Statut sołectwa Bączylas


STATUT SOŁECTWA
BĄCZYLAS
_________________________SPIS TREŚCI :


ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne,

ROZDZIAŁ II - Zakres działania i zadania sołectwa,

ROZDZIAŁ III - Organy sołectwa,

ROZDZIAŁ IV - Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki
ważności podejmowania uchwał,

ROZDZIAŁ V - Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej,

ROZDZIAŁ VI - Postanowienia końcowe,
R O Z D Z I A Ł I


POSTANOWIENIA OGÓLNE
_____________________________§ 1.
Ogół mieszkańców sołectwa Bączylas stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.

§ 2.

Sołectwo Bączylas stanowi jednostkę pomocniczą gminy PONIEC wykonującą zadania gminy, ale nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 3.

Sołectwo Bączylas utworzone zostało na mocy Uchwały Nr XIII/59/91 Rady Miejskiej PONIECA a swym zasięgiem obejmuje wieś Bączylas.


§ 4.


Samorząd Mieszkańców Wsi sołectwa Bączylas działa na
podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
• ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym,
• uchwały Nr. XIX / 117 / 96 Rady MIEJSKIEJ PONIECA z dnia 23.02.1996r. w sprawie Statutu Gminy PONIEC
• niniejszego statutu.


R O Z D Z I A Ł II
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA SOŁECTWA
______________________________________________§ 5.
1. Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne sołectwa nie zastrzeżone ustawami i statutem gminy. Sołectwo działa na rzecz organów gminy,
organów rządowej administracji ogólnej i innych podmiotów, a w szczególności :

• tworzy fundusze własne pochodzące z zarządzania i korzystania z mienia komunalnego przekazanego przez Radę Gminy oraz rozporządza tymi funduszami,
• rozporządza środkami wydzielonymi z budżetu gminy na posiedzeniach określonych uchwałą Rady Gminy,
• opiniuje projekty uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,
• występuje do Rady Gminy o rozpatrywanie spraw publicznych sołectwa i podjęcie odpowiednich uchwał,
• współpracuje z radnymi, którzy kandydowali z terenu sołectwa, głównie poprzez ułatwianie im kontaktów z wyborcami,
• współpracuje z właściwymi organami z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury kultury fizycznej, prawa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
• organizuje wspólne prace mieszkańców sołectwa na rzecz miejsca zamieszkania,
• tworzy pomoc sąsiedzką,
• sprawuje kontrole społeczną i wypowiada się w sprawach działalności jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi,
• podejmuje uchwały w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji.


§ 6.

Samorząd mieszkańców wsi może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach określonych w KPA dla organizacji społecznych i w związku z tym może występować z żądaniem wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących innych osób albo z żądaniem dopuszczenia samorządu do udziału w postępowaniu na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi samorządu i gdy przemawia za tym interes społeczny mieszkańców sołectwa.

§ 7.

Samorząd Mieszkańców wsi może nawiązać współpracę z Samorządami Mieszkańców sąsiednich sołectw, zawierać porozumienia, określając zakres i sposób wykonywania zadań, może podejmować wspólne uchwały.

R O Z D Z I A Ł III
ORGANY SOŁECTWA
___________________§ 8.
1. Organami sołectwa są:

 zebranie wiejskie,

 sołtys

2. Działania sołtysa wspomaga rada sołecka.
3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej wybranych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.

§ 9.
Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.


§ 10.
Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:
• wybór i odwołanie sołtysa, rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków,
• półroczna ocena pracy sołtysa, rady sołeckiej i poszczególnych jej członków,
• podejmowanie uchwał w sprawach zarządu mieniem komunalnym oraz sposób wykorzystania dochodów z tego mienia,
• podejmowanie uchwał w sprawie wydatkowania innych środków,
• podejmowanie uchwał w sprawach zamierzonego przez organy gminy zbycia, oddania w najem, dzierżawa lub obciążenie innymi prawami położonego na terenie sołectwa mienia gminnego, o jakim mowa w art. 48 ust.3 ustawy samorządowej,
• opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,
• opiniowanie w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji przez Radę Gminy projektów uchwał w sprawach:

a/ planu zagospodarowania przestrzennego,
b/ planu budżetu na dany rok,
c/ przepisów prawa miejscowego,

• decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych,
• inicjowanie działalności gospodarczej,

§ 11.

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje burmistrzowi.
2. Burmistrz może uchylić uchwałę zebrania wiejskiego sprzecznego z prawem, statutem gminy lub statutem sołectwa.
3. Sołtys może odwołać się od rozstrzygnięcia burmistrza do Rady Gminy, która może utrzymać w mocy to rozstrzygnięcie lub je uchylić.
4. Odwołanie sołtysa od decyzji burmistrza winno być rozpatrzone na najbliższej sesji Rady Gminy.

§ 12.

1. Sołtys jest organem wykonawczym zebrania wiejskiego i reprezentuje sołectwo na zewnątrz.
2. W razie czasowej niemożliwości pełnienia urzędu przez sołtysa obowiązki jego przekazuje przewodniczącemu rady sołeckiej.

§ 13.

1. Do zadań sołtysa w szczególności należy:

• zwołanie zebrań wiejskich,
• sprawowanie zwykłego zarządu mieniem sołectwa,
• przygotowanie projektów uchwał zebrania wiejskiego,
• organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrola ich realizacji,
• techniczno - organizacyjne zapewnienie warunków pracy zebrania wiejskiego, rady sołeckiej oraz radnych z terenu sołectwa podczas ich spotkań zwoływanych z inicjatywy zarządu gminy,
• współpraca z organami gminy.

2. Sołtys załatwia także indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej w granicach upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy.
3. Funkcja sołtysa, jako organu wykonawczego zebrania wiejskiego, pełniona jest honorowo. Postanowienie niniejsze nie narusza uprawnień sołtysa do pobierania wynagrodzenia wynikającego z przepisów szczególnych.

Zebranie wiejskie może ponadto uchwalić zasady wynagrodzenia sołtysa z tytułu pełnienia jego funkcji ze środków finansowych pochodzących z funduszu sołectwa.

§ 14.

Sołtys co najmniej raz na pół roku składa na zebraniu wiejskim sprawozdanie z całokształtu swej działalności.


§ 15.
1. Sołtys nie będącym radnym jest zapraszany do udziału w sesjach Rady Gminy.

2. Na posiedzenia zarządu gminy, którego przedmiotem są sprawy dotyczące
sołectwa, zarząd zaprasza sołtysa.
3. Sołtys może także zgłaszać wniosek w imieniu zebrania wiejskiego.

§ 16.

1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współdziała z radą sołecką.
2. Rada sołecka składa się z 3 osób i jest organem opiniodawczo - doradczym sołtysa w zakresie sprawowania i jego funkcji.
3. Posiedzenie rady sołeckiej z własnej inicjatywy lub na wniosek sołtysa zwołuje przewodniczący rady sołeckiej.

§ 17.
1. Rada sołecka w szczególności:

• opracowuje i przedkłada sołtysowi projekt uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie wiejskie,
• opracowuje i przedkłada sołtysowi projekt programu pracy samorządu,


• występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi: a/ udział mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa,

b/ realizacji działań samorządu.
• współdziała z sołtysem w wykonywaniu uchwał zebrania wiejskiego,
• prowadzi społeczną kontrolę jednostek organizacyjnych prowadzących obsługę miejscowej ludności, formułuje wnioski pokontrolne i analizuje ich realizację,
• współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.
R O Z D Z I A Ł IV

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ WIEJSKICH ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANIA UCHWAŁ
_________________________


§ 18.

1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na wniosek rady sołeckiej oraz organów gminy / Rada Gminy, Zarząd / w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu
3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców Rady Gminy lub Zarządu winno odbyć się w terminie 7 dni od daty wystąpienia z wnioskiem, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§ 19.

• miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego zawiadamia sołtys w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

§ 20.

1. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych, prawidłowo poinformowanych o zebraniu.
2. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, sołtys wyznacza ponowny termin zebrania, które jest ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

§ 21.

1. Zebranie wiejskie otwiera sołtys.
2. Zebraniu wiejskim przewodniczy sołtys, chyba że wybierze on innego przewodniczącego obrad.
3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa, który powinien go skonsultować z radą sołecką.
4. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnić referentów spraw przedstawionych na zebraniu. W przypadku trudności winien on zwrócić się do przewodniczącego rady lub burmistrza o pomoc.

§ 22.

1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. Zebranie wiejskie może postanowić o tajności głosowania.
3. Uchwały podjęte przez zebranie wiejskie podpisuje przewodniczący zebrania.

R O Z D Z I A Ł V
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
________________________________________________§ 23

1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rada Gminy określając miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego w porozumieniu z sołtysem oraz wyznaczając przewodniczącego zebrania wyborczego spośród radnych Rady Gminy.
2. Uchwałę Rady Gminy o zwołaniu wyborczego zebrania wiejskiego podaje do wiadomości mieszkańców sołectwa sołtys co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 24.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do uczestnictwa w zebraniu mieszkańców sołectwa.
Przepis § 20 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 25.

1. Wybór sołtysa i rady sołeckiej zebranie wiejskie dokonuje odrębnie, w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uprawnionymi do głosowania są stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rady Gminy.
3. Kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej może zgłaszać pisemnie przed
zebraniem przewodniczącemu zebrania, o którym mowa w § 23 ust.1 lub bezpośrednio na zebraniu wyborczym.
4. Kandydatami na stanowisko sołtysa i członków rady sołeckiej nie mogą być osoby karane za przestępstwa popełnione z chęci zysku lub innych niskich pobudek.
5. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie bezpośrednio na zebraniu lub pisemnie.
6. Wybór przewodniczącego Rady Sołeckiej dokonuje się poprzez jej wewnętrzne ukonstytuowanie się.

§ 26.
1. Komisja w składzie trzech osób, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania, przeprowadza wybory.
Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na stanowisko sołtysa lub
członka rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji należy:

• przyjęcie zgłoszeń kandydatów i ustalenie, czy nie istnieją przeszkody, o jakich mowa w § 25 ust. 4.
• przeprowadzenie głosowania,
• ustalenie i ogłoszenie jego wyników,
• sporządzenie protokołu o wynikach wyboru. Protokół podpisują członkowie komisji i przewodniczący zebrania.
§ 27
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów.

§ 28.

1. Sołtys i członkowie rad sołeckich są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez nie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania wiejskiego.
2. Sołtys może być odwołany także na wniosek Rady Gminy.
3. Odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 29


Odwołanie przed upływem kadencji sołtysa i rady sołeckiej lub jej poszczególnych członków następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.

§ 30
1. W razie odwołania sołtysa lub wygaśnięcia jego mandatu Rada Gminy zarządza niezwłocznie ponowne wybory.
2. Ponowne wybory do rady sołeckiej zarządza Rada Gminy.
R O Z D Z I A Ł VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
_______________________________§ 31
Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy w drodze uchwał.

§ 32

W sprawach spornych ostatecznej interpretacji statutu dokonuje Rada Gminy.

Autor informacji: -
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-10-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących