Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Zastępca Burmistrza Ponieca, Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami i Mienia Komunalnego, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Zastępca Burmistrza Ponieca, Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami i Mienia Komunalnego, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

E-mail: um@poniec.pl
Telefon: 5731533

1) gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne,
2) ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
3) organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
4) nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
5) komunalizacja gruntów,
6) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego, oraz jego wycena,
7) tworzenie zasobu gruntów i gospodarowanie nimi . zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
8) wyposażanie gruntów w urządzenie komunalne - wspólnie ze stanowiskiem d/s inwestycji,
9) zagospodarowanie wspólnot gruntowych.
10) przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,
11) sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego ,
12) sporządzanie deklaracji podatkowych dotyczących zasobów gminy.
13) administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi (wynajem lokali użytkowych, świetlic, sal itp.),
14) przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,
15) zarząd nieruchomościami wspólnymi,
16) przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych,
17) egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,
18) ustalanie stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe.
19) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
20) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Burmistrzowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań, - 2 -21) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,
22) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,
23) przechowywanie akt, zdawanie ich do archiwum zakładowego,
24) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
25) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,
26) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,
27) stosowanie i przestrzeganie ustawy o zamówieniach
publicznych28) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.
29) dokumentowanie i aktualizacja aktów prawnych dotyczących zajmowanego stanowiska.Informacje powiązane:
Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących