Protokół nr 13

Numer dokumentu: 13
Rok (4 cyfry): 2008

Protokół nr XIII/2007

z   Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej  28  grudnia  2007 roku w godz. 900 -  1540

w sali  Ośrodka Integracji Europejskiej  w  Rokosowie. 

____________________________________________________________________

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Jerzy  Kusz  o godzinie 900 otworzył XIII Sesję  Rady Miejskiej w Poniecu. Powitał radnych,  a w ich imieniu :

§         Burmistrza Ponieca                          Kazimierza  Dużałkę 

§         Zastępcę Burmistrza                         Jacka          Widyńskiego

§         Sekretarza Gminy                            Andrzeja     Zielińskiego

§         Skarbnika Gminy                             Andrzeja     Przybylskiego

§         Honorowego Obywatela Gminy      Feliksa        Dudkowiaka

§         Radnego Powiatu Gostyńskiego      Kazimierza Musielaka

§         Komendanta  M-G OSP                   Jerzego       Wędzonkę

§         Prezesa Zarządu M-G ZOSP RP      Józefa         Kluczyka

§         Pracowników  Urzędu Miejskiego

§         Dyrektorów zakładów pracy     

§         Kierowników jednostek budżetowych.

§         Sołtysów.

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 15 radnych,  co  stanowi          

kworum  pozwalające na  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokółu.

Następnie przewodniczący obrad  Jerzy Kusz przedstawił porządek obrad sesji, który radni otrzymali w  zaproszeniach na XIII Sesję  i zapytał  o ewentualne uwagi do powyższego  porządku obrad. 

 

Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka  - zgodnie z art.20 ust.1a ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wniósł o wykreślenie z porządku obrad  punktu 9 „Podjęcie uchwały sprawie  wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu do orzekania  w sprawach z zakresu prawa pracy. Zgodnie z art. 162   § 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych  ( Dz.U. z 2001 roku Nr 98 poz.1070 z późn.zm..) – kandydatów na ławników  do orzekania  w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają  związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. W związku z tym zwrócił się do organizacji pracodawców i związków zawodowych tj. Cechu Rzemiosł Różnych, Zarządu Oddziału ZNP w Poniecu, NSZZ Pracowników Kultury i Sztuki w Lesznie, NZZ. Pracowników Ochrony Zdrowia  przy

SP ZOZ  o zgłoszenie kandydatów  na ławników. Żaden  z wyżej  wymienionych podmiotów

nie podał kandydatów.

Rada Miejska w głosowaniu jednomyślnie opowiedziała za wykreśleniem punktu 9 i przewodniczący Rady przedstawił następujący

porządek  obrad XIII  Sesji  Rady  Miejskiej :

1.  Otwarcie.

2.  Sprawozdanie Burmistrza Ponieca  z działalności w okresie  międzysesyjnym i  realizacji

      uchwał podjętych na poprzedniej sesji. 

3.  Interpelacje i zapytania radnych.

4.  Ślubowanie radnego wybranego w wyborach uzupełniających.

5.  Podjęcie uchwał w sprawach :

 • zmian budżetu i zmian w budżecie  gminy na 2007 rok.
 • udzielenia pomocy Powiatowi Gostyńskiemu

6.  Uchwalenie budżetu Gminy Poniec na 2008 rok.

7.  Podjęcie uchwał w sprawach :

 • regulaminu  określającego wysokość wynagrodzenia nauczycieli  oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom  zatrudnionym w szkołach prowadzonych  przez gminę Poniec dodatków,
 • dodatkowego regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego,
 • ustalenia szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym

powierzono stanowisko kierownicze w szkołach,

 • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli

           zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Poniec.

            8.    Uchwalenie programu współpracy Gminy Poniec  z organizacjami pozarządowymi

       na 2008 rok.

9.   Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej.

10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zakończenie.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów porządku obrad.                                                                                 

                                                                                                         

Pkt. 1 Otwarcie.

             Jak  wyżej.

 

Pkt.2 Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej  

          Sesji RM oraz informacja o działaniach Burmistrza w  okresie 

          międzysesyjnym.

 

           Burmistrz Ponieca  Kazimierz  Dużałka przedstawił sprawozdanie z działalności w  okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał podjętych na XII Sesji Rady Miejskiej, które  zostały przyjęte bez uwag -  stanowią załączniki do protokołu.

 

Pkt.3.  Interpelacje i zapytania radnych.

 

Radny Bronisław Glura  zgłosił interpelację po raz drugi  w sprawie  braku pełnej  informacji na stronie  internetowej Gminy Poniec. W pierwszej interpelacji wnioskował  o powstanie portalu internetowego. Na stronie internetowej Gminy Poniec brak informacji o przetargach publicznych. Gmina Poniec pod względem informacji  przedstawianych  na stronie internetowej jest na  szarym końcu w stosunku do innych gmin.

 

Przewodniczący RM Jerzy Kusz  stwierdził, że będzie orędownikiem przekazywania  informacji o podejmowanych działaniach   mieszkańcom gminy Poniec.

 

Radny Bronisław Glura  stwierdził, że  nie widzi  celowości  w wydawaniu gazetki  lokalnej, chodzi o rzetelną informację w Internecie.

 

Pkt.4.  Ślubowanie radnego wybranego w wyborach uzupełniających.

 

            Przew. RM Jerzy Kusz  poinformował, że po śmierci śp. Jana Dopierały

odbyły się wybory uzupełniające w  Gminie  Poniec i poprosił Przewodniczącą

Miejskiej Komisji  Wyborczej o przedstawienie sprawozdania.

 

Przew. MKW Stanisława Wojciechowska  przedstawiła sprawozdanie z pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Poniecu dotyczące wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w dniu 16 grudnia 2007 roku, które stanowi załącznik do protokołu.

Nowo wybranemu radnemu wręczyła zaświadczenie o wyborze na radnego Rady  Miejskiej

w Poniecu.

Przewodniczący RM Jerzy  Kusz  poinformował, że zgodnie z art. 23 a o samorządzie gminnym  przed wystąpieniem do  wykonywania mandatu radni składają  ślubowanie.

Odczytał rotę ślubowania :

 „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie  dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

 

Radny  Piotr Jańczak odpowiedział  słowo „ślubuję” dodając  zdanie :

 „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Pkt.5.  Podjęcie uchwał w sprawach :

 • zmian budżetu i zmian w budżecie  gminy na 2007 rok
 • udzielenia pomocy Powiatowi Gostyńskiemu

 

      Skarbnik Gminy  Andrzej Przybylski przedstawił propozycje zmian Burmistrza

Ponieca w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na 2007 rok.

Zmiany w planie dochodów polegają na

-  zwiększeniu o kwotę 125 658,- zł. stanowiącą dotację celową na zadanie własne gminy przeznaczoną na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

 - zmniejszeniu o kwotę 8 700 zł. dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na świadczenia społeczne co wynika z decyzji Ministra Finansów nr BP1/4135/59a/MLV/2007/1507 z dnia 10 grudnia 2007 r.

 

Zmiany w planie wydatków przedstawiają się jak niżej:

- o kwotę 125 658,- zł. zwiększono plan wydatków i zaplanowano je zgodnie z przeznaczeniem dotacji.

 - o kwotę 8 700 zł., w związku ze zmniejszeniem planu dotacji, zmniejszono plan wydatków na zasiłki okresowe w Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

W związku z potrzebą zakupu pieca kominkowego do świetlicy w Łęce Małej proponuję zmiany w wydatkach na świetlice wiejskie polegające na zmniejszeniu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia i usługi remontowe o łączną kwotę 5.500 zł. i przeznaczenie tej kwoty na zakup inwestycyjny ww. pieca.

 

Na skutek zwiększenia wydatków dla komisji ds.  przeciwdziałania alkoholizmowi  - wynagrodzenie członków za  dodatkowe posiedzenia – zaszła konieczność zwiększenia planu wynagrodzeń bezosobowych przeznaczonych na ten cel o kwotę 590 zł. Kwota ta została uzyskana przez zmniejszenie planu zakupu materiałów w dziale przeciwdziałanie alkoholizmowi.

 

Ponadto na wniosek kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji proponuję dokonanie zmian w planie wydatków Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu, w paragrafach inwestycyjnych w dz.900 rozdz.90001 „ścieki” polegających na zmniejszeniu o 9 895 zł. wydatków inwestycyjnych § 6070 przeznaczonych na wybudowanie pomieszczenia odwadniania osadu, które to zadania ze względu na procedury związane z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń nie zostanie dokończone w tym roku. Ww. środki przeznaczyć na zwiększenie planu w § 6080  na pokrycie różnic w zakupie agregatu prądotwórczego o kwotę 9 600,- zł. i samochodu o kwotę 295,- zł.

 

Przewodniczący obrad  Jerzy Kusz stwierdził, że temat był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji, radni do przedstawionych zmian uwag nie zgłosili.

 

Zastępca przewodniczącego RM Dariusz Kieliś odczytał stosowny projekt uchwały

w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w  obecności 15 radnych przy 3 głosach wstrzymujących  podjęła

uchwałę  nr XIII/109/2007

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Udzielenie pomocy Powiatowi Gostyńskiemu.

 

      Skarbnik Gminy  Andrzej Przybylski przedstawił propozycje  Burmistrza

Ponieca  dotyczące zwiększenia pomocy Powiatowi Gostyńskiemu  w roku 2007 roku

o kwotę 28.562 złote  na utrzymanie dróg powiatowych i naprawę chodników w ciągach dróg powiatowych.

Przewodniczący obrad  Jerzy Kusz stwierdził, że temat był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji, radni do przedstawionych zmian uwag nie zgłosili.

 

Zastępca przewodniczącego RM Dariusz Kieliś odczytał stosowny projekt uchwały

w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w  obecności 15 radnych  jednomyślnie  podjęła

uchwałę  nr XIII/110/2007

w sprawie  zwiększenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2007 roku

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Następnie Skarbnik Gminy  Andrzej Przybylski przedstawił propozycje  Burmistrza

Ponieca  dotyczące  pomocy Powiatowi Gostyńskiemu  w  roku 2008 roku  do kwoty

68 240 zł. przez wykonanie  robót  w ciągu  dróg powiatowych  na terenie  gminy Poniec  polegające na :

1)      remoncie i naprawie chodników w ciągach dróg powiatowych ,

2)      bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w granicach administracyjnych

miejscowości Poniec   w zakresie  utrzymania czystości i porządku pasa  drogowego oraz zwalczania śliskości zimowej.

3)      wykonanie odcinka chodnika w Dzięczynie.

 

Przewodniczący obrad  Jerzy Kusz stwierdził, że temat był  analizowany  na wspólnym posiedzeniu komisji, radni do przedstawionych zmian uwag nie zgłosili.

 

Zastępca przewodniczącego RM Dariusz Kieliś odczytał stosowny projekt uchwały

w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w  obecności 15 radnych  jednomyślnie  podjęła

uchwałę  nr XIII/111/2007

w sprawie  pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2008 roku

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Pkt. 6  Uchwalenie  BUDŻETU  GMINY  na 2008 rok.           

          

            Przew. RM Jerzy Kusz  stwierdził , że  projekt budżetu  Gminy Poniec na 2008 rok został dostarczony radnym z odpowiednim wyprzedzeniem. Został zaopiniowany na  wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 13 grudnia  br.

Przew. obrad  Jerzy Kusz poinformował,  że zgodnie z uchwałą  Rady Miejskiej w

sprawie określenia  trybu prac nad  projektem  budżetu  -  uchwalenie budżetu powinno być poprzedzone :

a/   odczytaniem projektu uchwały budżetowej na 2008 rok – 15.XI.2007 r.

      - ZASTĘPCA BURMISTRZA JACEK WIDYŃSKI

 

b/   prezentacją projektu budżetu

      -  SKARBNIK GMINY  ANDRZEJ PRZYBYLSKI,

 

c/   odczytaniem opinii składu orzekającego  Regionalnej Izby

      Obrachunkowej o projekcie  budżetu gminy Poniec na 2008 rok

      -  SEKRETARZ GMINY  ANDRZEJ  ZIELIŃSKI

 

d/   odczytaniem opinii i wniosków  komisji Rady  Miejskiej  o projekcie

       budżetu Gminy Poniec  przez przewodniczących komisji

       - PRZEWODNICZĄCA KOMISJI  MARIA  SIKORSKA

 

e/    ustosunkowaniem do  wniosków  komisji RM, do opinii Składu Orzekającego   

       Regionalnej Izby Obrachunkowej,  oraz zgłoszenie autopoprawek

       -  BURMISTRZ PONIECA  KAZIMIERZ  DUŻAŁKA,

 

f/    dyskusją nad projektem budżetu,

 

g/    głosowaniem nad  zmianami,

 

h/     przyjęciem  uchwały budżetowej po zmianach.

 

Zastępca Burmistrza  Jacek Widyński  odczytał projekt uchwały budżetowej na  2008 rok

 /  załącznik do protokołu /

 

Skarbnik Gminy  Andrzej Przybylski  przedstawił projekt planu dochodów i wydatków  budżetowych na  2007 rok, który stanowi załącznik do  protokołu.

 

Radni  obejrzeli  prezentację  multimedialną  obrazującą projekt budżetu Gminy Poniec na 2008 rok.

 

Sekretarz Gminy  Andrzej Zieliński przedstawił  Uchwałę  Nr SO-11/7/B/Ln/2007 Składu  Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej w  Poznaniu z dnia 29 listopada 2007 roku

o projekcie budżetu na 2008 rok / załącznik do protokołu /

 

Przewodnicząca    Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej  Zdrowia Spraw Socjalnych i Obywatelskich  Maria Sikorka  przedstawiła   opinię i wnioski komisji Rady  Miejskiej  dot.  projektu budżetu Gminy Poniec na 2008 r. o następującym brzmieniu :

W dniu  13 grudnia br. odbyło się wspólnie posiedzenie komisji  Rady Miejskiej w Poniecu  poświęcone  zapoznaniu się oraz zaopiniowaniu projektu budżetu Gminy Poniec na 2008 rok.

Członkowie  komisji po szczegółowym przeanalizowaniu projektu dochodów  i wydatków pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt budżetu  Gminy Poniec na 2007 rok /  większością głosów  przy jednym głosie wstrzymującym/. Analizując projekt budżetu członkowie komisji zgłosili do realizacji zadania takie jak :

 

1.  Kontynuacja unowocześnienia  oświetlenia ulicznego na terenie gminy  

     Poniec( Łęka Wielka, Łęka Mała, Grodzisko, Czarkowo, Waszkowo, Poniec) wejście

     w   tzw. II etap modernizacji.

2. Wycinka drzew i krzewów przy drogach śródpolnych oraz ich naprawa.

3  Przeniesienie środków z  zadaszenia nad schodami w Łęce Wielkiej na zakup

    urządzeń na plac zabaw  w Łęce Wielkiej / zmiana zadania /

4.  Odstąpić od sporządzenia  planu miejscowego zagospodarowania terenu przy

     ulicy Rydzyńskiej ( przy bazie Leszczyńskiego Przedsiębiorstwa Robót

     Drogowo – Mostowych )

5.  Odstąpić od sporządzenia  planu miejscowego zagospodarowania terenu  za 

     ulicą  Rydzyńską  - budownictwo mieszkaniowe.

6.  Rozpatrzyć możliwość sfinansowania ekspertyzy dotyczącej modernizacji

     stacji wodociągowej  w Drzewcach w związku z pogarszającą się jakością

     wody.

7.  W projekcie budżetu  na 2008 rok  nie przewidziano  żadnego zadania

     dla wsi Grodzisko.     

8.  Pobudowanie odcinka chodnika  przy ulicy Bojanowskiej

    ( stare koszary w kierunku Bojanowa )

9.  Dokończenie kanalizacji sanitarnej w mieście Poniecu,

10.Przełożenie  i modernizacja ulicy Mickiewicza /wymiana trylinki na inną/

11.Przegląd placów zabaw – odnowienie i uzupełnienie sprzętu,

12.Przegląd znaków drogowych, aktualizacja i odnowienie

13.Dokończenie odcinka drogi do posesji Pana Szenajch.

 

Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka  w swoim wystąpieniu ustosunkował się  do opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej, wniosków komisji . Wystąpienie stanowi załącznik do protokołu.

Burmistrz Kazimierz Dużałka  przedstawił  następujące autoporawki do projektu budżetu

na 2008 rok.

Wysoka Rado

W projekcie budżetu na 2008 rok  proponuje się dokonać autopoprawek jak niżej:

W związku z zastrzeżeniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do projektu budżetu na 2008 r. proponuje się:

DOCHODY

1)   Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- w rozdziale 75618 zmniejszyć § 0490 o 3000 zł. i o tą kwotę zwiększyć w rozdziale 75616       § 0370  - opłata od posiadania psa.

 

WYDATKI

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zmienić klasyfikację budżetową dotacji w wysokości 12 000 zł. dla spółek wodnych w rozdz. 01008 z § 2630 na  § 2830 co niesie za sobą zmiany w zał. nr 1 i zał. nr 8

 

2) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmienić rozdział z 75404 na 75403 dla pomocy rzeczowej w kwocie 5 000 zł. na zakup paliwa do samochodu rewiru dzielnicowego Policji w Poniecu co powoduje zmiany w zał.    nr 2.

 

3) Dział 852  Pomoc społeczna

 - zmienić klasyfikację świadczeń społecznych a mianowicie w rozdziale 85214 kwotę 147 000 przenieść z § 4130 na § 3110 co niesie za sobą zmiany w zał. nr 2 i nr 3

 

4) w załączniku nr 7 do projektu usunąć przychody z tytułu innych rozliczeń które były niewykorzystanymi środkami z roku 2006 w kwocie 500 000 zł. i zwiększyć o tą kwotę przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 

5)  w załączniku nr 10 uzupełnić zapisy w wierszach „Wydatki” i „Wydatki majątkowe” kwotą o wskazana kwotę 439 500 zł.

 

6) w treści uchwały zmienić zapisy:

1. Zmienić treść § 2, ust.2 pkt 1, lit. a i d jak niżej:

„§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 18 253 996 zł., zgodnie z załącznikiem   Nr 2.

2.  Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)     wydatki bieżące w wysokości 13 187 980 zł., w tym na: 

a)  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  6 102 543 zł.,

d)  składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i składki na ubezp.  zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem (§417)   22 700 zł. „

2. Poprawić błąd w § 2 ust.2  gdzie wykazano niewłaściwą kwotę.

3. Prawidłowo określić treść § 9 który powinien brzmieć:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie      3 048 443 zł., z tego na:

1)    pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu   500 000 zł.,

2)    finansowanie planowanego deficytu budżetu   1 934 443 zł.,

3)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  614 000 zł.”

4. Sprecyzować zapis § 11 pkt. 2  który powinien brzmieć:

„§ 11. Upoważnia się Burmistrza Ponieca do:

2)      dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w wydatkach bieżących i majątkowych oraz między zadaniami.”

 

W związku z wnioskami Radnych, kierowników jednostek organizacyjnych i z własnej inicjatywy Burmistrza proponuje się  zmiany jak niżej:

DOCHODY

1) W związku z przeliczeniem podatku przez stawki ustalone przez Radę Miejską w Poniecu na rok 2008r. w projekcie dochodów budżetu  zmienić:

dochody od osób prawnych

- podatek od nieruchomości  zwiększyć o 31 315 zł.

- podatek rolny zmniejszyć o 14 666 zł.

- podatek leśny zwiększyć o 2 956 zł.

dochody od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości  zwiększyć o 23 798 zł.

- podatek rolny zmniejszyć 61 854.

Łącznie z tego tytułu nastąpił spadek planowanych dochodów budżetu o 18 451 zł.

 

WYDATKI

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Zmniejszyć wpłatę na rzecz izb rolniczych  o kwotę 1530 zł. na skutek zmniejszenia planowanego dochodu z podatku rolnego.

 

2) Dział 600 Transport i łączność

- Na wniosek Radnych  10 000 zł. uzyskane ze zmniejszenia wydatków na remont nagrobka przeznaczyć na naprawę dróg gminnych, a w szczególności na wycinkę krzewów i drzew przy drogach śródpolnych.

 

3) Dział 710 Działalność usługowa

- Zmniejszyć o 10 000 zł. plan wydatków na remont nagrobka rozstrzelanych obywateli Ponieca ponieważ naprawa nagrobka, na którą przewidziano te środki została przeprowadzona w tym roku ze środków uzyskanych od Wojewody Wielkopolskiego.

 

5) Dział 758 Różne rozliczenia

- Rezerwę ogólną zmniejszyć o kwotę 18 451 zł. na skutek zmniejszenia dochodów z podatku rolnego.

- Rezerwę ogólną  zwiększyć o kwotę 1 530 zł. z powodu zmniejszenia wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

- Rezerwę ogólną zmniejszyć o kwotę 10 000 zł. w celu utworzenia rezerwy celowej na zadania inwestycyjne.

Po zmianach     - rezerwa ogólna  133 079 zł.

                        - rezerwa celowa na zadania oświatowe 44 789 zł.

                        - rezerwa celowa na zad. własne z zakr. zarządzania kryzysowego 36 000 zł.

                        - rezerwa celowa na zadania inwestycyjne 10 000 zł.

 

6) Dział 852  Pomoc społeczna

- w rozdziale 85214 zmienić klasyfikację kwoty 44 600 zł.  z § 4130 na § 4300 zakup usług pozostałych. Zmiana na wniosek Kierownika OPS.

 

7) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększy      o 5 000 zł. rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach z przeznaczeniem na zakup sprzętu na plac zabaw w Łęce Wielkiej. Zmiana wynikła z wniosku Radnych.

 

8) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmniejszyć o 5000 zł. zakup usług pozostałych w związku z przeniesieniem środków planowanych na wykonanie zadaszenia nad schodami w wejściu do świetlicy w Łęce Wielkiej na zakup wyposażenia placu zabaw w tej wsi.

 

9) W załączniku nr 6 dokonać zmian programu, priorytetu i działania dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w m. Poniec – etap IV.”

 

10) W związku z obniżeniem stawki za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych o 10 groszy w stosunku do zaplanowanej co zaskutkowało zmniejszeniem przychodów i wydatków  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu o 6 000 zł. w projekcie dokonać zmian w  § 7 uchwały i w załączniku nr 9.

 

W dyskusji nad projektem budżetu Gminy Poniec na 2008 rok  radny  Bronisław Glura   poruszając różne kwestie między innymi  stwierdził, że:

 • po następnych dwóch poprawkach  pierwszy projekt budżetu Gminy Poniec na 2008 rok okazuje się nieaktualny,
 • we wnioskach komisji nie została uwzględniona  modernizacja stacji uzdatniania

w Drzewcach z uwagi na nienajlepszą jakość wody, niezbędna jest wymiana urządzeń typu odżelaziaczy itp. Zgłosił wniosek o przeznaczenie kwoty 600.000 złotych na modernizację stacji w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Drzewcach

i Dzięczynie,

 • wizja lokalna odnośnie zamierzeń do projektu budżetu na 2008 rok była tylko w poszczególnych wsiach,  nie  było jej w mieście Poniecu,
 • podłączenie  Dzięczyny do  sieci wodociągowej w  Drzewcach jest w pełni uzasadnione,
 •  na naradzie sołtysi  zgłaszali uwagi dotyczące awaryjności lamp oświetlenia ulicznego, jego zdaniem wejście w 2008 roku  w II etap modernizacji oświetlenia

       jest niekonieczne,      

 • nie dostrzega  potrzeby  realizacji planu zagospodarowania w pobliżu Wytwórnią Mas Bitumicznych  w Poniecu,  oraz  rozwoju budownictwa mieszkaniowego na zapleczu

ulicy Rydzyńskiej w  2008 roku.

 • z uwagi na dużą rotację zmian  w  projekcie budżetu na 2008 rok, projekt ten „legnie w gruzach”,
 • wprowadzania częstych zmian budżetu i w budżecie,
 • wiele spraw jest niezałatwionych, nie uregulowana jest własność gruntów za blokami w Poniecu przy ul. Bojanowskiej.

 

Kończąc swoją wypowiedź zapytał ile wynosi wartość tzw. wolnych środków

finansowych na dzień  15 grudnia br. ponieważ jak już wspominał na poprzedniej sesji „zabójstwem” dla finansów gminy są wielkie środki obrotowe.

Stwierdził również,  że  będzie głosował przeciwko budżetowi, a  radni  będą  głosować zgodnie ze swoim sumieniem.

 

Skarbnik  Gminy Andrzej Przybylski udzielając wyjaśnień poinformował, że stan wolnych środków na dzień 15 grudnia br. Wynosi w przybliżeniu 300.000 -400.000 złotych oprócz 500.000 niezagospodarowanych środków z 2006 r. Wolne środki są na rachunku bieżącym, a nie na lokacie.

Przewodniczący RM Jerzy  Kusz ustosunkowując się do kwestii poruszonej przez      radnego Bronisława Glura  dot. zadań zgłoszonych do projektu budżetu Gminy Poniec. Poinformował, że  w miesiącu grudniu br. odbyło się spotkanie członków Zarządu Osiedla z radnymi z Ponieca, zadania zgłoszone na tym spotkaniu przedstawiła  przewodnicząca komisji w swoim wystąpieniu. Odnośnie zgłoszonego wniosku dot. modernizacji stacji w GZWiK  w Drzewcach  prosił wskazanie źródła finansowania.

Radny Bronisław Glura  - w związku z dużą ilością poprawek do projektu budżetu na 2008  rok  bardzo  obszernym materiałem  zawierającym 114 stron  zaproponował przełożenie tego punktu na następną sesję. Dłuższy okres czasu pozwoli radnym na głęboką analizę danych zawartych w projekcie.

Radny Karol Dwornik  stwierdził, że  w zaistniałej sytuacji przełożenie  uchwalenia budżetu jest nie możliwe, wyjaśniał  to przewodniczący Rady Miejskiej na wspólnym posiedzeniu  komisji.

Skarbnik Gminy Andrzej  Przybylski  poinformował, że  generalną zasadą winno być uchwalanie budżetu w roku  poprzedzającym rok budżetowy. Natomiast w odniesieniu do konkretnej sytuacji zachodzi obawa, że w związku z oczywistą omyłką dot. klasyfikacji budżetowej środków na  świadczenia społeczne w projekcie budżetu,  w przypadku przesunięcia  na styczeń 2008 rok wystąpią trudności z realizacją  świadczeń z pomocy społecznej.

Przew.RM Jerzy Kusz  przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Bronisława Glury w sprawie przełożenia punktu uchwalenie budżetu Gminy Poniec na 2008 rok na  następną sesję. Wynik głosowania „za” był 1 radny, przeciwnych 13 radnych, wstrzymujących  - 1 radny. Wniosek formalny został oddalony.

 

Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka ustosunkowując się do zgłoszonych uwag  i wniosków  zgłoszonych na wspólnym posiedzeniu komisji poinformował, że :

 

1.      Odnośnie unowocześnienia  oświetlenia ulicznego na terenie gminy Poniec( Łęka Wielka,  Łęka Mała, Grodzisko, Czarkowo, Waszkowo, Poniec) wejście w tzw. II etap modernizacji. W roku 2006 zostało wykonane unowocześnienie oświetlenia ulicznego na terenie   

         Gminy Poniec. Dołożono 192  oprawy i obecny stan  wynosi 782 oprawy. Podczas prac

         przygotowawczych dokonano rozpoznania w terenie i niektóre wnioski dotyczące

         oświetlenia wykraczały poza zakres planowanego unowocześnienia, aby je zrealizować

         należy opracować pełną dokumentacje techniczną wraz  z pozwoleniem na budowę.

        Na opracowanie dokumentacji potrzebne są środki w wysokości 65.000 zł ( poziom cen

         maj 2006r.). Natomiast wykonanie dodatkowo 27 zadań wymagało by zmiany umowy

         określającej zwiększenie liczby opraw oraz         sposobu zapłaty na wykonanie zadania.

         Wartość robót ( ceny z maja       2006r.) wyniosła by kwotę 712 tys.zł.

 

2.      Jeżeli  chodzi o wycinkę  drzew i krzewów przy drogach śródpolnych oraz ich naprawa.

   Wycinka drzew i krzewów przy drogach śródpolnych może być wykonana a drogi

    naprawiane , wymaga to wydatkowania dodatkowych środków stąd propozycja  

    zwiększenia w dziale transport o kwotę 10.000 zł . Środki te uzyskamy z zadania z

    wykonania nagrobka trzech  rozstrzelanych ,  to zadanie zostało wykonane w roku

    bieżącym ze środków Wojewody Wielkopolskiego.

 

3.      Nie widzę przeszkód , by przenieść środki z zadaszenia nad schodami w Łęce Wielkiej na zakup urządzeń na plac zabaw w Łęce Wielkiej.

 

4.      Nie odstąpić  od sporządzenia  planu miejscowego zagospodarowania

   terenu przy ulicy Rydzyńskiej ( przy bazie Leszczyńskiego Przedsiębiorstwa Robót

   Drogowo – Mostowych )

 

5.      Nie odstąpić od sporządzenia  planu miejscowego zagospodarowania

   terenu  za  ulicą  Rydzyńską  - budownictwo mieszkaniowe.

 

     Odnośnie wykonania ekspertyzy dot modernizacji stacji wodociągowej w Drzewcach  

     chcę wyjaśnić , że Kierownik GZWiK w pierwszej kolejności dokona zakupu żwirków

     do wymiany w istniejących odżelaźniaczy GZWiK posiada środki na bieżącą 

     wodociągowej  w Drzewcach i Dzięczynie i obowiązkiem kierownika jest dbanie o

     substancję tego Zakładu.  Gmina Poniec inwestuje w budowę sieci kanalizacyjnej

     wodociągowej, które te urządzenia przekazuje na rzecz swojego zakładu , który te

     urządzenia eksploatuje , stąd musi je na bieżąco utrzymywać.

 

6.      W projekcie budżetu  na 2008 rok   przewidziano  zadanie dla wsi Grodzisko, w tym sołectwie zostanie wykonane pomieszczenie dla spraw OSP Grodzisko. To zadanie  zabezpieczone jest w Dziale Bezpieczeństwo Publiczne.     

                                                                        

7.      Widzę możliwość pobudowanie odcinka chodnika  przy ulicy Bojanowskiej( stare koszary w kierunku Bojanowa ) W nowym roku wykonanie zadanie będzie możliwe po uprzednim przyjęciu zadania przez radę . Proponuję wykonanie zadanie na odcinku 100 m o szer. chodnika do 150 cm szacunkowa wartość zadania 20.000,- zł  

 

8.      Dokończenie kanalizacji sanitarnej w mieście Poniecu,

   Budowa kanalizacji sanitarnej w Poniecu etap IV została ujęta w projekcie  budżetu

   na rok 2008 . Planujemy kontynuowanie budowy kanalizacji dla m Ponieca i wsi 

   Śmiłowo.  

 

9.      Przełożenie  i modernizacja ulicy Mickiewicza /wymiana trylinki na inną/

        Wykonujemy obecnie prace drogowe na części ODJ w Poniecu gdzie nawierzchnia ulic  

        jest nieutwardzona. Następnym etapem będzie przebudowa ulicy A. Mickiewicza pod

        warunkiem posiada środków .

 

10.  Przegląd placów zabaw – odnowienie i uzupełnienie sprzętu.

         Place zabaw corocznie są przeglądanie a urządzenia są systematycznie naprawiane i

         malowane.

 

11.  Przegląd znaków drogowych, aktualizacja i odnowienie

        W każdym budżecie w dziale transport są rezerwowanie środki na wymianę

         oznakowania pionowego  i poziomego. Znaki wymieniane są w zależności od potrzeb 

         wynikających z organizacji ruchu oraz te które zostały zużyte.

 

   12. Dokończenie odcinka drogi do posesji Pana Szenajch.

         W projekcie budżetu na rok 2008 zaplanowano kwotę 400 tys. zł. na dokończenie

          utwardzenia ulic na ODJ w Poniecu, gdzie  mieści się wnioskowany odcinek.

 

     Kończąc swoje wystąpienie Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka stwierdził, ze zmiany

     budżetu i w budżecie  były w 2007 roku i  będą w 2008 roku,  tak jest we wszystkich

     jednostkach samorządowych w kraju.

 

Kierownik GZWiK Mariusz Bartz udzielając wyjaśnień odnośnie modernizacji  stacji w GZWiK stwierdził, że kwota dofinansowania zależy od  woli Rady Miejskiej. Zakład na bieżąco realizuje remonty. Obecnie trwają rozmowy na temat podłączenia Dzięczyny

do stacji w Drzewcach. Jakość wody z pewnością ulegnie poprawie, w miarę możliwości finansowych będą przeprowadzane remonty.

 

Radny Bronisław Glura  stwierdził,  że  w działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji winny być środki na odnowę majątku, a nie powinno się   realizować inwestycje  kosztem  środków przeznaczanych na bieżącą eksploatację.

 

Radny Tadeusz Kaźmierczak  poruszył kwestię stanu własności budynków na terenach przyległych do byłych PGR.

 

Zastępca Burmistrza Jacek Widyński  udzielając wyjaśnień na poruszone kwestie

poinformował, że

·        sprawa dotycząca sporu części mieszkańców bloków po byłych PGR i mieszkańców bloku  SKR w Wydawach, o którym mówił radny  Bronisław

Glura dotyczy  prawdopodobnie  konfliktu umiejscowienia  niektórych garaży na gruntach, które  nie stanowią  prawdopodobnie własności właścicieli garaży, a własność  wspólnoty mieszkaniowej z bloku  po byłym PGR. W tej sprawie zainteresowane osoby otrzymały  stosowne wyjaśnienia. Teren dotyczy własności

prywatnej i Gmina Poniec nie może ingerować w ten tytuł prawny,

·        jeśli chodzi natomiast o tereny przeznaczane pod działalność gospodarczą to należy stwierdzić, iż planowany teren ma dobre położenie, z jednej strony może graniczyć z ulicą Rydzyńską, a z drugiej strony może graniczyć z torami

kolejowymi. Planowany obszar pod aktywizację gospodarczą ma ok. 5 ha, w tym,

połowa stanowi własność Gminy Poniec. Tak więc pozostała by połowa do uregulowania własności na rzecz Gminy Poniec. A w przypadku braku możliwości wykupu gruntów prywatnych będą one stanowiły część kompleksu

terenów pod tę formę działalności. Zadaniem Gminy jest stwarzanie warunków

do inwestowania min. poprzez wskazywanie potencjalnym inwestorom terenów na to przeznaczonych,

·        w przypadku planowanych nowych terenów  przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położonych w sąsiedztwie ulicy Rydzyńskiej, jest to podyktowane tym, iż obecny teren, który był przeznaczony na ten cel  został prawie całkowicie sprzedany. Pozostała jedynie jedna działka budowlana, na którą został ogłoszony  przetarg i dwie działki, na których stoi słup energetyczny. Do Urzędu przychodzą osoby, które są zainteresowane budowaniem mieszkań i dlatego należy przeznaczyć nowy teren na zabudowę mieszkaniową. Nowy teren obejmuje w połowie własność prywatną. W miesiącu styczniu przyszłego roku zostaną przeprowadzone rozmowy z właścicielami o możliwości wykupienia tych gruntów na rzecz  Gminy Poniec.

 

 Przewodniczący Rady Jerzy podsumowując dyskusję  zaproponował  przeprowadzenie głosowania nad poprawkami  wynikającymi z opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Gminy Poniec na 2008 rok, a następnie głosowania nad autopoprawkami Burmistrza Ponieca.

W  głosowaniu za przyjęciem  powyższej  procedury opowiedziało się  12 radnych,

3 radnych wstrzymało się od głosu.

 

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski  przedstawił zestawienie poprawek na temat

uwag Regionalnej  Izby Obrachunkowej, które przez radnych zostały przyjęte przez Radę Miejską jako uzasadnione.

 

Radny Karol Dwornik  stwierdził, że  bezsensowne  jest głosowanie  nad  poprawkami w odniesieniu do uwag RIO o projekcie  budżetu Gminy Poniec na 2008 rok.

 

Przewodniczący RM  Jerzy Kusz   przeprowadził głosowanie / blokiem / nad poprawkami

wprowadzonymi  do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.

 

W związku z zastrzeżeniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do projektu budżetu na 2008 r. proponuje się wprowadzenie następujących zmian :

 

DOCHODY

1.Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- w rozdziale 75618 zmniejszyć § 0490 o 3000 zł. i o tą kwotę zwiększyć w rozdziale 75616       § 0370  - opłata od posiadania psa.

 

WYDATKI

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zmienić klasyfikację budżetową dotacji w wysokości 12 000 zł. dla spółek wodnych w rozdz. 01008 z § 2630 na  § 2830 co niesie za sobą zmiany w zał. nr 1 i zał. nr 8

 

2) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmienić rozdział z 75404 na 75403 dla pomocy rzeczowej w kwocie 5 000 zł. na zakup paliwa do samochodu rewiru dzielnicowego Policji w Poniecu co powoduje zmiany w zał.    nr 2.

 

3) Dział 852  Pomoc społeczna

 - zmienić klasyfikację świadczeń społecznych a mianowicie w rozdziale 85214 kwotę 147 000 przenieść z § 4130 na § 3110 co niesie za sobą zmiany w zał. nr 2 i nr 3

 

4) w załączniku nr 7 do projektu usunąć przychody z tytułu innych rozliczeń które były niewykorzystanymi środkami z roku 2006 w kwocie 500 000 zł. i zwiększyć o tą kwotę przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 

5)  w załączniku nr 10 uzupełnić zapisy w wierszach „Wydatki” i „Wydatki majątkowe” kwotą o wskazana kwotę 439 500 zł.

 

6) w treści uchwały zmienić zapisy:

1. Zmienić treść § 2, ust.2pkt 1, lit. a i d jak niżej:

„§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 18 253 996 zł., zgodnie z załącznikiem   Nr 2.

3.  Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

2)     wydatki bieżące w wysokości 13 187 980 zł., w tym na: 

a)  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  6 102 543 zł.,

d)  składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i składki na ubezp.  zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem (§417)   22 700 zł. „

2. Poprawić błąd w § 2 ust.2  gdzie wykazano niewłaściwą kwotę.

3. Prawidłowo określić treść § 9 który powinien brzmieć:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie      3 048 443 zł.,

z tego na:

4)    pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu   500 000 zł.,

5)    finansowanie planowanego deficytu budżetu   1 934 443 zł.,

6)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  614 000 zł.”

4. Sprecyzować zapis § 11 p. 2 który powinien brzmieć:

„§ 11. Upoważnia się Burmistrza Ponieca do:

3)      dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w wydatkach bieżących i majątkowych oraz między zadaniami.”

 

Wynik głosowania: „za „ było  11 radnych, przeciwnych  - 2 radnych, wstrzymujących  2 radnych.  Rada Miejska przyjęła poprawki większością głosów.

 

Następnie przewodniczący obrad  Jerzy Kusz przeprowadził głosowanie nad autopoprawkami Burmistrza Ponieca  do wniosków zgłoszonych na  posiedzeniu Komisji do projektu budżetu na 2008 rok.

 

W związku z wnioskami Radnych, kierowników jednostek organizacyjnych i z własnej inicjatywy Burmistrza proponuje się  zmiany jak niżej:

DOCHODY

1) W związku z przeliczeniem podatku przez stawki ustalone przez Radę Miejską w Poniecu na rok 2008r. w projekcie dochodów budżetu  zmienić:

dochody od osób prawnych

- podatek od nieruchomości  zwiększyć o 31 315 zł.

- podatek rolny zmniejszyć o 14 666 zł.

- podatek leśny zwiększyć o 2 956 zł.

dochody od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości  zwiększyć o 23 798 zł.

- podatek rolny zmniejszyć 61 854.

Łącznie z tego tytułu nastąpił spadek planowanych dochodów budżetu o 18 451 zł.

 

Wynik głosowania: „za „ było  11 radnych, przeciwnych  - 3 radnych,

wstrzymujących  1 radnych.  Rada Miejska przyjęła poprawkę większością głosów.

 

 

 

 

 

WYDATKI

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Zmniejszyć wpłatę na rzecz izb rolniczych  o kwotę 1530 zł. na skutek zmniejszenia planowanego dochodu z podatku rolnego.

Wynik głosowania: „za „ było  11 radnych, przeciwnych  - 3 radnych,

wstrzymujących  1 radnych.  Rada Miejska przyjęła poprawkę większością głosów.

 

2) Dział 600 Transport i łączność

- Na wniosek Radnych  10 000 zł. uzyskane ze zmniejszenia wydatków na remont nagrobka przeznaczyć na naprawę dróg gminnych, a w szczególności na wycinkę krzewów i drzew przy drogach śródpolnych.

Wynik głosowania: „za „ było  11 radnych, przeciwnych  - 3 radnych,

wstrzymujących  1 radnych.  Rada Miejska przyjęła poprawkę większością głosów.

 

3) Dział 710 Działalność usługowa

- Zmniejszyć o 10 000 zł. plan wydatków na remont nagrobka rozstrzelanych obywateli Ponieca ponieważ naprawa nagrobka, na którą przewidziano te środki została przeprowadzona w tym roku ze środków uzyskanych od Wojewody Wielkopolskiego.

Wynik głosowania: „za „ było  11 radnych, przeciwnych  - 2 radnych,

wstrzymujących  2 radnych.  Rada Miejska przyjęła poprawkę większością głosów.

 

5) Dział 758 Różne rozliczenia

- Rezerwę ogólną zmniejszyć o kwotę 18 451 zł. na skutek zmniejszenia dochodów z podatku rolnego.

- Rezerwę ogólną  zwiększyć o kwotę 1 530 zł. z powodu zmniejszenia wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

- Rezerwę ogólną zmniejszyć o kwotę 10 000 zł. w celu utworzenia rezerwy celowej na zadania inwestycyjne.

Po zmianach     - rezerwa ogólna  133 079 zł.

                        - rezerwa celowa na zadania oświatowe 44 789 zł.

                        - rezerwa celowa na zad. własne z zakr. zarządzania kryzysowego 36 000 zł.

                        - rezerwa celowa na zadania inwestycyjne 10 000 zł.

 

Wynik głosowania: „za „ było  12 radnych, przeciwnych  - 3 radnych,

 Rada Miejska przyjęła poprawkę większością głosów.

 

6) Dział 852  Pomoc społeczna

- w rozdziale 85214 zmienić klasyfikację kwoty 44 600 zł.  z § 4130 na § 4300 zakup usług pozostałych. Zmiana na wniosek Kierownika OPS.

Wynik głosowania: „za „ było  12 radnych, przeciwnych  - 3 radnych,

 Rada Miejska przyjęła poprawkę większością głosów.

 

7) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększyć o 5 000 zł. rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach z przeznaczeniem na zakup sprzętu na plac zabaw w Łęce Wielkiej. Zmiana wynikła z wniosku Radnych.

Wynik głosowania: „za „ było  12 radnych, przeciwnych  - 3 radnych,

 Rada Miejska przyjęła poprawkę większością głosów.

 

 

8) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmniejszyć o 5000 zł. zakup usług pozostałych w związku z przeniesieniem środków planowanych na wykonanie zadaszenia nad schodami w wejściu do świetlicy w Łęce Wielkiej na zakup wyposażenia placu zabaw w tej wsi.

Wynik głosowania: „za „ było  12 radnych, przeciwnych  - 3 radnych,

 Rada Miejska przyjęła poprawkę większością głosów.

 

9) W załączniku nr 6 dokonać zmian programu, priorytetu i działania dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w m. Poniec – etap IV.”

Wynik głosowania: „za „ było  11 radnych, przeciwnych  - 3 radnych,

wstrzymujących  1 radnych.  Rada Miejska przyjęła poprawkę większością głosów.

 

10) W związku z obniżeniem stawki za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych o 10 groszy w stosunku do zaplanowanej co zaskutkowało zmniejszeniem przychodów i wydatków  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu o 6 000 zł. w projekcie dokonać zmian w  § 7 uchwały i w załączniku nr 9.

Wynik głosowania: „za „ było  12 radnych, przeciwnych  - 3 radnych,

 Rada Miejska przyjęła poprawkę większością głosów.

 

 

Zastępca przew. RM Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały budżetowej po zmianach.

 

Rada Miejska w  obecności 14 radnych   przy 3 głosach przeciwnych  podjęła

uchwałę  nr XIII/112/2007

w sprawie  budżetu Gminy Poniec  na  2008 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Pkt.7.  Podjęcie uchwał w sprawach :

 • regulaminu  określającego wysokość wynagrodzenia nauczycieli  oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom  zatrudnionym w szkołach prowadzonych  przez gminę Poniec dodatków,
 • dodatkowego regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego,
 • ustalenia szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym

powierzono stanowisko kierownicze w szkołach,

 • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli

           zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Poniec.

       

               

Regulamin  określającego wysokość wynagrodzenia nauczycieli  oraz szczegółowe

warunki przyznawania nauczycielom  zatrudnionym w szkołach prowadzonych  przez

gminę Poniec dodatków

      

            Kierownik GZOSz  Katarzyna Wróblewska  przedstawiła uzasadnienie do

    projektu uchwały  dotyczącej regulaminu określającego wysokość stawek i  szczegółowe  

    warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,

    funkcyjnego, za warunki pracy  oraz wysokość i warunki wypłacania innych  składników

    wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania

    wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

    Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając

    przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych

    stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do

   dnia  31 grudnia.

     Zespół negocjacyjny ZNP o/ Poniec z organem prowadzącym szkoły uzgodnił dla

   nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego projekt uchwały w sprawie

   regulaminu określającego wysokość stawek i  szczegółowe warunki przyznawania

   nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy 

   oraz wysokość i warunki wypłacania innych  składników wynagrodzenia wynikających ze

   stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny

   ZNP o/ Poniec w dniu 12 grudnia 2007.

  W regulaminie  określono wysokość stawek dodatków,  oraz szczegółowe warunki          przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe   i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia,   w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli na rok 2008 , składające się z w / w składników,  odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli.

  Zastępca przew. RM Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

 

Rada Miejska w  obecności 15 radnych   przy 1 głosie  wstrzymującym   podjęła

uchwałę  nr XIII/113/2007

w sprawie regulamin  określającego wysokość wynagrodzenia nauczycieli  oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom  zatrudnionym w szkołach prowadzonych  przez  gminę Poniec dodatków.      

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Dodatkowego regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego.

           

Kierownik GZOSz  Katarzyna Wróblewska  przedstawiła uzasadnienie do  

projektu uchwały  w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach na terenach wiejskich, prowadzonych przez Gminę Poniec.

Organ prowadzący szkołę określa wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnianych na wsi  lub mieście liczącym  do 5 tyś. mieszkańców ,posiadających kwalifikacje, gdzie dodatek mieszkaniowy uzależniony jest od stanu rodziny. Zgodnie z art. 30 pkt. 1 ust. 4 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. Z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) .

Przewodniczący Rady  Miejskiej Jerzy Kusz stwierdził, ze temat był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 13 grudnia. Radni do projektu uchwały uwag nie zgłosili

 

Zastępca przew. RM Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały  w przedmiotowej sprawie.

 

Rada Miejska w  obecności 15 radnych   jednomyślnie    podjęła

uchwałę  nr XIII/114/2007

w sprawie  dodatkowego regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ustalenia szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym

powierzono stanowisko kierownicze w szkołach.

 

Kierownik GZOSz  Katarzyna Wróblewska  przedstawiła uzasadnienie  do projektu uchwały:  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Na podstawie art. 42 ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) zobowiązuje się organ prowadzący szkołę do określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, zastępców dyrektorów i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, lub całkowitego zwalniania z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych , opiekuńczych. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Przewodniczący Rady  Miejskiej Jerzy Kusz stwierdził, ze temat był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 13 grudnia. Radni do projektu uchwały uwag nie zgłosili

Zastępca przew. RM Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały  w przedmiotowej sprawie.

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych  jednomyślnie  podjęła

uchwałę  nr XIII/115/2007

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli

zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Poniec.

 

             Kierownik GZOSZ  Katarzyna Wróblewska  przedstawiła uzasadnienie  do projektu

 uchwały w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poniec. W szkołach działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych. Dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio ramowy plan nauczania z uwzględnieniem możliwości pełnej realizacji przyjętych programów nauczania, ustala rodzaj i liczbę zajęć edukacyjnych realizowanych wspólnie i oddzielnie. 

Cyklicznie zmniejszająca się liczba dzieci w oddziałach szkolnych, wymusza gospodarcze zarządzanie oświatą tj. zatrudnianie nauczycieli w różnym wymiarze godzin w szkołach na terenie Gminy Poniec. 

W szkołach na terenie Gminy Poniec istnieją przypadki realizowania przez nauczycieli w różnym wymiarze godzin pełen etat, np.:

12 godzin lekcyjnych , gdzie pensum wynosi 18 godz.  i 15 godzin biblioteki, gdzie pensum wynosi  30 godz.

Korzystając ze wzoru, o którym mowa w § 1 :

 

             12+15                   27               27

E = -------------------- = ---------------- = --------- = 23,08 ≈ 23 godz.

       12/18 + 15/30      0,67 + 0,50      1,17

 

wyliczamy liczbę godzin w etacie realizowanych przez nauczyciela. W tym przypadku nauczyciel realizujący 27 godz. ma 4 godziny ponadwymiarowe.

Inny przykład: nauczycielowi dyrektor przydzielił 5 godzin j. polskiego – pensum wynosi 18 godz.,    8 godz. świetlicy – pensum wynosi 26 godz. oraz 10 godz. biblioteki – pensum wynosi 30 godz.:

             5+8+10                           23                 23

E = ------------------------ = ----------------------- = ------- = 24,74 ≈ 25 godz.

       5/18+8/26+10/30      0,28+0,31+0,34      0,93

 

W tym przypadku nauczyciel nie realizuje pełnego etatu. Jego pensum wynosi 25 godz. a realizuje tylko 23 godz.

 

Powyższy wzór pozwoli ujednolicić w szkołach na terenie Gminy Poniec zasady ustalania tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w różnym wymiarze godzin pełen etat.

Powyższy projekt regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez  Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

 

Przewodniczący Rady  Miejskiej Jerzy Kusz stwierdził, ze temat był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 13 grudnia. Radni do projektu uchwały uwag nie zgłosili

 

Zastępca przew. RM Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

 

Rada Miejska w  obecności 15 radnych   jednomyślnie   podjęła

uchwałę  nr XIII/116/2007

w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Poniec

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Pkt.8 Uchwalenie programu współpracy Gminy Poniec  z organizacjami

           pozarządowymi na 2008 rok.

 

             Inspektor UM  Marcin Pazdaj  przedstawił  projekt programu Współpracy Gminy Poniec z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 rok w następującym brzmieniu :

 

§1. Program Współpracy zwany dalej Programem określa zasady i formy współpracy gminy Poniec z organizacjami pozarządowymi na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami ).

 

§2. Organami realizującymi współprace są:

 1. Rada Miejska w Poniecu – w zakresie tworzenia form współpracy,
 2. Burmistrz Ponieca – w zakresie realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

§3. Organizacjami pozarządowymi są organizacje w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) z terenu gminy Poniec, bądź działające na terenie gminy Poniec.

 

§4. Współpraca obejmuje:

1.      Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami),

2.      Wzajemne informowanie się o zamierzeniach i kierunkach rozwoju.

 

§5. Sferami zadań publicznych podlegającymi współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku będą:

1.      Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

2.      Przeciwdziałanie trudnym sytuacjom rodzinnym spowodowanym przez alkoholizm.

 

§6. Wzory wniosków, umów i sprawozdań określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).

 

§7. Przekazywanie zadań publicznych nastąpi poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami).

 

§8 Przy rozstrzyganiu ofert organ administracji publicznej będzie brał pod uwagę:

1.      Spełnienie wymogów przez organizację określonych w ustawie;

2.      Oceną możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową;

3.      Kalkulację kosztów zadania;

4.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

 

§9. W sprawach nie uregulowanych w Programie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

 

W dyskusji radny Bronisław Glura  stwierdził, że od lat w projekcie programu współpracy  proponowane są  te same  zadania, nic nie mówi się o realizacji zadań z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego. W ustawie o działalności pożytku publicznego są wymienione 24 sfery działalności, a Burmistrz Ponieca proponuje tylko do realizacji tylko  2 sfery zadań publicznych.

 

Inspektor UM Marcin  Pazdaj  udzielając wyjaśnień poinformował, że  zadania z sfery

ochrony dziedzictwa narodowego realizuje Gminne Centrum Kultury w Poniecu.

Przewodniczący Rady  Miejskiej Jerzy Kusz stwierdził, ze temat był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 13 grudnia. Radni do projektu uchwały uwag nie zgłosili.

 

Zastępca przew. RM Dariusz Kieliś  odczytał stosowny  projekt uchwały.

 

Rada Miejska w  obecności 15 radnych   przy 3 głosach  przeciwnych   podjęła

uchwałę  nr XIII/117/2007

w sprawie programu współpracy Gminy Poniec  z organizacjami  pozarządowymi na 2008 rok.   Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Pkt.9.  Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej.

      

      Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  poinformował, że do  biura Rady nie wpłynęły uwagi do protokołu z XII Sesji RM.

Przewodniczący RM  Jerzy Kusz  zwrócił się do radnych  z pytaniem  kto jest za przyjęciem protokołu  z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej ?

Radni  w głosowaniu  przy 1  głosie  przeciwnym i 1 głosie  wstrzymującym opowiedzieli się za przyjęciem protokołu z  XII  Sesji RM. Na sali obecnych było 15 radnych.

 

Pkt.10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

 

               Przewodniczący RM Jerzy Kusz  osobiście wręczył odpowiedź na interpelacje zgłoszone  na poprzedniej sesji – załącznik do protokołu.

 

Pkt.11. Wolne wnioski i zapytania.

 

W związku z przypadającą rocznicą śmierci śp. Agnieszki Ratajskiej Honorowego

Obywatela Gminy Poniec  przewodniczący obrad Jerzy  Kusz zaproponował złożenie

wiązanki kwiatów na jej grobie. Zasugerował  by  w skład delegacji weszli przewodniczący  Klubów Radnych i przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Radni wyrazili zgodę by po zakończeniu sesji złożyć wiązankę kwiatów na grobie  śp.Agnieszki Ratajskiej.

 

Radny Bronisław Glura   poruszył następujące sprawy  :

 • niezwłocznego wyrównania nierówności nawierzchni  ulicy Kusza  po budowie kanalizacji ( zagłębienia ),
 • naprawy wyrw w nawierzchni ulicy Rydzyńskiej i  Janiszewskiej
 • pomalowania farbą fosforyzująca kratek ściekowych dla zachowania  bezpieczeństwa

dla użytkowników dróg.

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  w sprawie naprawy chodnika  w pobliżu piekarni.

 

Sekretarz Gminy Andrzej Zieliński  odpowiadając na interpelację radnego Bronisława Glury  w sprawie udostępniania  informacji na stronie  www.poniec.pl stwierdził, że nie zgadza się ze stwierdzeniem  radnego jakoby ta informacja była bardzo uboga. Na bieżąco

zamieszczane są aktualności z życia gminy oraz obowiązkowe informacje na stronach BIP-u,

jak zarządzenia Burmistrza, uchwały Rady Miejskiej, ogłoszenia o przetargach. Być może my, pracownicy Urzędu Miejskiego odpowiedzialni za strony  www  zbyt mało zwracamy uwagi na niektóre zagadnienia, stąd prośba do pana radnego oraz wszystkich radnych Rady Miejskiej  by zgłaszali swoje uwagi i wnioski odnośnie  udostępniania informacji na portalu

Gminy Poniec. My ze swej strony przygotujemy dla wszystkich Państwa analizę co i w jakiej ilości zamieszczane jest na stronach  www.poniec.pl

 

Przewodniczący RM Jerzy Kusz stwierdził, że jest to ostatnia sesja w  roku kalendarzowym  2007, w związku z tym złożył radnym  i gościom życzenia  do siego roku.

 

Obrady sesji zostały uświetnione występem  kółka lokalnego „HUMORESKA”  działającego przy  Gminnym Centrum Kultury w Poniecu.

 

Pkt.12. Zakończenie.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                 Przew. RM Jerzy Kusz stwierdził, że został zrealizowany  porządek obrad  XIII Sesji Rady Miejskiej, podziękował radnym i gościom  za uczestnictwo  i  o  godz. 1540  dokonał zamknięcia obrad sesji.

 

Protokółowała                                                                                     Przewodniczący Rady                                      

Radomiła Repak                                                                                          Jerzy Kusz                                                                                              

 

 


Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-02-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących