Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej

Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej

E-mail: um@poniec.pl
Telefon: 5731533

1) przygotowanie dokumentacji związanych z prowadzeniem inwestycji w gminie oraz kosztorysów inwestorskich,
2) nadzór nad pracami inwestycyjnymi prowadzonymi na terenie gminy,
3) utrzymanie budynków będących własnością gminy . realizacja zadań wynikających z prawa budowlanego (dokumentacja budynku, przeglądy,
remonty),
4) współudział w przygotowaniu wieloletnich planów inwestycyjnych,
5) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym
6) prowadzenie rejestru umów i zleceń,
7) współudział w przygotowaniu dokumentacji związanej z organizacją przetargów w ramach zamówień publicznych,
8) projektowanie przebiegu dróg,
9) budowę, przebudowę, remonty i ochronę dróg (odśnieżanie),
10) zarządzanie drogami, budowa i utrzymanie przystanków PKS, oznakowanie dróg,
11) koordynacja i obsługa współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych.
12) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
13) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Burmistrzowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,
14) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,
15) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,
16) przechowywanie akt, zdawanie ich do archiwum zakładowego,
17) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
18) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,
19) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,
20) stosowanie i przestrzeganie ustawy o zamówieniach
publicznych21) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.
22) dokumentowanie i aktualizacja aktów prawnych na zajmowanym stanowiskuInformacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0