Dezyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Kod nadawany rodzajowi sprawy: -

Nazwa sprawy

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Nazwa samodzielnego stanowiska pracy

Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Poniecu

ul. Rynek 24

pok. nr 09

Telefon

5731533 wew.22

Podstawa prawna

art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, ze zmianami).

Opis procedury

- należy złożyć wniosek o wydanie decyzji wraz z załącznikami , następnie min.  weryfikowana jest kompletność wniosku, ustalenie stron, występuje się o opinie o zakres raportu, uzgadnia się decyzje z wojewodą i  inspektorem sanitarnym, postępowanie kończy się wydaniem decyzji

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek o wydanie decyzji

 załącza się obowiązkowo poniższe załączniki:

- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek, obejmującą również obszar oddziaływania przedsięwzięcia,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w przypadku, gdy przedsięwzięcie należy do kategorii wymagającej obligatoryjnego sporządzenia raportu,

- charakterystyka przedsięwzięcia - w pozostałych przypadkach.

Formularze / wnioski

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Opłaty

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia – 205 zł

- decyzja o przeniesienu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 105 zł

- pełnomocnictwo – 17 zł.

Okres oczekiwania

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza   Ponieca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się sekretariacie Urzędu Miejskiego w Poniecu

Uwagi

 


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Daniel Zborowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-03-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących