Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok.

Numer uchwały: 78
Numer sesji: 10
Rok (4 cyfry): 2007

U C H W A Ł A nr X/78/2007

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 14 września 2007 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 24 ust. 10 , art. 165, art. 173 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 ze zmianami )
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr V/27/07 z dnia 29 stycznia 2007 r
w sprawie budżetu gminy na 2007 r wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 15 508 594 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2. W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 16 281 519 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3. W § 2 ust. 2 pkt. 1, pkt 1a i 1 b, pkt 2 oraz pkt 3 otrzymują brzmienie :
„1/ wydatki bieżące kwotę 13 479 096 zł w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 5 841 409 zł.
b) dotacje kwotę 489 466 zł.
w tym :
- podmiotową dla instytucji kultury 412 466 zł.
- dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 72 000 zł.
- celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących kwota 5 000 zł.
c) obsługę długu kwotę 63 000 zł.
d) składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwotę 16 439 zł.

2/ wydatki majątkowe - roczne - kwotę 106 000 zł jak w zał. nr 3 do niniejszej
uchwały.

3/ wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem
wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2011
zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały.”

4. § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 54 000 zł. na zadania oświatowe.”
5. § 6 otrzymuje brzmienie:
„Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych :
1) przychody w kwocie 2 324 700 zł.
2) wydatki w kwocie 2 300 728 zł.
zgodnie z zał. nr 5 do uchwały .”

§ 2. Dokonuje się sprostowania błędu w postanowieniach uchwały nr IX/75/2007 z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2007r. gdzie w § 1 ust. 4 pkt 1 naniesiono kwotę 13 361 026 zł., a winna być kwota 13 367 033 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w zał. nr 1 jak w zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w zał. nr 2 jak w zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian w zał. nr 6 jak w zał. nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Dokonuje się zmian w zał. nr 7 jak w zał. nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmian w zał. nr 9 jak w zał. nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2007.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących