Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Główny Księgowy


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Główny Księgowy

Na podstawie art. 11 ust. 1 art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008, Nr 223, poz.  1458 )ze zmianami  oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U . Nr 50 poz. 398),

 

Kierownik


Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach
Drzewce 48, 64-125 Poniec


ogłasza
 
nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach


Miejsce wykonywania pracy: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach; Drzewce 48, 64-125 Poniec


Rodzaj umowy:  umowa o pracę - cały etat
 
Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego  księgowego:
 
Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1.      Posiada obywatelstwo polskie.
2.      Posiada zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
3.      Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
4.      Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.
5.      Spełnia jeden z poniższych warunków:
a)      ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę na stanowisku księgowego,
b)      jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów  na podstawie odrębnych przepisów,
c)    ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości.
6.      Posiada znajomość księgowości budżetowej.
7.      Posiada znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych: ustawy
o rachunkowości, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy.
8.      Posiada umiejętność obsługi komputera, w tym programów księgowych.

 Wymagania dodatkowe:
 1.    znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych,
2.    znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, znajomość programu Płatnik, programu finansowo-księgowego i płac,
3.    znajomość najważniejszych przepisów związanych z funkcjonowaniem zakładu budżetowego
4.    pożądane jest doświadczenie na stanowisku głównego księgowego zakładu budżetowego

Informacje dodatkowe:
1.    Zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%
2.    Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego :
 1.     Obsługa finansowo - księgowa GZWIK w Poniecu z/s w Drzewcach – prowadzenie pełnej księgowości za pomocą programu finansowo - księgowego.
2.     Odpowiedzialność w zakresie:
1)      prowadzenia rachunkowości zakładu budżetowego,
2)      wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
3)      dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4)      dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
3.     Sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzenie dziennika głównego dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i dochodów własnych, prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont.
4.     Uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych w przepisach.
5.      Sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz.
6.      Nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów.
7.      Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
8.     Sporządzanie deklaracji podatkowych.
9.    Sporządzanie deklaracji ZUS.

Wymagane dokumenty:
 1.    List motywacyjny.
2.    CV.
3.    Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4.    Kopie świadectw pracy.
5.    Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
6.     Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego.
7.     Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych ( Dz.U z 2002 r. Nr 101. poz. 926 ze zm.)
8.     Oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające zdolność do podjęcia pracy na stanowisku głównego księgowego.
 

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach, Drzewce 48, 64-125 Poniec w godz. 8:00 – 15:00 w terminie nieprzekraczającym dnia 03.02.2012 roku. Dokumenty powinny znajdować się w  zamkniętej kopercie oznaczonej nazwiskiem i adresem kandydata z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego GZWiK w Poniecu z/s w Drzewcach”.

Informacja z listą kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w GZWIK i na stronie internetowej www.bip.poniec.pl

Podstawą dalszej rekrutacji będą rozmowy kwalifikacyjne, o których terminie kandydaci będą informowani indywidualnie.


Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: 12
Opublikowany dnia: 2012-01-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących