Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Kod nadawany rodzajowi sprawy: -

Procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wymagane dokumenty
Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik.
Do wniosku załącza się obowiązkowo poniższe załączniki:
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek, obejmującą również obszar oddziaływania przedsięwzięcia,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w przypadku, gdy przedsięwzięcie należy do kategorii wymagającej obligatoryjnego sporządzenia raportu,
- charakterystyka przedsięwzięcia - w pozostałych przypadkach.
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Poniec ul. Rynek 24, parter, pok. 3 (sekretariat) tel. (0- 65) 5731533, fax. 5733983.
Opłaty
We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:
• decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - 205,- PLN
• pełnomocnictwo - 17,- PLN
Termin i sposób załatwienia
Pracownicy merytoryczni m.in, weryfikują kompletność złożonych dokumentów, ustalają strony postępowania, występują o opinię w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, w zależności od kwalifikacji przedsięwzięcia- do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, występują o uzgodnienie do wojewody w przypadku przedsięwzięć mających wpływ na obszary Natura 2000, przeprowadzają rozprawę administracyjną i ewentualnie oględziny w terenie, umieszczają dane w publicznie dostępnym wykazie, procedura kończy się wydaniem decyzji środowiskowej.
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia).
Podstawa prawna
- art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, ze zmianami).
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwolawczego w Lesznie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Burmistrza Ponieca.
Inne informacje
Dodatkowe informacje udzielane są przez pracowników urzędu w godzinach od 8.00 do 15.00, w pokoju nr 9, tel. 5731533 /wew. 22Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: 12
Opublikowany dnia: 2009-03-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących