Regulamin Organizacyjny Gminnego Centrum Kultury
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GMINNEGO CENTRUM KULTURY w PONIECU.

§ 1

Gminne Centrum Kultury działa na podstawie:

 1. Ustawy z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 110 poz. 721, Dz.U. z 1997r. Nr 141 poz.943 i Dz.U. z 1998r. Nr 106 poz.668).

 2. Ustawy z dn.27 czerwca 1997r. o bibliotekach.

Dz.U. Nr 85 poz.539, Dz.U. z 1998r. Nr 106 poz.668.

 1. Ustawy z dn.8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Tekst jednolity Dz.U. z1996r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami.

 1. Ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych.

 2. Ustawy z dn.17 maja 1990r. „O podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej o zmianie niektórych ustaw”

 3. Uchwały Nr XVII/96/99 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 8 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury.

 4. Statutu Gminnego Centrum Kultury w Poniecu

 5. Ustawy z dn.26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998r. Nr 155, poz.1014 ze zmianami).


§ 2

Głównymi zadaniami Gminnego Centrum Kultury są:

 1. Rozwój czynnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, rozbudzenie zainteresowań i potrzeb kulturalnych.

 2. Edukacja kulturalna ze szczególnym uwzględnieniem jej wśród dzieci i młodzieży.

 3. Tworzenie warunków dla rozwijania amatorskiego ruchu artystycznego i popieranie inicjatyw społecznych.

 4. Organizowanie działalności rozrywkowej i imprez rekreacyjno-sportowych.

 5. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

 6. Prowadzenie działalności bibliograficzno-informacyjnej oraz popularyzacja książek i czytelnictwa.

 7. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci (szkolnymi) oraz instytucjami upowszechniania kultury.


Gminne Centrum Kultury realizuje zadania zlecone przez organy samorządu gminnego i współdziała z organizacjami społecznymi działającymi na terenie miasta i gminy.

§ 3

Kadrę Gminnego Centrum Kultury stanowią:

 1. Pracownicy etatowi: dyrektor. St.instruktor, księgowa-instruktor, st.bibliotekarze, sprzątaczki , palacz.

 2. Instruktorzy zatrudnieni wg zapotrzebowania na umowy-zlecenia.- 2 -

§ 4

Gminne Centrum Kultury prowadzi swoją działalność w następujących obiektach:

 1. Budynek przy ulicy Szkolnej 3

 2. Budynek przy ulicy Szkolnej 6 (KINO)

 3. Budynek przy ulicy Krobskiej 45a

 4. Budynek w Żytowiecku nr 58.


§ 5

Tryb pracy Gminnego Centrum Kultury:

 1. Godziny otwarcia placówki przy ul.Szkolnej 3

Poniedziałek 9 - 16
Wtorek 9 - 16
Środa 9 - 16 oraz god.18 gimnastyka
Czwartek 9 - 19
Piątek 9 - 19
Sobota
Niedziela obsługa imprez

 1. Godziny otwarcia placówki przy ul.Krobskiej 43a (biblioteka)

Poniedziałek 8 - 18
Wtorek 8 - 14
Środa 11- 18
Czwartek 8 - 14
Piątek 11 - 18

 1. Godziny otwarcia placówki w Żytowiecku:

Poniedziałek 13 - 17
Wtorek 13 - 17
Środa 13 - 17
Czwartek 9 - 13
Piątek 13 - 17
2.Rozkład czasu pracy w poszczególnych dniach może ulec zmianom w przypadku konieczności zabezpieczenia odpowiedniej ilości pracowników do określonych działań na miejscu lub w terenie.

 1. Szczegółowy przydział zadań:


Zakres czynności dyrektora:

 1. Opracowanie dokumentów programowo-organizacyjno-budżetowych.

 2. Dobór kadry, jej zatrudnienie i zwalnianie.

 3. Zapewnienie bezpieczeństwa oraz higieny pracy,

 4. Sprawuje nadzór nad pracą pracowników.

 5. Dba o powierzone mienie.

 6. Dysponuje środkami finansowymi.

 7. Wydaje polecenia służbowe.

- 3 -

 1. Reprezentuje Gminne Centrum Kultury na zewnątrz, podpisywanie dokumentów i korespondencji.

 2. Odpowiada za celowe wykorzystanie środków finansowych przyznawanych przez samorząd gminy na działalność Gminnego Centrum Kultury.Zakres czynności bibliotekarzy:

 1. Udostępnianie księgozbioru,

 2. Troska o dobór księgozbioru , jego zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie,

 3. Prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,

 4. Organizowanie i popularyzacja czytelnictwa na terenie miasta i gminy.

 5. Poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie czytelników do świadomego wyboru książek.

 6. Organizowanie spotkań autorskich i imprez czytelniczych po uzgodnieniu z dyrektorem Gminnego Centrum Kultury.

 7. Planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialna.

 8. Gromadzenie, ewidencja, selekcja i konserwacja zbiorów

 9. Bibliotekarz wykonuje także inne czynności, które nie są ujęte w niniejszym zakresie czynności a zostały zlecone przez dyrektora Gminnego Centrum Kultury.Zakres obowiązków księgowej:

 1. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiazującymi przepisami.

 2. Przygotowanie i wypłacenie - po akceptacji dyrektora - wynagrodzenia pracownikom, wraz z dokumentacją dla ZUS i Urzędu Skarbowego.

 3. Zapewnienie płatności rachunków bieżących.

 4. przygotowanie, sporządzenie planów, sprawozdań, zestawień kosztów itp. Dotyczące budżetu.

 5. Powiadomienie dyrektora o nieracjonalnym wydawaniu środków finansowych przez pracowników.

 6. Wykonuje także inne czynności, które nie są ujete w niniejszymzakresie a zostały zlecone przez dyrektora GCK.Zakres czynności instruktorów:

 1. Współpraca w przygotowaniu dokumentów programowo-organizacyjno-budżetowych.

 2. Organizowanie imprez rozrywkowych i rekreacyjnych.

 3. Współpraca z zespołami i sekcjami działającymi w GminnymCentrum Kultury.

 4. Współpraca nad nadzorowaniem stanu i zabezpieczenia mienia (Kino, Dom Strażaka).

 5. Współpraca ze szkołami podstawowymi i gimnazjum .

 6. Wykonuje także inne czynności. Które nie są ujęte w niniejszymzakresie a zostały zlecone przez dyrektora GCK
- 4 -

Zakres czynności sprzątaczek:

 1. Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach Gminnego Centrum Kultury .

 2. Prace techniczne w ramach pomocy bibliotecznej.

 3. Prace techniczne w ramach pomocy przy organizowaniu imprez rozrywkowych i rekreacyjnych.

 4. Wykonuje także inne czynności, które nie zostały ujęte w niniejszym zakresie a zostały zlecone przez dyrektora GCKWszyscy pracownicy Gminnego Centrum Kultury są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i p.poż. a także racjonalnego i oszczędnego zużycia środków finansowych, materiałów i energii. Własnym podpisem potwierdzają oni fakt przyjęcia współodpowiedzialności za mienie GCK.

4..Kompetencje w zakresie akceptacji i podpisywania dokumentów przysługują dyrektorowi a w sprawach związanych z budżetem i finansami - dyrektorowi przy akceptacji księgowej. W sytuacjach wyjątkowych mogą je sygnować upoważnieni pracownicy.

5.Planowanie i sprawozdawczość:
Gminne Centrum Kultury sporządza plany i sprawozdania ze swojej działalności i przedstawia Radzie Miejskiej lub jej komisji, Zarządowi Miejskiemu, a także wymagane odrębnymi przepisami (np. dla GUS).


Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin organizacyjny nadaje Dyrektor Gminnego Centrum Kultury po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Miejski.

 2. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzania.Dyrektor Gminnego Centrum Kultury

Ireneusz Jóźwiak
Podpisy pracowników GCK

Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 1991-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-07-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących