Ogłoszenie Burmistrza Ponieca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2013

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Poniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 8 lipca 2013 r. do 20 sierpnia 2013 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec,
w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się dnia 20 sierpnia 2013 r. w siedzibie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ponieca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2013 r.
Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) informuję
o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec oraz o możliwości złożenia uwag, w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres inwestycje@poniec.pl w terminie do dnia 11 września 2013 r. Uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Ponieca.
Burmistrz Ponieca
(-)
Jacek Widyński


Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: 12
Opublikowany dnia: 2013-06-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących