roku 2007 Narodowy Fundusz Zdrowia podjął wyzwanie i od 1 kwietnia zwiększył limit punktów na poradnie diabetologiczne, stomatologiczne, endoprotezy, zabiegi zaćmy. Czas oczekiwania uzależniony jest od mocy przerobowej. Ostatnio została zwiększona ilość punktów na rehabilitacje. Wartość umów opiewa na kwotę 28 mln złotych, kwotę 4 mln złotych przeznaczono na podwyżki personelu. Ważne informacje znajdują się na stronie internetowej www.nfz.poznan.pl
Poinformował również o realizowanych programach profilaktyki i wczesnego wykrywania raka w ramach badań :mamograficznych, cytologicznych, osteroporozy. NFZ współpracuje z Wydziałem Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Poznaniu.

Przewodniczący RM Jerzy Kusz stwierdził, że obserwując życie zauważa się co raz mniej mocy przerobowej szczególnie w zakresie rehabilitacji.

Przew. Zarządu Osiedla Józef Szumny stwierdził, że Poniecu jest 3 tygodniowy okres wyczekiwania do poradni dermatologicznej.

Kierownik Delegatury w Lesznie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Zbigniew Dederek udzielając wyjaśnień poinformował, że w mniejszych przychodniach jest krótszy okres wyczekiwania – 3 tygodnie, a w Lesznie, czy Kościanie 4 – 5 miesięcy. Lekarze winni dokonywać segregacji skierowań. Obecnie bardzo modne są bezpłatne badania słuchu i z tym związane popularne aparaty słuchowe. Zadawalający jest fakt , że w roku 2006 zostały
zapłacone wszystkie usługi, a ale możliwości fizyczne lekarzy są ograniczone.

Radna Małgorzata Danielczak zwróciła się z pytaniem kto jest lekarzem zarządzającym w Ośrodku Zdrowia w Łęce Wielkiej ?

Kierownik Delegatury w Lesznie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Zbigniew Dederek udzielając wyjaśnień poinformował, że od 1 maja br.
w Ośrodku Zdrowia w Łęce Wielkiej lekarzem urzędującym jest dr Witkowska, obowiązują poprzednio składania deklaracje, nie ma obowiązku ich zmiany, a poradni specjalistycznych brak, jest możliwość korzystania z poradni specjalistycznych w Poniecu.. Do poradni specjalistycznej nie obowiązuje imienne skierowanie, pacjent sam dokonuje wyboru.

Radny Dariusz Kieliś w imieniu klub ów radnych „Nasza Gmina” zgłosił
pytanie czy lekarze rodzinni mają prawo pobierać pieniądze za wystawianie zaświadczeń KRUS N-14, ZUS N-9 o stanie zdrowia, które to druki są niezbędne do otrzymania zaświadczenia z w/w/ instytucji takich jak renty odszkodowania i inne świadczenia

Kierownik Delegatury w Lesznie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Zbigniew Dederek udzielając wyjaśnień poinformował, że zgodnie z art.16 ustawy o finansowaniu opieki zdrowotnej pacjent występujący o zaświadczenie płaci za nie ponieważ jest ono niezbędne do otrzymania renty względnie zasiłku. Jeżeli cos się zmieni w tej sprawie to informacje będzie na stronie internetowej. Poinformował również o pojawieniu się Europejskiej Karty Ubezpieczenia na finansowanie chorego będącego poza granicami kraju Dotyczy to członków Unii Europejskiej. Pieczątka na tej karcie jest ważna do 2 miesięcy. Pobyt w szpitalu do 21 dni kosztuje 10 EURO za każdy dzień pobytu. .Szczegóły są na stronie internetowej.

Po długiej i wnikliwej dyskusji przewodniczący obrad Jerzy Kusz przeprowadził głosowanie, w którym radni przy jednym głosie wstrzymującym opowiedzieli się za przeniesieniem informacji NZOZ w Gostyniu na następną Sesję RM. Wynik głosowania „ za” 13 głosów, wstrzymujący – 1 głos .

Pkt. 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa
Gminy Poniec.

Przewodniczący RM Jerzy Kusz odczytał pismo Zarządu Ochotniczej
Straży Pożarnej w Poniecu dotyczące wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Poniecu o nadanie tytułu „Honorowego Obywatelstwa Gminy Poniec” Panu Manfredowi Józefowi Augustin zamieszkałemu Punitz 23 w Austrii. Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka na podstawie § 3 ust.1a Regulaminu nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Poniec przyjętego uchwałą Nr XXXI/182/2001 z dnia 7 czerwca 2001 roku wnosi o nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Poniec panu Manfred Josef Augustin synowi Josefa urodzonemu 9 czerwca 1947 roku w Gratz w Austrii. Z jego inicjatywy zostały nawiązane pierwsze kontakty ze strażą pożarną w Poniecu.

Zastępca Burmistrza Ponieca Jacek Widyński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Poniec, które stanowi załącznik do protokołu.
W dyskusji radny Bronisław Glura zwrócił się z pytaniem czym się charakteryzuje zakon Kawalerii Maltańskich. Stwierdził, że Manfred Józef Augustyn jest człowiekiem najwyższych cnót i z jego inicjatywy zostały nawiązane pierwsze kontakty ze strażą pożarną w Poniecu. Jego postawa życiowa zasługuje na wyróżnienie o czym świadczy posiadanie wielu odznaczeń m.in. Złoty Krzyż Zasługi dla Pożarnictwa.

Sekretarz Gminy Andrzej Zieliński udzielając wyjaśnień poinformował, że współpraca gminy Poniec z gminą Tobaj trwa od 14 lutego 1997 roku, została zainicjowana przez Manfreda Josefa Augustyna, który zwrócił się do Burmistrza Ponieca z propozycją nawiązania współpracy z naszym miastem. Zakon , którego jest członkiem należy do Kawalerii Maltańskiej i zajmuje się głównie pomocą charytatywną / dla dzieci, szpitali / do Europy Wschodniej, Ukrainy oraz Węgier, Rumunii. Od dwóch lat pełni funkcję przeora zakonu w Austrii.
Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie przedstawił przewodniczący Rady Jerzy Kusz.
Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła
uchwałę nr VIII/65/2007
w sprawie : nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Poniec.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt.7. Podjęcie uchwał w sprawach:
• zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok,
• udzielenia pomocy Powiatowi Gostyńskiemu,
• udzielenia pomocy finansowej dla gminy Piaski,
• zatwierdzenia sprawozdania rocznego instytucji kultury za 2006 r.
• przeznaczenia wyniku finansowego instytucji kultury za 2006 rok.

Zmiany budżetu i w budżecie na 2007 rok

Skarbnik Gminy Krystyna Kabała przedstawiła proponowane zmiany
Budżetu i w budżecie na 2007 rok.
Zmiany dotyczą :
1. Planu dochodów budżetowych , które wzrastają o kwotę
268.418 zł - zwiększenia planu dotacji celowych w kwocie : 6020 zł z przeznaczeniem na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia br.
11.279 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zwiększenia dochodów budżetowych polega na dostosowaniu planu do przewidywanych dochodów w kwotach niżej wymienionych :
200 zł zwrot udzielonej dotacji w roku ubiegłym ,
73.225 zł wpłata GZW i K nadwyżki środków obrotowych za rok ubiegły ,
2.000 zł wpłata odsetek od sprzedanych lokali - mienie komunalne.
91.000 zł wzrost planu podatku od spadków i darowizn, którego wykonanie za I kwartał wyniosło 89.017 zł
15.000 zł zwiększenie wpływów z opłaty skarbowej – wykonanie 10.507 zł
12.600 zł. dostosowanie planu do wysokości wymierzonych opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
57.794 zł wpływy z potrąconej kary za nieterminowe wykonanie kanalizacji sanitarnej,
300 zł zwroty udzielonych dotacji w roku ubiegłym wynikających z przedłożonych rozliczeń.
- zmniejszenie dochodów budżetowych polega na dostosowaniu planu do przewidywanych dochodów w kwocie 1.000 zł i dot. wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich.

2. Planu wydatków budżetowych , które wzrastają o kwotę 9.461 zł jak niżej :40.000 zł przyznać dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji zakładu budżetowego tj. na zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego do ZWI K, który jest niezbędny do uruchamiania przepompowni ścieków w przypadku braku prądu.
11.562 zł przeznaczyć na wynagrodzenia i koszty związane z zatrudnieniem 2 pracowników do utrzymania dróg powiatowych. Powiatowe Biuro Pracy refunduje po dokonaniu wypłaty wynagrodzenia i składki ZUS. Pozostałe koszty zatrudnienia pracowników ponosi gmina
12.600 zł przeznaczyć na wakacje dla dzieci - tzw. zielone wakacje – są to środki pochodzące z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu.
11.000 zł przeznaczyć na dotację dla GCK z przeznaczeniem na dofinansowanie warsztatów muzycznych Dziecięco Młodzieżowej Orkiestry Dętej GCK.
5.000 zł przeznaczyć na dotacje celową dla Gminy Piaski z przeznaczeniem na ochronę zabytków tj. remont Bazyliki Swiętogórskiej.
12.000 zł przeznaczyć na pobudowanie płyty z kostki na boisku sportowym w Miechcinie.
11.279 zł przeznaczyć na dożywianie
6.020 zł przeznaczyć na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej w Poniecu.
Dokonać zmniejszenia wydatków na remonty dróg w kwocie 100.000 zł tj. zdjąć wykonanie zadania: dokonanie sprysku drogi w Zawadzie oraz z wykonania remontu ulicy Janiszewskiej a środki te przeznaczyć na dalsze wykonywanie prac drogowych polegających na utwardzeniu ulic na Osiedlu. Przewidywana wartość robót drogowych do wykonania na osiedlu wynosi 2.850.071 zł . W roku bieżącym w planie wydatków zapisana na to zadanie została kwota 1.425.036 zł z tego na zadanie to zabezpieczono środków własnych w kwocie 356.259 zł .
Po proponowanej zmianie kwota przeznaczona na zadanie w 2007r nie uległa by zmianie , natomiast wzrosły by środki własne do kwoty 615.216 zł , a zmniejszyły się środki z UE do kwoty 809.820 zł.
W roku 2008 natomiast planowane finansowanie zadania odbyłoby się ze środków własnych w kwocie 97.302 zł i ze środków UE w kwocie 1.327.733 zł. W ten sposób zachowana została by proporcja finansowania w wysokości 25 % środków własnych - kwota 712.518 zł. i 75 % ze środków UE - kwota 2.137.553 zł o które zostanie złożony wniosek.
Proponowane zmiany zawiera zał. nr 4. w poz. 1.2

Przeniesienia w planie wydatków budżetu dotyczą :
- administracji publicznej pomiędzy rozdziałami - dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych ,
- przedszkola - przeniesienie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczyciela zajmującego się dzieckiem niepełnosprawnym do działu „Edukacyjna Opieka Wychowawcza „ rozdziału „ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka „ zgodnie z obowiązującymi obowiązkami.
Zmiany w przychodach i rozchodach - zał. nr 3
Z uwagi na proponowane przeznaczenie środków własnych na budowę dróg na Osiedlu w kwocie 258.957 zł zmniejszeniu ulegną przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym do kwoty 1.007.456 zł. Deficyt budżetowy zmniejszy się do kwoty 772.925 zł.

W związku z proponowanym przeznaczeniem kwoty 12.000 na pobudowanie płyty na boisku sportowym w Miechcinie oraz przekazania dotacji za zakup agregatu przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 40.0000 zł zwiększają się wydatki inwestycyjne jednoroczne do kwoty 114.000 zł. zał. nr 5.

Zmiana w planie zakładów budżetowych (zał. 6) polega na zwiększeniu przychodów i rozchodów o kwotę 40.000 zł przyznaną w formie dotacji celowej z budżetu na inwestycje.

W dyskusji głos zabrali :
Radny Tomasz Ostach zapytał dlaczego Burmistrz Ponieca zrezygnował z remontu ulicy Janiszewskiej i Rydzńskiej oraz drogi w Zawadzie.

Radny Bronisław Glura stwierdził, że wielokrotnie poruszał sprawy wymiany urządzeń zabawowych w parku przy ul. Rydzyńskiej i wykonania ogrodzenia. Stwierdził, że jeśli to nie będzie załatwione to zawiadomi SANEPID.

Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka odpowiadając na poruszone kwestie stwierdził, że nawierzchnia ulicy Janiszewskiej po przeprowadzeniu inwestycji jest lepsza aniżeli była była wykonywana w latach 70-tych, nawierzchnia po przeprowadzeniu inwestycji jest lepsza, aniżeli była przed inwestycją. Maszyna do sprysku drogi sprowadzana jest z Kalisza i na tak
krótki odcinek nie jest to opłacalne. Od dawna mówi się o konieczności utwardzenia ulic i chodników na Osiedlu Kusza. Burmistrz stwierdził, że ulica Janiszewska wymaga remontu, ale w przeciwieństwie do ulicy Orzeszkowej jest utwardzona , na tej ulicy jest dojazd do posesji. Natomiast na Osiedlu Kusza samochody grzęzną w błocie w okresie jesiennym
i zimowym, a na utwardzenie mieszkańcy czekają już wiele lat.
Radny Tomasz Ostach zapytał w jaki sposób Burmistrz Ponieca zamierza przywrócić stan chodników przy ulicy Janiszewskiej i Rydzyńskiej oraz jak zamierza dotrzymać słowa
powiedzianego na ostatniej sesji.

Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka przypomniał, iż w przetargu nie było zapisu, że po inwestycji mogą zostać wykonane nowe chodniki i nawierzchnia.

W kwestii naprawy i remontu ul. Janiszewskiej nastąpiła wymiana poglądów pomiędzy Burmistrzem Ponieca Kazimierzem Dużałką a radnym Tomaszem Ostach.

Radny Tomasz Ostach zaproponował utrzymanie budżetu w dotychczasowym wydaniu i odroczenie przyjęcia uchwały w poźniejszym terminie.

Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka stwierdził, dlaczego do przedstawionych propozycji zmian w budżecie gminy nie było uwag na wspólnym posiedzeniu komisji. Na ulicy Janiszewskiej jest dojazd do każdej posesji, chodnik po obu stronach ulicy.

Radny Bronisław Glura stwierdził, że problemy z naprawą ulicy Janiszewskiej to ”relacja sabotażu” to jest „zemsta na Ostachu” za to że głosował przeciwko absolutorium

W kwestii naprawy ulicy Janiszewskiej i Rydzyńskiej nastąpiła wymiana poglądów pomiędzy radnym Bronisławem Glurą a Burmistrzem Ponieca Kazimierzem Dużłką.

Po wnikliwej dyskusji przewodniczący obrad Jerzy Kusz przeprowadził głosowanie, w którym za wnioskiem w sprawie wycofania z porządku obrad sesji punktu zmiany w budżecie i ich dopracowaniem opowiedziało się 4 radnych, 9 radnych było przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Z-ca Przew. RM Dariusz Kieliś odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu przy dwóch głosach przeciwnych i trzech głosach wstrzymujących podjęła
uchwałę nr VIII/66/2007
w sprawie : zmian w budżecie i zmian budżetu na 2007 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Udzielenie pomocy Powiatowi Gostyńskiemu .

Skarbnik Gminy Krystyna Kabała poinformowała, że ustawa o finansach publicznych daje możliwość udzielania pomocy rzeczowej lub finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. W budżecie planuje się środki pieniężne na utrzymanie i remonty dróg powiatowych w wysokości 51.562 zł z tego z otrzymanej dotacji z powiatu kwota wynosi 23.000 zł ,a kwota 28.562 zł pochodzi ze środków gminy. Zwiększenie planu następuje w związku z podpisaniem porozumienia z Powiatowym Biurem Pracy na wykonanie zadania „Lepsza droga” dotyczącego dróg powiatowych..
Z-ca Przew. RM Dariusz Kieliś odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Na sali obecnych było 13 radnych – radny Jan Dopierała zwolnił się.
Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu przy dwóch głosach przeciwnych i trzech głosach wstrzymujących podjęła
uchwałę nr VIII/67/2007
w sprawie : udzielenia pomocy Powiatowi Gostyńskiemu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


Udzielenia pomocy finansowej dla gminy Piaski

Skarbnik Gminy Krystyna Kabała poinformowała, że o sprawie przeznaczenia kwoty 5.000 zł jako dotacji celowej dla Gminy Piaski z przeznaczeniem na ochronę zabytków tj. remont Bazyliki Swiętogórskiej. była mową przy omawianiu zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Z-ca Przew. RM Dariusz Kieliś odczytał stosowny projekt uchwały.
Na sali obecnych było 13 radnych.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła
uchwałę nr VIII/69/2007
w sprawie : udzielenia pomocy dla Gminy Piaski.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Zatwierdzenie sprawozdania rocznego instytucji kultury za 2006 rok

Księgowa GCK Alicja Domżał poinformowała, że zgodnie z zobowiązującymi przepisami tj. ustawa o samorządzie gminnymi i art.53 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku ustawy o rachunkowości Rada Miejska jako organizator Gminnego Centrum Kultury zatwierdza sprawozdania finansowe instytucji kultury. Sprawozdanie to składa się z :
1/ bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku,
2/ rachunku strat i zysków,
3/ informacji opisowej.

Radny Bronisław Glura stwierdził, że w przedstawionym sprawozdaniu opisowym nie ma szczegółowego rozpisania kosztów utrzymania orkiestry, a jest to kwota 60.000 złotych. Zapytał kto kierował Gminnym Centrum Kultury po odejściu pana Ireneusza Jóźwiaka.

Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka - udzielając wyjaśnień poinformował, że w czasie nieobecności w pracy dyrektora Ireneusza Jóżwiaka w II półroczu 2006 w Gminnym Centrum Kultury stażystą był Pan Maciej Malczyk, a od marca br. roku pełni obowiązki dyrektora Gminnego Centrum Kultury. Pan Maciej Malczyk w okresie wakacji letnich w porozumieniu z sołtysami organizował na wsiach imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży. W Gminnym Centrum Kultury nie przeprowadzono inwentaryzacji przy zmianie dyrektora Gminnego Centrum Kultury. W dzisiejszych czasach jest trudno wszystkim „dogodzić”, nawet radny wszystkim nie dogodzi. Były Dyrektor Ireneusz Jóżwiak został zwolniony z dniem 31 stycznia 2007 roku
Z-ca Przew. RM Dariusz Kieliś odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu przy jednym głosie przeciwnym i dwóch głosach wstrzymujących podjęła

uchwałę nr VIII/69/2007
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania rocznego instytucji kultury za 2006 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przeznaczenie wyniku finansowego instytucji kultury za 2006 rok.

Z-ca Przew. RM Dariusz Kieliś odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący RM Jerzy Kusz stwierdził, że sprawa była omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17 maja br.

Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu przy jednym głosie wstrzymującym podjęła
uchwałę nr VIII/70/2007
w sprawie : przeznaczenia wyniku finansowego instytucji kultury za 2006 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy komisji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Klubu Radnych „Nasza Gmina” Dariusz Kieliś przedstawił wniosek klubu w sprawie zmiany nazwy komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej Budżetu o dodanie „ i Rolnictwa” i po zmianie komisja ta miałaby nazwę ;
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budżetu i Rolnictwa. Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Radny Bronisław Glura stwierdził, że na początku kadencji zwracał uwagę na
Powołanie komisji rolnictwa. W I kadencji działała komisja rolnictwa, ochrony środowiska naturalnego i wizualnego i były korzyści.

Przew. Komisji Tadeusz Kaźmierczak stwierdził, że jako przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego w pełni popiera propozycję przewodniczącego klubu radnych „ Nasza Gmina” tj. do obecnej nazwy komisji dopisanie „i Rolnictwa”.

Radny Tomasz Ostach stwierdził, że komisja rozwoju gospodarczego, której jest członkiem zebrała się raz na oddzielnym posiedzeniu i nie wypracowała żadnego projektu uchwały, z trudnościami opracowała projekt planu pracy komisji na bieżący rok. Mija 1/2 roku, a komisja nie przeanalizowała żadnej sprawy o tematyce rolniczej.

W kwestii działalności komisji rozwoju gospodarczego nastąpiła wymiana poglądów pomiędzy radnym Tadeuszem Kaźmierczakiem a radnym Tomaszem Ostachem.

Radny Bronisław Glura poinformował, że w maju zwrócił się z pismem do przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budżetu w imieniu radnych klubu „Piast” o natychmiastowe przystąpienie komisji do czynności merytorycznych i kontrolnych oraz weryfikacji budżetu gdyż dawno minął I kwartał br. jeśli nie dojdzie w najbliższym czasie do podjęcia prac komisji to podejmie działania, które będą zgodne z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą i finansach publicznych. Nie pozwoli na żadne formy niegospodarności, marnotrawstwa, złej jakości wykonywanych robót i lekceważenia wniosków mieszkańców.

Rada prawny Teresa Andrzejewska poinformowała, że dyskusja powinna toczyć się wokół spraw merytorycznych, w innych przypadkach zostaje zachwiana pozycja Rady Miejskiej.

Radny Andrzej Zieliński stwierdził, że dyskusja nad zmianą nazwy komisji jest zbędna bo w dzisiejszych czasach liczy się wolny rynek, a chłopa ma się „gdzieś”.

Radny Tomasz Ostach stwierdził, że nie chce być biernym członkiem komisji, a komisja rolnictwa winna zajmować się sprawami rolnictwa i rozwojem terenów wiejskich.

Radny powiatu Gostyńskiego Krzysztof Wachowiak stwierdził, że na pierwszej i drugiej sesji proponował powołanie komisji rolnictwa.

Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka stwierdził, że doradztwem rolników zajmują się odpowiednie służby na przykład Ośrodki Doradztwa Rolniczego i Izby Rolnicze. Członkowie WIR zostali zaproszeni na dzisiejszą sesję i nie uczestniczą a ich obowiązkiem jest zajmowanie się problematyką rolnictwa. Z takich instytucji doradztwa winni korzystać rolnicy.

Rada prawny Teresa Andrzejewska poinformowała, że rolnictwo jest przypisane powiatowi, a nie gminie. Kompetencje w dziedzinie rolnictwa posiada Rada Powiatu a nie Rada Gminy.

Przew. RM Jerzy Kusz po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy komisji Rady Miejskiej.

Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu przy dwóch głosach przeciwnych i trzech głosach wstrzymującym podjęła
uchwałę nr VIII/71/2007
w sprawie : zmiany uchwały nr II/6/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia nazw i składów liczbowych stałych komisji Rady Miejskiej w Poniecu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt.9 . Podjęcie uchwał w sprawach :
• odwołania Skarbnika Gminy Poniec,
• powołania Skarbnika Gminy Poniec.

Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka w skrócie przedstawił przebieg pracy zawodowej od 1966 roku Pani Krystyny Kabała, która osiągnęła wiek emerytalny i przechodzi na zasłużoną emeryturę z dniem 29 maja 2007 roku.
Wręczając bukiet czerwonych róż podziękował pani Krystynie za długoletnią współpracę na stanowisku głównego księgowego i skarbnika gminy Poniec.

Radny Bronisław Glura stwierdził, że będzie przeciwny, żeby pani Krysia Kabała odeszła na emeryturę bo zostały dwie istotne rzeczy, które powinna załatwić. Za nim przejdzie na emeryturę winien być rozliczony komitet budowy wodociągu na osiedlu, jak i komitet rozbudowy szkoły w Żytowiecku.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził , że sprawy którymi zajmowała się pani skarbnik gminy zostały zamknięte poprzednimi kadencjami i dokładnie skontrolowane.

Skarbnik Gminy Krystyna Kabała przypomniała, że komitety społeczne powoływały i rozwiązywały się same na odpowiednich przepisach. Potwierdziła fakt, że powinny być rozliczone, ale to należy do przewodniczącego Komitetu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz podziękował w imieniu Rady i własnym pani Krystynie Kabała za długoletnia współpracę a następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Poniec.
Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu przy jednym głosie przeciwnym podjęła
uchwałę nr VIII/72/2007
w sprawie : odwołania Skarbnika Gminy Poniec.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Radny Tadeusz Kaźmierczak serdecznie podziękował pani Krystynie za 17 letni okres współpracy na niwie samorządowej ku wspólnemu zadowoleniu.

Zastępca Burmistrza Jacek Widyński w imieniu Burmistrza - w związku z zakończeniem pracy zawodowej i przejściem na zasłużoną emeryturę złożył serdeczne podziękowania za 41 – letnią pracę zawodową, w tym 17 letni okres pełnienia funkcji skarbnika gminy Poniec.

Skarbnik Gminy Krystyna Kabała - podziękowała wszystkim za współpracę ,
za cierpliwość w wysłuchiwaniu „licznych zmian w budżecie” i wyjaśnianiu zagadnień finansowych. Stwierdziła bywało różnie ale nie było najgorzej.

Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka na stanowisko Skarbnika Gminy zaproponował dotychczasowego kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół Pana Andrzeja Przybylskiego
Zastępca Burmistrza Jacek Widyński poinformował, że pan burmistrz obserwował wielu pracowników na terenie gminy, którzy mogą spełniać kryteria do funkcjonowania na danym stanowisku w gminie. Poinformował, że w przypadku ogłoszenia konkursu będzie potrzeba załatwiania wielu procedur i opłat ogłoszenia tego konkursu. Jego zdaniem kandydat zaproponowany przez Burmistrza Ponieca zna doskonale miejscowe środowisko oraz mentalność społeczeństwa. Przedstawiony życiorys stanowi załącznik do protokółu.

Radny Bronisław Glura stwierdził, że na miejscu pana Andrzeja Przybylskiego chciałby przystąpić do konkursu po to by zmierzyć się z innymi. Zadał pytanie kandydatowi czy podoła powierzonym obowiązkom ?

Pan Andrzej Przybylski stwierdził, że nie może powiedzieć czy na 100% podoła powierzonym obowiązkom, bo jeśli by tak stwierdził to świadczyłoby to o jego głupocie. Zapewnił, że zrobi wszystko co będzie mógł wykorzystując swoje doświadczenie, umiejętności i dobrą chęć pracy na rzecz naszej gminy.

Radny Tomasz Ostach poparł stanowisko przedmówcy stwierdzając, że na stanowisko skarbnika gminy winien być ogłoszony konkurs.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz po zamknięciu dyskusji przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Poniec z dniem 1 czerwca 2007 roku.

Na sali było obecnych 12 radnych.
Rada Miejska w obecności 12 radnych w głosowaniu przy dwóch głosach wstrzymujących podjęła
uchwałę nr VIII/73/2007
w sprawie : powołania Skarbnika Gminy Poniec.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski podziękował Wysokiej Radzie za powierzenie zaufania, podziękował również panom radnym którzy zawahali się ponieważ to świadczy o tym, że mając wątpliwości troszczą się o los gminy.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz i Burmistrza Ponieca Kazimierz Dużałka
pogratulowali wyboru nowowybranemu Skarbnikowi Gminy życząc wytrwałości w rozwiązywaniu spraw finansowych.

Pkt. 10. Sprawy organizacyjne.

Przewodniczący RM Jerzy Kusz poinformował, że w związku z przygotowaniami do budowy hali widowiskowo – sportowej zwrócił się z pytaniem do radnych czy wyrażają zgodę na lokalizację hali przy Szkole Podstawowej w Poniecu przy ul. Szkolnej.
W dyskusji radny Bronisław Glura poinformował, że na posiedzeniu Zarządu
Osiedla został przedstawiony pokaz multimedialny z pobytu radnych w poszczególnych gminach. w związku z przygotowaniami do budowy hali sportowej. Zostały zgłoszone uwagi pod adresem radnych klubu „Piast” dotyczące opóźniania realizacji zadania jakim jest budowa hali widowiskowo-sportowej w Poniecu. Jego zdaniem na coś takiego stwierdzenie jest winny być dowody. Takie stwierdzenie jest niedopuszczalne bo przecież „pracujemy wspólnie w jednym celu”.

Rada Miejska w głosowaniu przy 13 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała
budowę hali widowiskowo- sportowej przy Szkole Podstawowej w Poniecu
przy ulicy Szkolnej.

Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka poinformował, że wykonawca hali będzie wyłoniony w drodze przetargu, pracami przygotowawczymi zajmuje się inspektor Zdzisław Ambroży.

Inspektor Zdzisław Ambroży poinformował, że obecnie jest wykonywana mapa geodezyjna i po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zostanie ogłoszony konkurs na wykonanie dokumentacji. Przy sprzyjających okolicznościach wszystkie prace dokumentacyjne będzie można zakończyć do końca br.

Radny Bronisław Glura stwierdził, że Rada Miejska winna być na bieżąco informowana o stanie przygotowań i postępie prac przy budowie hali widowiskowo-sportowej w Poniecu.Przewodniczący RN Jerzy Kusz odczytał pismo Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej Okręgu Wielkopolska w sprawie dofinansowania budowy Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu.

Pani Krystyna Kabała udzielając wyjaśnień poinformowała, że sprawa dofinansowania budowy pomnika w Poznaniu wymaga wyjaśnienia , ponieważ zgodnie z ustawą o finansach publicznych z budżetu gminy można dofinansowywać realizację zadań własnych gminy. Społeczny Komitet Budowy Pomnika nie jest organizacją pozarządową.

Przew. RM Jerzy Kusz stwierdził, że wyjaśni formę funkcjonowania Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu.

Przewodniczący RM Jerzy Kusz poinformował, otrzymał odpowiedź na skargę radnego Bronisława Glurę skierowaną do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Zastępca Przew. RM Dariusz Kieliś odczytał uchwałę Nr 9/406/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie odwołania Pana Bronisława Glury przy piśmie z dnia 11 kwietnia do uchwały Nr 11/13/A/2007 LN Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Poniecu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2006. Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Radny Bronisław Glura stwierdził, że skargi nie byłoby gdyby uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu poświęconym sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok.

Przewodniczący Klubu „Nasza Gmina” Dariusz Kieliś w imieniu klubu stwierdził, że mając na uwadze fakt coraz liczniejszych negatywnych uwag co do oceniania przez Pana jako radnego pozostałych radnych co do wiedzy na temat samorządu lokalnego jako przewodniczący Klubu poinformował, że radny Bronisław Glura nie posiada uprawnień do wystawiania cenzurek na ten temat. Przypomniał, iż to społeczeństwo naszej gminy dokonało oceny fachowości, wiedzy poszczególnych kandydatów i w dniu wyborów oddając swój głos wystawili świadectwo zaufania co do ich kompetencji. Radny Bronisław Glura pełniąc mandat przez wiele kadencji powinien zdawać sobie sprawę, iż używając słów w piśmie odczytanym na VII sesji w dniu 25 kwietnia 2007 roku – cytat „ Jestem przekonany, że sami przewodniczący posiadają zbyt małą wiedzę , aby na taki desperacki krok się zdecydowali” koniec cytatu. Jest nie na miejscu, zwłaszcza z ust tak inteligentnego Radnego.
Jednocześnie zwrócił się o wyjaśnienie do kogo była adresowana dalszą część wypowiedzi cytat „ ktoś w tym maczał palce, ale i tak miał ptasi móżdżek, gdyż się przeliczył”. Osoba, która choć trochę ma cywilnej odwagi używając takich słów nie chowa się pod ogólnikami tylko adresuje je do konkretnej osoby, gdyż odczytując takie sformułowanie można dojść do wniosku, że odnosiło się ono do pozostałych radnych i nie tylko z naszego klubu. W tej sytuacji zaapelował do Pana radnego Glury jako człowieka honoru, za którego Klub „Nasza Gmina” do tej pory Pana uważał, o publiczne przyznanie na najbliższej sesji, że posunął się pan zbyt daleko w swej wypowiedzi i jednoczesne przeproszenie tych wszystkich, których Pan krótko mówiąc obraził.Pkt 11. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz stwierdził, że radny Bronisław Glura dnia 23 maja 2007 roku dostarczył pismo do biura Rady stwierdzające , że protokół z obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej w dniu 25 kwietnia 2007 roku jest nie do przyjęcia w takiej formie jak został jemu przedłożony. W dniu sesji rano dostarczył następne pismo zgłaszające konkretne uwagi do protokółu. Przewodniczący stwierdził, że uwag tych nie przyjmuje ponieważ zostały zgłoszone nie zgodnie z § 48 Statutu Gminy:„ Nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem sesji, radni zgłaszają na piśmie poprawki lub uzgodnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga na najbliższej sesji Przewodniczący Rady po uprzednim wysłuchaniu protokolanta” koniec cytatu.

Radny Bronisław Glura stwierdził, że kserokopie protokółu otrzymał ale przekazał ją radnym klubu „Piast” i dlatego w biurze Rady zostawił pismo informujące o uwagach. Sprecyzowane uwagi na piśmie dostarczył w dniu sesji.

Radny Tomasz Ostach stwierdził, że w kserokopii protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej brak jego wystąpienia jako załącznika do protokołu.


Przewodniczący RM Jerzy Kusz że zgodnie z paragrafem 48 ust.1 zwrócił się do Rady Miejskiej o opinie w drodze głosowania w sprawie przyjęcia uwag radnego Bronisława Glury do protokołu z ostatniej VII Sesji .

Obecnych na sali było 13 radnych.
W głosowaniu „za” przyjęciem uwag do protokołu opowiedział się 1 radny,.
10 radnych opowiedziało się przeciw, a 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.

Następnie w głosowaniu przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym
Rada Miejska przyjęła protokół z poprzedniej VII Sesji Rady Miejskiej.

Pkt. 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

Przewodniczący RM Jerzy Kusz stwierdził, że kserokopie odpowiedzi
na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji radni otrzymali na piśmie.

Pkt.13. Wolne wnioski i zapytania.

Radny Bronisław Glura zgłosił wniosek o odwołanie z funkcji przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budżetu z racji posiadania „mało wiedzy”.

Radny Tadeusz Kaźmierczak stwierdził, że jako przewodniczący tej komisji spodziewał się takiego wniosku. Kończąc swoją wypowiedź poruszył kwestię zestawów szybkiego reagowania w czasie pożarów dla wsi Teodozewo.

Radny Dariusz Kieliś poruszył kwestię wyposażenia wsi Miechcin w zestaw szybkiego reagowania w czasie pożarów - tzw. skrzynki.

Radny Powiatu Gostyńskiego Krzysztof Wachowiak poruszył sprawę naprawy drogi Czarkowo – Oporowo.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przedstawił pismo radnego Bronisława Glury z dnia
9 maja br. dotyczące powołania komisji statutowej oraz zmiany herbu i flagi gminy – wprowadzenia tych punktów do porządku obrad na następną sesję Rady Miejskiej. Przewodniczący obrad stwierdził, że sprawy te były przedmiotem obrad VI Sesji RM. Skierował radnego do zapisu w protokole z VI Sesji z dnia 27 marca br. pkt.10 str.16.
W przeprowadzonym głosowaniu „za” wprowadzeniem do porządku obrad następnej sesji projektów uchwał dot. powołania komisji statutowej oraz zmiany herbu i flagi gminy głosowało 2 radnych, przeciwko było 8 radnych, a 2 radnych wstrzymało się od głosu. Wniosek został odrzucony.

Radny Tadeusz Ostach poinformował, że na stronie internetowej Ponieca po ostatniej sesji ukazała się bardzo skromna i ogólnikowa informacja na temat udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tytułu wykonania budżetu gminy za 2006 rok, a dyskusja na sesji toczyła się 4 godziny. Brak było informacji, że na znak protestu 4 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu przy podejmowaniu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tytułu wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
W końcowej części swej wypowiedzi nawiązał do nieudanej inwestycji jaką jest wykonanie ławek na stadionie, zapytał kiedy zostaną usunięte wady i ile będzie kosztować ich naprawa.

W sprawie wykonania ławek na stadionie nastąpiła wymiana poglądów pomiędzy Burmistrzem Ponieca Kazimierzem Dużałką a radnym Tomaszem Ostachem.

Radny Bronisław Glura w swej wypowiedzi nawiązał do artykułu zamieszczonego w gazecie ABC dot. ceny wykonania ławek na Rynku w Poniecu w kwocie 5.000 złotych.
- podania do publicznej wiadomości omyłkowo ceny. Kończąc swoją wypowiedź zapytał kto będzie brał udział w uroczystościach obchodów jubileuszu 100-lecia OSP Poniec.

Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka stwierdził , że cena jednej ławki wynosiła netto
530 złotych. Kserokopię rachunku wręczył radnemu Bronisławowi Glurze. Wykonawca było Przedsiębiorstwo zagraniczne „ALBERTS Leszno” Spółka z o.o. w Lesznie. Odnośnie udziału gości w obchodach poinformował, że zaproszenie do udziału w uroczystościach 100 lecia OSP Poniec otrzymali wszyscy radni Rady Miejskiej w Poniecu.

Radny Bronisław Glura poruszył kwestie zakupu 10 letniego samochodu dla
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach.

Radny Tomasz Ostach zapytał czy samochód posiada pasy bezpieczeństwa i czy jest odprowadzany VAT od zakupionego paliwa do tego samochodu ?

Kierownik GZWiK Mariusz Bartz udzielając wyjaśnień poinformował, że

• Gminnym Zakład Wodociągów i Kanalizacji dokonał zakupu samochodu
zgodnie ze swoimi możliwościami finansowymi. Samochód marki Żuk został przekazany pracownikom oczyszczalni do obsługi przepompowni ścieków. Pozwolenie radnych nie jest równoznaczne z zakupem nowego
samochodu, gdyż należy brać pod uwagę plany finansowe zakładu.
Zakup samochodu do zakładu /nowego, starego/ był kilkakrotnie wprowadzany w plany finansowe, które ulegały zmianom podczas zatwierdzania na sesjach Rady Miejskiej,
• Zakład nie odlicza VAT-u od zakupionego paliwa z uwagi na art. 86 ustawy o podatku VAT, gdyż wielkość bagażowa jest mniejsza o 2 cm od wielkości kabiny pasażerskiej - jest to kwota ok. 1000 złotych rocznie,
• pasy bezpieczeństwa zostaną zamontowane zgodnie z zobowiązującymi przepisami. W państwie, z którego samochód pochodzi pasy bezpieczeństwa nie były wymagane.

Pkt. 14. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że został zrealizowany porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej, podziękował radnym i gościom za uczestnictwo i o godz. 22.2o dokonał zamknięcia obrad sesji.

Protokółowała
Radomiła Repak Przewodniczący Rady
Jerzy Kusz
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących