Zasady rekrutacji do gimnazjum


TRYB PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

TRYB PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

w Publicznym Gimnazjum im. ppłk dr. Bernarda Śliwińskiego


 1. Skargi i wnioski wpływające do placówki rozpatruje i załatwia:

 • dyrektor w sprawach dotyczących placówki,

 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący - w sprawach dotyczących dyrektora placówki.

 1. Informacja o terminach przyjmowania skarg i wniosków wywieszona jest w widocznym miejscu budynku placówki.

 2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 • pisemnie,

 • za pomocą telefaksu,

 • za pomocą poczty elektronicznej,

 • ustnie do protokołu,

 • telefonicznie.

 1. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę i przyjmujący zgłoszenie.

 2. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku telefonicznie, przyjmujący zgłoszenie sporządza notatkę z rozmowy telefonicznej i informuje wnoszącego o konieczności wniesienia skargi lub wniosku w formie pisemnej w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia..

 3. W protokole i notatce zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko wnoszącego oraz zwięzły opis treści sprawy.

 4. Przyjmujący skargę lub wniosek, potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

 5. Rejestr skarg i wniosków prowadzi sekretariat Gimnazjum.

 6. Skargę lub wniosek ewidencjonuje się w rejestrze, o ile zawierają imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego.

 7. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie spraw bez rozpatrzenia.

 8. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy spraw podlegających rozpatrzeniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący, dyrektor przekazuje niezwłocznie skargę lub wniosek właściwemu organowi , nie później jednak niż w terminie 7 dni, przesyłając odpis skargi lub wniosku i zawiadamiając o tym fakcie wnoszącego skargę lub wniosek.

 9. Odpowiedzi na skargi lub wnioski powinny być udzielane w formie pisemnej i zawierać ustosunkowanie się do wszystkich zarzutów, zawierać wyczerpującą informację o wynikach sprawy, dokonanych rozstrzygnięciach oraz informować o podjętych środkach zaradczych.

Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2005-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2005-03-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących