Legitymacja szkolna
Legitymacja szkolna, świadectwa - wydanie, duplikaty

1. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokumentowania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności. (Dz. U. Nr 6, poz. 73 z 2000 r. z późn. zm.)

2. WYDANIE LEGITYMACJI SZKOLNEJ

- Każdy uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymacje szkolną. Ważność legitymacji potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.

- W przypadku utraty legitymacji, uczeń może wystąpić z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu.

- Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie ustalonej dla poświadczenia własnoręczności podpisu w przepisach o opłacie skarbowej (4 zł.)

- Opłatę w formie znaczków skarbowych należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, a znaczki przykleić na podanie o wydanie duplikatu.

3. WYDANIE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY

- Świadectwa ukończenia szkoły wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania

 - W przypadku utraty świadectwa, uczeń może wystąpić z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu.

 - Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie ustalonej jak za legalizację dokumentu w przepisach o opłacie skarbowej (19 zł.)

 - Opłatę w formie znaczków skarbowych należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, a znaczki przykleić na podanie o wydanie duplikatu.

4. WYMAGANE DOKUMENTY

Fotografia (30x42) i dane ucznia ( data urodzenia i adres zamieszkania)

5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

- Wydanie duplikatu legitymacji - niezwłocznie

- Wydanie duplikatu świadectwa - 14 dni

6. SPRAWĘ ZAŁATWIA

Sekretarz szkoły.


Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2000-01-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2005-03-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących