Protokół nr 17/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14 i 20 września 2010 roku w biurze Rady Miejskiej w Poniecu.

Numer protokołu: 17
Rok (4 cyfry): 2010

Protokół nr 17/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14 i 20 września 2010 roku w biurze Rady Miejskiej w Poniecu.


W posiedzeniu uczestniczyli :

1. Jan Rosik Przewodniczący Komisji
2. Stanisław Pietrzak Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Grażyna Biernaczyk Członek Komisji
3. Piotr Jańczak Członek Komisji
4. Bronisław Glura Członek Komisji
5. Zdzisław Ambroży Inspektor UM

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji Pan Jan Rosik powitał przybyłych członków komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, że tematem posiedzenia jest kontrola dokumentacji przetargowej za 2009 rok. Poprosił Inspektora UM Zdzisława Ambrożego o przedstawienie informacji dot. przetargów zorganizowanych w 2009 roku.

Inspektor Urzędu Miejskiego Zdzisław Ambroży przedstawił informacje o przeprowadzonych przetargach w 2009 roku, było ich 8 i 5 zapytań o cenę . Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Ponadto poinformował o obowiązujących formalnościach przy przeprowadzonych postępowaniach z zakresu zamówień publicznych. Każde ogłoszenie o przeprowadzanym postępowaniu wraz z pełną dokumentacją jest zamieszczane w biuletynie informacji publicznej z 14–dniowym wyprzedzeniem Dokumentacja jest sporządzana na podstawie cen ogólnopolskich. Koperty są składane w dniu przetargu. Komisja przetargowa po otwarciu ofert dokonuje wyboru oferty zgodnie z przyjętym kryterium. Zamawiający zawiadamia oferentów informując kto wygrał przetarg. Od decyzji zamawiającego oferenci mają możliwość wniesienia protestu, a następnie odwołania się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Po rozstrzygnięciu przetargu przez komisję przetargową kierownik jednostki zawiera umowę z wykonawcą. Środki na wykonanie zadań są zabezpieczone w budżecie gminy. Przetargi są ogłaszane na wykonanie zadań powyżej 14 tys. Euro.

Radny Bronisław Glura w dyskusji poruszył następujące sprawy: 
-  wyznaczenia składu komisji przetargowej, 
-  zaistniałych zmian w ustawie o zamówieniach publicznych. 
-  przeprowadzenia kontroli przetargu na modernizację stacji uzdatniania wody w Drzewcach.

Inspektor UM Zdzisław Ambroży poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Burmistrz Ponieca zarządzeniem powołuje skład komisji, w skład której wchodzą: 
-  zastępca Burmistrza Ponieca Jacek Widyński, 
-  Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj 
-  Inspektor UM Daniel Zborowski 
-  Inspektor Lech Przybylak

Przetarg na modernizację stacji uzdatniania wody w Drzewcach zorganizował Kierownik GZWiK Robert Pisarczyk.

Przewodniczący Komisji Jan Rosik stwierdził, że w dniu dzisiejszym skontrolowanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody jest nie możliwe bo Kierownik GZWiK o tym fakcie nie został uprzedzony. Zaproponował by komisja przeanalizowała dokumentację przetargową na pobudowanie V etapu kanalizacji sanitarnej w Poniecu.

Członkowie komisji zapoznali się z dokumentacją przetargową na wykonanie V etapu kanalizacji sanitarnej w Poniecu. Umowa Nr ZPI 341-01/09 na wykonanie robót została zawarta w dniu 25 marca 2009 roku pomiędzy zamawiającym - Gminą Poniec reprezentowaną przez Burmistrza Ponieca Kazimierza Dużałkę a wykonawcą „Instal Głogów” Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 5 Głogów reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Leszka Lewandowskiego. Przetarg został ogłoszony dnia 12 lutego 2009 roku, posiedzenie komisji przetargowej odbyło się dnia 5 marca 2009 roku. W przetargu uczestniczyło 6 firm. Cena kosztorysowa inwestycji wynosiła 2.006 ,000 złotych. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę w cenie 1.765.000 złotych.

W dyskusji radny Bronisław Glura zwrócił się z pytaniem o kryterium przetargu, czy były dokonywane aneksy do zawartej umowy oraz kto był inspektorem nadzoru.

Inspektor Urzędu Miejskiego Zdzisław Ambroży udzielając wyjaśnień na zadane pytania
poinformował, że jedynym kryterium przetargu była najniższa cena plus wymogi formalne, aneksu na dodatkowe prace do umowy nie było. Oferenci nie zgłosili odwołań do zamawiającego. Inspektorem nadzoru był Lech Przybylak.

Radny Bronisław Glura stwierdził, że brak rejestru dostarczonych ofert, a jest prowadzony od 2002 roku rejestr zamówień publicznych przez Inspektora UM Zdzisława Ambrożego.

Następnie członkowie komisji zapoznali się z dokumentacją :
1. zapytania o cenę na realizację takiego zadania jak opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Poniec.
- zawartą umową nr ZPI – 341-03/09 z dnia 20 kwietnia 2009 roku pomiędzy
zamawiającym - Gminą Poniec reprezentowaną przez Burmistrza Ponieca Kazimierza Dużałkę a wykonawcą „PROJEKT” Urbanistyka i Architektura
64-100 Leszno, ul. Sułkowskiego 26/6 reprezentowaną przez Panią Monika Pierożyńska – Semenków.
Oferta została wysłana do 5 oferentów, a 2 oferty zostały zgłoszone.

2. zapytania o cenę na opracowanie projektu budowlanego - budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Śmiłowie - zawartą umową nr ZPI – 341-010/09 z dnia
14 sierpnia 2009 roku pomiędzy zamawiającym - Gminą Poniec reprezentowaną przez Burmistrza Ponieca Kazimierza Dużałkę a wykonawcą Biurem Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” w Lesznie ul. Wojodyjowskiego 55
reprezentowanym przez Waldemara Dobiałę i Lecha Przybylaka. Oferta została wysłana do 5 oferentów, a 2 oferty zostały zgłoszone.

Członkowie komisji po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją zapytań o cenę na realizację dwóch zadań nie zgłosili uwag do sposobu prowadzenia dokumentacji.

Ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 20 września 2010 roku godz.1000 i przeprowadzenie kontroli dokumentacji przetargowej na wykonanie modernizacji stacji uzdatnia wody w Drzewcach.
20 września 2010 roku.
W dniu 20 września br. przewodniczący komisji dokonał otwarcia drugiej części posiedzenia w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Drzewcach powitał członków komisji i Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i poprosił o przedstawienie dokumentacji dot. przeprowadzenia przetargu na modernizację stacji w Drzewcach.

Kierownik GZWiK Robert Pisarczyk omawiając przebieg postępowania przetargowego poinformował, że na wykonanie zadania wpłynęło 7 ofert. Otwarcia ofert dokonała 4 osobowa komisji przetargowa. Przewodniczącym komisji przetargowej był Zastępca Burmistrza Jacek Widyński, członkami Daniel Zborowski, Tomasz Dudziński, Katarzyna Powałowska. Założeniem przetargu była najniższa cena, a jedynym kryterium przetargu nie była tylko cena. Kosztorys sporządził Bogdan Łopata, który składa się z trzech części : 
-  budynku technologicznego 387,124,06 zł 
-  technologi 617,068,33 zł 
-  stacji uzdatniania wody 273.924,33 zł
Głównym projektantem dokumentacji kosztorysowej i projektowej była inż. Krystyna Mitura
- Prezes Zakładu Ochrony Środowiska Spółka z o.o. Wykonanie dokumentacji zostało zlecone zapytaniem o cenę. Na wykonanie projektu kosztorysu została zawarta umowa nr ZPI 341-01/09.
Na wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody wpłynęło 7 ofert. Komisja przetargowa po zapoznaniu się ze zgłoszonymi ofertami dokonała wyboru firmy Rosmmosis – Wawrzyniak Sp. z o.o. Zduny. Firma P.P.T.U. HYDRO – MARKO, 63-200 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 39 zgłosiła protest z racji mylnie wyliczonych kosztów.

Umowa nr ZPI 341-02/09 na wykonanie robót została zawarta pomiędzy Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach reprezentowanym przez Kierownika Zakładu Roberta Pisarczyka a wykonawcą - firmą Rosmmosis – Wawrzyniak Sp. z o.o. reprezentowaną przez Roberta Wawrzyniaka na wykonanie rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Drzewcach.

W dyskusji członkowie Komisji zwrócili się z zapytaniem od kiedy jest zatrudniony obecny Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Robert Pisarczyk udzielając wyjaśnień poinformował, że do 1 marca 2009 obowiązki kierownika pełnił Tomasz Dudziński, w okresie od 1 marca do 16 kwietnia pełnił obowiązki Kierownika, a od 16 kwietnia 2009 roku jest Kierownikiem Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Następnie członkowie Komisji przybyli do sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Poniecu i zapoznali się z dokumentacją przetargową na:
- budowę sieci wodociągowej z przyłączami do m. Włostki Gmina Poniec
- przebudowę drogi gminnej - ul. Mickiewicza odcinka 203 mb na Osiedlu Domków Jednorodzinnych.

Członkowie Komisji zapoznali się z treścią umów:
1. Umowy Nr ZPI 341-14/09 zawartej w dniu 28 października 2009r., pomiędzy zamawiającym - Gminą Poniec reprezentowaną przez Burmistrza Ponieca – Kazimierza Dużałka a wykonawcą Instalatorstwo c.o. sanitarne i Gazowe A. Matuszak i L. Szczeblewski ul. Witosa 13, 63-820 Piaski reprezentowanym przez Aleksandra Matuszak.
2. Umowy Nr ZPI 341-15/09 zawartej w dniu 10 października 2009r. pomiędzy zamawiającym - Gminą Poniec reprezentowaną przez Burmistrza Ponieca – Kazimierza Dużałka a wykonawcą PUB „BRUKPOL” s.c. Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski reprezentowanym przez Adama Kluczyk.

Na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla m. Włostki wpłynęło 7 ofert. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 279 tys. zł.

W dyskusji radny Bronisław Glura zwrócił się z zapytaniem kto powołuje komisję przetargową oraz czy jedynym kryterium przetargu musi być najniższa cena skoro Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji stwierdził, że mogą być uwzględniane również inne kryteria.

Inspektor Urzędu Miejskiego Zdzisław Ambroży udzielając wyjaśnień poinformował, że najniższa cena to jedyne kryterium matematycznie wyliczalne, pozostałe formy mogą być tylko uznaniowe. Komisja z 7 ofert na budowę sieci wodociągowej osady Włostki wyłoniła oferenta za najniższą cenę w kwocie 94 800 zł. Protestu nie zgłosił żaden oferent. Zarządzeniem Burmistrza Ponieca 302/09 z dnia 14 października 2009 r. została powołana komisja przetargowa.

Radny Bronisław Glura stwierdził, że firma opracowująca kosztorys inwestorski na doprowadzenie wody do osady Włostki zawyżyła wartość inwestycji podając kwotę 279 550 zł a zadanie zostało wykonane za kwotę 94 800 zł. Zwrócił się z prośbą o udostępnienie kserokopii regulaminu pracy komisji przetargowej z 2004 roku.

Inspektor Urzędu Miejskiego Zdzisław Ambroży udzielając wyjaśnień poinformował, że głównym dokumentem każdego kosztorysu jest specyfikacja, którą otrzymują oferenci, dokumentacje kosztorysowe są opracowywane na podstawie cenników ogólnokrajowych.

Radny Bronisław Glura stwierdził, że na wykonanie drogi gminnej wartość kosztorysowa zadania wynosiła kwotę 676 632 zł a w wyniku przetargu wykonawca został wyłoniony za kwotę 397 748 zł. Pozostało do wykonania 503 mb ulicy Mickiewicza. Poinformował, że użytkownicy tej drogi skarżą się na zbyt wąski wjazd od strony ulicy Kusza. Zwrócił się z zapytaniem kto opracowywał kosztorys inwestorski na wykonanie drogi gminnej.

Inspektor Urzędu Miejskiego Zdzisław Ambroży udzielając wyjaśnień poinformował, że : 
-  kosztorys inwestorski na przebudowę pierwszego etapu ulicy Mickiewicza opracował Rajmund Jakuszkowiak. Ulica Mickiewicza jest zaliczana do dróg gminnych, dlatego wąski wjazd, 
-  na wykonanie tego zadania wpłynęło 7 ofert, była duża rozpiętość, najwyższa oferta była w kwocie 497 tys. zł, a najniższa 397 748 zł. Kosztorys inwestorski wynosił kwotę 676 632 zł. 
-  inwestor przy realizacji inwestycji ponosi koszty związane z opracowaniem dokumentacji kosztorysowej i koszty związane z nadzorem robót.

Przewodniczący Komisji Jan Rosik stwierdził, że z przedstawionych umów wynika, że wartość kosztorysowa inwestycji jest wysoka w porównaniu z wartością wykonania robót, do której doliczane są także koszty inspektora nadzoru.

W wolnych głosach i wnioskach członkowie komisji zapoznali się protokółem z posiedzenia Komisji z dnia 12 sierpnia br. Przewodniczący komisji Jan Rosik poinformował, że radny Bronisław Glura przygotował swoją wersję protokołu. Członkowie Komisji otrzymali kserokopię tego protokołu.

Radny Bronisław Glura stwierdził, że w protokole napisanym przez panią Repak brakuje merytorycznych jego wypowiedzi w temacie kontroli w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji oraz brak istotnych szczegółów dotyczących zainstalowania niewłaściwych filtrów. Dlatego zwrócił się z prośbą do członków Komisji o podpisanie jego protokołu.

W zwiąku z uwagami radnego Bronisława Glury Przewodniczący Komisji Jan Rosik zaproponował dopisanie do protokołu z dnia 12 sierpnia br. następującego zapisu

W wyniku dyskusji ustalono, że Komisja Rewizyjna wystąpi do Rady Miejskiej z wnioskiem w sprawie przystąpienia do drugiego etapu modernizacji stacji uzdatniania wody w Drzewcach.

Po uzupełnieniu zapisu Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie, w którym za przyjęciem protokołu z dnia 12 sierpnia br. głosowało 4 członków, przeciwny był 1 członek Za przyjęciem protokołu głosowało 4 członków, przeciwny był 1 członek.

Przewodniczący komisji Jan Rosik podziękował członkom komisji i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

Protokolant
/-/ Radomiła Repak


Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: 12
Opublikowany dnia: 2010-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących