Protokół nr VIII/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 30 czerwca 2011 roku w godz. 14oo – 1600 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu

Numer dokumentu: VIII
Rok (4 cyfry): 2011

 

Protokół nr VIII/2011

z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 30 czerwca 2011 roku w godz. 14oo – 1600 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.
___________________________________________________________________________

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 1400 dokonał otwarcia VIII Sesji Rady Miejskiej w Poniecu i powitał radnych, a w ich imieniu :
- Burmistrza Ponieca i pracowników Urzędu Miejskiego
- Radnych Powiatu Gostyńskiego
- Honorowego Obywatela Gminy Poniec
- Kierowników jednostek i zakładów budżetowych
 Sołtysów

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do protokołu.

Przew. Rady Miejskiej Jerzy Kusz stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nieobecny radny Dariusz Kieliś, a radny Stanisław Machowski przybył na sesję z opóźnieniem.
Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z zaproszeniami na VIII Sesję, zwrócił się z pytaniem do radnych o uwagi do porządku obrad VIII Sesji Rady Miejskiej.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński korzystając z uprawnień art.20 ust.5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zaproponował umieszczenie w porządku obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Poniecu następującego punktu - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Poniecu w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poniec, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz zaproponował zamianę punktu 9
- podjęcie uchwały w sprawie kalkulacji jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu
na punkt 7, a dotychczasowy punkt 7 będzie jako punkt 9 - podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie na 2011 rok.

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz przeprowadził głosowanie, w którym:
1/ „za” wprowadzeniem jako punktu 12 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Poniecu w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poniec, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku, a numeracja następnych punktów przesunie się o 1 - głosowało 13 radnych

2/ „za” zamianą punktu 9 podjęcie uchwały w sprawie kalkulacji jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu na punkt 7 głosowało 13 radnych

Rada Miejska w głosowaniu jednomyślnie przyjęła porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej, który po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco :

Porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej :
1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Wysłuchanie informacji dotyczącej kultury, sportu oraz organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
5. Wysłuchanie informacji Gminnej Spółki Wodnej na temat bieżącej organizacji, struktur oraz planów działalności,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/96/99 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenie Gminnego Centrum Kultury,
7. Podjęcie uchwały w sprawie kalkulacji jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmiany w budżecie na 2011 rok,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmiany w budżecie na 2011 rok,
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Miechcin, oznaczonej geodezyjnie jako działka 211/2, stanowiącej własność gminy Poniec,
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Poniecu w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poniec, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku,
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sadu Rejonowego w Gostyniu,
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
15. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej,
16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
17. Wolne wnioski i zapytania,
18. Zakończenie

Przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów porządku obrad.
Pkt 1.Otwarcie.
Jak wyżej .
Pkt 2. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji RM oraz informacja Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał podjętych na VII Sesji Rady Miejskiej.
Informacje zostały przyjęte bez uwag. Stanowią załączniki do protokołu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Pkt 3. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Krzysztof Matecki zgłosił zapytanie w sprawie udrożnienia rowu przy ulicy Piaskowej w Poniecu. Właściciele posesji znajdujących się w sąsiedztwie rowu deszczowego skarżą się, że przy dużych opadach deszczu powstaje rozlewisko wody. Fakt ten jest skutkiem tego, że rów nie ma odpływu. Woda wylewając się z tego rowu zalewa posesje przylegające do wspomnianego rowu. Mając na uwadze problemy właścicieli tych posesji zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwe rozwiązanie tego problemu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że radny otrzyma pisemną odpowiedź na
zgłoszony temat.

Pkt 4. Wysłuchanie informacji dotyczącej kultury, sportu oraz organizacji
letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Dyrektora Gminnego Centrum Kultury o przedstawienie przedmiotowej informacji.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Maciej Malczyk przedstawił informację dotyczącą wakacji letnich w Gminie Poniec w 2011 roku, która stanowi załącznik do protokołu. Przedstawiając informacje zwrócił uwagę na uatrakcyjnienie form letniego wypoczynku tj. półkolonii taneczno-artystycznych oraz organizacji spotkań ze sztuką, spotkań dotyczących zasad bezpieczeństwa z funkcjonariuszami policji i straży pożarnej, oraz rajdów rowerowych.

Radni w dyskusji nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu wypoczynku, a wątpliwości zostały wyjaśnione na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27 czerwca 2011 roku.

Pkt 5. Wysłuchanie informacji Gminnej Spółki Wodnej na temat bieżącej
organizacji, struktur oraz planów działalności.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej o przedstawienie przedmiotowej informacji.

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Krzysztof Wachowiak przedstawiając informację dotyczącą bieżącej organizacji struktur oraz planów działalności zasygnalizował między innymi brak lokalu dla potrzeb Gminnej Spółki Wodnej.
Na zadane pytanie ile wsi sołeckich jest zrzeszonych w Gminnej Spółce Wodnej przewodniczący poinformował, że akces przynależności zgłosiły wszystkie miejscowości za wyjątkiem wsi Miechcin.

Radna Grażyna Biernaczyk poruszyła kwestie uporządkowania danych odnośnie numerów działek poszczególnych rolników, w ewidencji gruntów u rolników winien być zachowany porządek.

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Krzysztof Wachowiak udzielając wyjaśnień poinformował, że w związku z ustawą o ochronie danych osobowych występują trudności w aktualizacji bazy danych rolników.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński udzielając wyjaśnień na poruszone kwestie poinformował, że tematem reaktywacji działalności Gminnej Spółki Wodnej jest omawiany od kilku miesięcy, gmina ze swej strony pomaga w miarę możliwości. Każdy rolnik winien sobie wykonać swoją bazę gruntów. W temacie lokalu dla potrzeb Gminnej Spółki Wodnej zostały przeprowadzone z kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu, lokal wymaga dostosowania. Zwrócił się z prośbą do przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej w Poniecu o skontaktowanie się w tej sprawie z Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podsumowując dyskusję stwierdził, że na Gminnej Spółce Wodnej spoczywa nie małe zadanie jakim jest czyszczenie, odnowa rowów i urządzeń melioracyjnych.

Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/96/99 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury.
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się z prośbą do Burmistrza Ponieca o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawiając uzasadnienie, poinformował, że celem niniejszej uchwały jest zmiana formy organizacyjnej oraz zakresu działalności Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. Dotychczasowa działalność zostanie poszerzona o organizowanie i prowadzenie działalności sportowej, promocyjnej, wydawniczej oraz utrzymanie świetlic wiejskich. Zmiany te pozwolą na powiększenie oferty kulturalno – rekreacyjnej naszej gminy oraz lepsze wykorzystanie potencjału kadrowego pracowników centrum.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę panią Kazimierę Biernaczyk o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przew. Rady Miejskiej Kazimiera Biernaczyk odczytała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła uchwałę nr VIII/54/2011 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/96/99 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie kalkulacji jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się z prośbą do Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.

Kierownik ZGKiM Piotr Powałowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie kalkulacji jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu.
Celem niniejszej uchwały jest uchwalenie stawki jednostkowej nakładów na 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących własnością gminy Poniec koniecznych do utrzymania ich w stanie pozwalającym na ich prawidłową eksploatację. Stawka określa górną granicę, do której Rada Miejska w Poniecu może udzielić dotacji dla ZGKiM uchwałą budżetową. Radni otrzymali załącznik do projektu uchwały oraz kalkulację stawki jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu.
Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi 3.336,50 m2
Wartość odtworzenia 1,0 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla Województwa Wielkopolskiego wynosi 3.322,00 zł/1m2 i określona została w Obwieszczeniu Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2011 roku.
Utrzymanie budynków mieszkalnych w odpowiedniej sprawności technicznej wymaga czynszu na poziomie 3% wartości odtworzeniowej dla Województwa Wielkopolskiego.
3% wartości odtworzeniowej wynosi: 3.322,00 zł x 3% = 99,66 zł
99,66 zł/m2 : 12 miesięcy = 8,31 zł/m2 miesięcznie
Średni czynsz obowiązujący w ZGK i M w Poniecu wynosi 3,32 zł/m2 x 12 = 39,84 zł/m2 co daje 1,20% wartości odtworzeniowej lokali mieszkalnych.
Wpływy z czynszu regulowanego wynoszą :
1. na poziomie 3% - 332.515,59 zł : 3.336,50 m2 = 99,66 zł/1m2
2. na poziomie 1,20 %- 132.926,16 zł : 3.336,50 m2 = 39,84 zł/1 m2
Różnica : 99,66 zł/1 m2 – 39,84 zł/1 m2 = 59,82 zł/1 m2
Stawka jednostkowa wynosi – 59,82 zł/1 m2

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę panią Kazimierę Biernaczyk o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przew. Rady Miejskiej Kazimiera Biernaczyk odczytała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie .

Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła uchwałę nr VIII/55/2011 w sprawie kalkulacji jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Miechcin, oznaczonej geodezyjnie
jako działka 211/2, stanowiącej własność gminy Poniec.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się z prośbą do Inspektora Krystiana Juśkiewicza o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.

Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Miechcin, oznaczonej geodezyjnie jako działka 211/2, stanowiącej własność Gminy Poniec. Przedmiotowa nieruchomość jest obecnie wykorzystywana rolniczo. Jej zbycie spowoduje zagospodarowanie zgodnie z funkcją określoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Poniec - daje możliwość zabudowy mieszkaniowej, a także wpływy środków finansowych do budżetu gminy. W przedmiotowej sprawie została podjęta na zebraniu wiejskim w dniu 21 czerwca 2011 r. w Miechcinie Uchwała Sołectwa Miechcin wyrażająca zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 211/2 o powierzchni 0.1800 ha.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. Temat szczegółowo był omawiany na posiedzeniu komisji w dniu 27 czerwca br. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę panią Kazimierę Biernaczyk o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przew. Rady Miejskiej Kazimiera Biernaczyk odczytała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie .

Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła uchwałę nr VIII/56/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Miechcin, oznaczonej geodezyjnie jako działka 211/2, stanowiącej własność gminy Poniec.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


Pkt. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmiany w budżecie na 2011 rok.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się z prośbą do Skarbnika Gminy o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.
Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawiając następujące uzasadnienie proponowanych zmian do budżetu Gminy na 2011 rok :
DOCHODY
Dział 600
W związku z podpisaniem umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy odcinka ulicy Krobskiej Szosy przyjmuje się do planu dochodów kwotę 66 250 zł.
Dział 750
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 46 257 zł. jaką gmina otrzymała w ramach pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej jako dofinansowanie remontu elewacji Ratusza, który został przeprowadzony w ubiegłym roku.
WYDATKI
Dział 700
- proponuje się udzielić dotacji przedmiotowej w kwocie 10.000 zł. dla ZGKiM w Poniecu z przeznaczeniem na utrzymanie substancji mieszkaniowej będącej własnością Gminy Poniec.
- proponuje się zwiększyć wydatki na wykup gruntów i ich wycenę w łącznej kwocie 11.700 zł. Ma to związek z wykupem gruntów pod zabudowę mieszkaniową na obszarze osiedla „Berlinek”.
Dział 750
- Z przyczyny niedoszacowania wydatków na podatek VAT, który Gmina jest zobowiązana zapłacić od towarów zakupionych i wydanych na działalność promocyjną, proponuje się zwiększyć plan tego wydatku o 2.000 zł.
- Proponuje się zwiększyć plan wydatków na ubezpieczenie mienia o 500 zł. (dodatkowe ubezpieczenie nowo zakupionego sprzętu)
- Proponuje się dokonać przeniesień w ramach rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego i działu 926 – Kultura fizyczna, w ramach zaplanowanych środków na kwotę 11.000 zł. w związku ze zmianami zaplanowanych wydatków na organizacje Dni Ponieca.
Dział 754
- Proponuje się wprowadzić do planu wydatków kwotę 15.000 zł. przeznaczoną na współfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gostyniu.
- Proponuje się o 700 zł. zwiększyć plan wydatków na dodatkowe ubezpieczenie strażaków ochotników w czasie akcji gaśniczych ( zwiększona liczba zgłoszonych do ubezpieczenia).
Dział 757
Proponuje się zmniejszyć plan wydatków na odsetki od zaciągniętych pożyczek o 1.200 zł i kwotę tę przeznaczyć na obsługę nowo zaciągniętego w BGK kredytu, na poczet dofinansowania budowy kanalizacji w Śmiłowie do czasu otrzymania przyznanej pomocy finansowej ze środków UE.
Dział 801
Proponuje się zwiększyć:
1) plan wydatków Szkoły Podstawowej w Sarbinowie o kwotę 26.442 zł. Spowodowane jest to głównie dodatkowymi wydatkami spowodowanymi ciążą nauczycielki zmuszającą do zatrudnienia pracownika na zastępstwo i niezaplanowaną wcześniej nagrodą jubileuszową do której prawo pracownik udokumentował w bieżącym roku.
2) plan wydatków Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku o 23.000 zł. Spowodowane jest to koniecznością wymiany sieci wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych z powodu niesprawności istniejącej.
3) plan wydatków Przedszkola w Poniecu o kwotę13.715 zł. co spowodowane jest dodatkowymi wydatkami w związku z ciążą pracownika.
Powyższe zwiększenia w łącznej kwocie 63.157 zł. proponuje się pokryć zmniejszeniem planu wydatków likwidowanego oddziału przedszkolnego w ZS Żytowiecko.
4) plan wydatków na ubezpieczenie mienia w szkołach o 400 zł. z powodu zwiększenia się ilości ubezpieczanego sprzętu.
Dział 900
Z powodu niedoszacowania wydatków proponuje się zwiększyć ich plan na usługach remontowych przy utrzymaniu zieleni o 5000 zł.
Dział 921
W związku z brakiem wniosku o udzielenie dotacji w roku 2011, proponuje się zmniejszyć plan wydatków przeznaczonych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych należących do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o 20.000 zł.
Z powodu zmian w dochodach i wydatkach budżetu jego deficyt zmniejszy się o 88.030 zł i wyniesie 2.832.764 zł. Jego pokrycie mają stanowić zaplanowane pożyczki i kredyty oraz wolne środki z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. Temat szczegółowo był omawiany na posiedzeniu komisji w dniu 27 czerwca br. Dokonał zamknięcia dyskusji i zaproponował radnym pominięcie czytania projektu uchwały ze względu długi tekst.
Radni w głosowaniu jednomyślnie przyjęli propozycje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła uchwałę nr VIII/57/2011 w sprawie zmian budżetu i zmiany w budżecie na 2011 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się z prośbą do Inspektora Krystiana Juśkiewicza o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.

Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały poinformował, że zgodnie z art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Komisja Inwentaryzacyjna powołana jest przez radę gminy tj. Radę Miejską w Poniecu. Powołanie nowej Komisji Inwentaryzacyjnej niezbędne jest do utrzymania ciągłości prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego.
Na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27 czerwca br. ustalono następujące kandydatury do składu komisji inwentaryzacyjnej :
1) Eugeniusz Nowak Przewodniczący Komisji
2) Krystian Juśkiewicz Z-ca Przewodniczącego Komisji
3) Daniel Zborowski Członek Komisji
4) Teresa Andrzejewska Członek Komisji
5) Małgorzata Danielczak Członek Komisji
6) Stanisław Machowski Członek Komisji

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. Temat szczegółowo był omawiany na posiedzeniu komisji w dniu 27 czerwca br. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę panią Kazimierę Biernaczyk o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przew. Rady Miejskiej Kazimiera Biernaczyk odczytała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła uchwałę nr VIII/58/2011 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Poniecu w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poniec, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku.
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się z prośbą do Skarbnika Gminy o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.
Skarbnik Gminy Andrzej Przybulski przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały poinformował, że w związku ze stwierdzeniem w zmienianej uchwale nieprawidłowości w treści §1 ust.1 pkt 3 gdzie niepotrzebnie zostało zapisane słowo „wspólnych”, oraz wzięciem pod uwagę zastrzeżeń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu odnośnie brzmienia § 2 zmienianej uchwały proponuje się zmienić jej treść jak w przedstawionym projekcie, który radni otrzymali.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. Dokinał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę panią Kazimierę Biernaczyk o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przew. Rady Miejskiej Kazimiera Biernaczyk odczytała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie .

Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła uchwałę nr VIII/59/2011 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr VII/50/2011 Rady Miejskiej Poniecu w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poniec, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 12.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sadu Rejonowego w Gostyniu.
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się z prośbą do Sekretarza Gminy o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.

Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały poinformował, że zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór ławników do sądu rejonowego w Gostyniu. Przed wyborami Rada obowiązana jest powołać zespół, który przedstawia na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach. Prawo zgłaszania kandydatów na ławników posiadają: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, Kolegium sądu okręgowego ustaliło dla gminy Poniec liczbę dwóch ławników do sądu rejonowego, których Rada wybierze do dnia 31 października br. Termin zgłaszania kandydatów mija 30 czerwca 2011 roku.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. Temat szczegółowo był omawiany na posiedzeniu komisji w dniu 27 czerwca br. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę panią Kazimierę Biernaczyk o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przew. Rady Miejskiej Kazimiera Biernaczyk odczytała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie .

Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła uchwałę nr VIII/60/2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się z prośbą do Sekretarza Gminy o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.
Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały poinformował, że Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku umożliwia przyznawanie nagród oraz wyróżnień za osiągnięcie bardzo dobrych wyników we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
Priorytetowym celem zainicjowania projektu niniejszej uchwały jest zauważenie i nagrodzenie zawodników z terenu gminy Poniec wykazujących się dużym zaangażowaniem w treningi, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz reprezentujących postawę godną naśladowania.
Na zadane pytanie dotyczące wysokości nagród wyjaśnił, że nagroda będzie mieć charakter pieniężny lub rzeczowy, a jej wartość nie może przekroczyć kwoty:
1) dla zawodnika w dyscyplinach sportów indywidualnych – 2 000,00 zł.
2) dla zawodników w dyscyplinach sportów zespołowych – 5 000,00 zł. /drużyny/;
3) dla trenera 1 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. Temat szczegółowo był omawiany na posiedzeniu komisji w dniu 27 czerwca br. Dokonał zamknięcia dyskusji i zaproponował radnym pominięcie czytania projektu uchwały ze względu długi tekst.
Radni w głosowaniu jednomyślnie przyjęli propozycje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła uchwałę nr VIII/61/2011 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 14. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej,
Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz poinformował, że do biura Rady nie wpłynęły uwagi do protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej.
Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jednomyślnie przyjęła protokół z VII Sesji Rady Miejskiej.

Pkt 15 .Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz poinformował, że na poprzedniej sesji radni nie zgłosili interpelacji – dlatego nie było odpowiedzi.

Pkt 16. Wolne wnioski i zapytania,

Radny Zdzisław Zdęga w sprawie wycinki krzewów i odrostów gałęzi drzew przy drogach powiatowych,

Radna Ewa Kończak poruszyła kwestię:
- odrostów drzew wchodzących na znaczną część drogi oraz usunięcia odrostów przy drzewach.,
- terminu wykonania chodnika we wsi Szurkowo
- ustalenia terminu kruszenia kamieni we wsi Sarbinowo,
- podania z wyprzedzeniem w przyszłym roku informacji dotyczącej form letniego organizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w Gminie Poniec, w roku bieżącym wiadomo tylko o wypoczynku organizowanym przez Gminne Centrum Kultury.

Radny Mariusz Nowak poruszył sprawy :
- dalszego remontu drogi we wsi Dzięczynka,
- częstotliwości wywozu śmieci we wsi Dzięczyna,
- zatrudnienia osób odpowiedzialnych w świetlicach.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński udzielając wyjaśnień na poruszone kwestie poinformował, że
1/ letni wypoczynek w Gminie Poniec jest organizowany dla „ wszystkich” - dzieci i młodzieży zaczynając od wieku przedszkolnym aż po muzyków należących do Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
2/ budowa chodnika w Szurkowie będzie zakończona do końca lipca br,
3/ kamień we wsi Sarbinowo będzie kruszony po Żytowiecku i Rokosowie.
Droga we wsi Sarbinowo będzie robiona we wrześniu br,
4/ dalszy remont drogi we wsi Dzięczynka może być realizowany jeśli zostanie uwzględniony w przyszłorocznym budżecie, w roku bieżącym na ten cel jest przeznaczona kwota 500.000 złotych, a długość drogi wynosi 1600 m,
5/ reorganizacja Gminnego Centrum Kultury ułatwi załatwienie spraw uporządkowania świetlic i zatrudnienie osób odpowiedzialnych w świetlicach.

Radny Powiatu Gostyńskiego Kazimierz Musielak ustosunkowując się do kwestii wycinki krzewów i gałęzi poinformował, że Zarząd Powiatu z rezerwy budżetowej przeznaczył kwotę 30.000 złotych na naprawę dziur na drogach powiatowych. Prace mają być zakończone do 10 lipca br. a wykaszanie rowów, wycinka krzewów i gałęzi przy drogach do 5 lipca br.
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz w imieniu organizatorów zaprosił radnych i gości
do uczestnictwa w obchodach DNI PONIECA w dniach 2 - 3 lipca 2011 roku.

Pkt 17. Zakończenie

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował radnym i gościom za uczestnictwo w VIII Sesji Rady Miejskiej i o godz. 1600 dokonał zamknięcia obrad Sesji.


                Protokółowała                                                                Przewodniczący Rady
           /-/ Radomiła Repak                                                                  /-/ Jerzy Kusz

Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: 12
Opublikowany dnia: 2011-09-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących