Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Legitymacja szkolna dla ucznia

 1. Podstawa prawna.


Rozporządzenie MEN z dnia 24 stycznia 2000 r. (Dz.U. Nr 6, poz. 73 z 2000 r. z póź. zm.)

  1. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną. Ważność legitymacji potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. W przypadku utraty legitymacji, uczeń może wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

  2. Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie ustalonej dla poświadczenia własnoręczności wynikającej z rozporządzenia o opłacie skarbowej. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.


 1. Wymagane dokumenty.


Fotografia ( 30 42) i dane ucznia (data urodzenia i adres zamieszkania).

 1. Termin załatwienia spawy.


Odręcznie

Sprawę załatwia: sekretarz szkołyZapis dziecka do szkoły podstawowej

 1. Podstawa prawna


Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. z póż. zm.)

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie mają odroczonegoobowiązku szkolnego (na podstawie art. 16 ust.3 ustawy), a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły (na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy).

 1. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.

 2. Do szkoły podstawowej przyjmuje się:

  1. z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,

  2. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeżeli w odpowiedniej klasie są miejsca.


 1. Wymagane dokumenty


Skrócony akt urodzenia dziecka.

 1. Termin załatwienia sprawy


Raz w roku w miesiącu maju ustala się dzień zapisu dzieci do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem. Szkoła informuje na piśmie Rodziców (opiekunów prawnych) o terminie zapisu dziecka.

Sprawę załatwia: sekretarz szkołyPrzekazanie ucznia do innej szkoły

 1. Podstawa prawna.


Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 22 listopada 1973 r. (Dz.Urz. Nr 16, poz. 141)

  1. Rodzice (opiekunowie prawni), którzy zmieniają miesce zamieszkania przenoszą ucznia do innej szkoły.

  2. Należy zgłosić fakt przeniesienia ucznia u dyrektora szkoły, wskazać powód przeniesienia oraz adres szkoły do której uczęszcza dziecko.


 1. Wymagane dokumenty.


Druk zawiadomienia o przekazaniu ucznia.

 1. Termin załatwienia spawy.


Odręcznie

Sprawę załatwia: sekretarz szkołyAutor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2000-01-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2005-02-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących