Uchwała w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

U C H W A Ł A NR XXXV/235/05

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 , pkt 9 lit. d , pkt.10 a także art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 109 , art. 116 , art. 124 ust. 1 , ust. 2 oraz ust.3 , art. 128 ust. 2 pkt 1 , art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r roku nr 15 poz. 148 ze zmianami ) oraz art. 35 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r nr 1 poz. 3 ze zmianami )

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :


§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 12.439.789 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 14.257.739 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Dochody ustalone w § 1 pkt 1 obejmują :
1 . dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.115.232 zł jak w załączniku nr 4 do uchwały .
2. dotacje na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23.000 zł jak w załączniku nr 6 do uchwały.
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 91.350 zł jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 3. 1. Z wydatków ustalonych w § 1 pkt. 2 przeznacza się łącznie na :
1/ wydatki bieżące kwotę 10.423.251 zł w tym na :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 5.486.721 zł,
b) dotacje kwotę 460.000 zł ,
c) obsługę długu kwotę 52.921 zł.
2/ wydatki majątkowe kwotę 3.834.488 zł.
3/ z kwoty dotacji o której mowa w pkt.1 lit. b przeznacza się na :
a) dotację podmiotową dla instytucji kultury kwotę 390.000 zł
b) dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 2.000 zł
c) dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 60.000 zł.
d) dotację przedmiotową dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 8.000 zł.


2.Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 pkt. 1 obejmuje :
1/ Wydatki w kwocie 1.115.232 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw jak w załączniku nr 5 do uchwały.
2/ wydatki w kwocie 23.000 zł na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku nr 7 do uchwały.
3/ wydatki w kwocie 91.350 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jak w załączniku
nr 10 do uchwały.
3.Wydatki majątkowe określone w ust. 1 pkt. 2 zawiera zał. nr 8 do uchwały.

§ 4. 1.Ustala się przychody i rozchody budżetu jak w zał. nr 3 do uchwały.
2.Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 1.817.950 zł będą kredyty i pożyczki.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie ustaw jak w zał. nr 4 i 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie
z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8. Ustała się wykaz wieloletniego programu inwestycyjnego jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 9 . 1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 100.000 zł.
2.Tworzy się rezerwę celową w wysokości 380.950 zł na wydatki inwestycyjne dot.
zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Ponieca do :
1/ dokonywania zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w wydatkach bieżących i majątkowych oraz między zadaniami.
2/ do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości 500.000 zł.
3/ samodzielnego zaciągania zobowiązań ,których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć kwoty 700.000 zł.
4/ lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5/ zaciągania długu i spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 11. Ustala się dla samorządowych jednostek budżetowych następujące zasady rozliczeń zwrotu wydatków :
1/ Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe wpływy z tytułu zwrotu
wydatków dokonanych w 2006 r zmniejszają wydatki budżetowe .
2/ Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe wpływy z tytułu zwrotu
wydatków poniesionych w latach ubiegłych są dochodami budżetu 2006r. „


§ 12. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca .

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa WielkopolskiegoAutor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-04-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-04-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących