Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Referat Budżetowo - Podatkowy

Referat Budżetowo - Podatkowy

E-mail: um@poniec.pl
Telefon: 5731533

1) przygotowywania materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz materiałów z wykonania budżetu gminy
2) udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy
3) zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
4) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy
5) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
6) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
7) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
8) rozliczanie inwentaryzacji,
9) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
10) przygotowywanie sprawozdań finansowych,
11) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
12) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
13) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
14) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
15) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
16) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
17) przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat
18) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.
19) prowadzenie kasy Urzędu, sprzedaży znaków skarbowych,Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0