Statut PUBLICZNEGO GIMNAZJUM im. ppłk. dr. Bernarda Śliwińskiego W PONIECU




STATUT

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

im. ppłk. dr. Bernarda

Śliwińskiego

W PONIECU












UCHWAŁA nr XVI/85/99
RADY MIEJSKIEJ
w Poniecu
z dnia 24 listopada 1999 r.
w sprawie nadania Statutu
Publicznego Gimnazjum
w Poniecu


Na podstawie art. 58 ust. 6 i 7 oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. Z 1996 roku nr 67, poz. 329, nr 106, poz. 496, z 1997 roku nr 28, poz. 153, nr 141, poz. 943 z 1998 roku nr 117, poz. 759, nr 162, poz. 1126 ) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999
w sprawie ramowego statutu szkoły podstawowej i gimnazjum / Dz. U. Nr 14 poz. 131/, uchwala się co następuje:


§ 1

Uchwala się Statut Publicznego Gimnazjum w Poniecu stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miejskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia







Przewodniczący
Rady Miejskiej

Eugeniusz Nowak




NAZWA SZKOŁY

§1

Nazwa szkoły zawiera określenie:


 1. Typu szkoły: gimnazjum

 2. Siedziba: Siedzibą publicznego gimnazjum jest budynek B położony


w Poniecu przy ulicy Szkolnej 9.

§2

Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu tj.:
„Publiczne Gimnazjum
im. ppłk. dr. Bernarda Śliwińskiego
w Poniecu”


 1. Na pieczęci używana jest nazwa: „ Publiczne Gimnazjum im. ppłk. dr. Bernarda Śliwińskiego w Poniecu, na stemplu: Publiczne Gimnazjum im. ppłk. dr. Bernarda Śliwińskiego - 64-125 Poniec, ulica Szkolna 9, telefon 5733954, REGON 411125700



§3

Gimnazjum nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady gimnazjum lub wspólny wniosek rady pedagogicznej oraz przedstawicieli rodziców i uczniów.
Imię gimnazjum powinno być związane z kierunkiem pracy wychowawczej lub dydaktycznej gimnazjum.

INNE INFORMACJE O GIMNAZJUM

§4

Organem prowadzącym Publiczne Gimnazjum jest RADA MIEJSKA Ponieca.


 1. Cykl kształcenia trwa 3 lata

 2. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę

 3. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego



CELE I ZADANIA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

§5

Publiczne Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:


 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:

 • atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,

 • udział w warsztatach językowych,

 • systematyczny kontakt z nauczycielami doradcami Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Lesznie.

 1. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:

 • organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, firm marketingowych,

 • poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,

 • rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,

 1. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:

 • zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum,

 • systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

 • realizowanie programu wychowawczego gimnazjum stanowiącego załącznik do niniejszego statutu,

 1. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

 • zorganizowanie zajęć świetlicowych,

 • umożliwienie spożywania posiłków w stołówce szkoły podstawowej,

 • system zapomóg dla uczniów,

 • prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

 • prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej ( odpłatnie ),

 • prowadzenie zajęć logopedycznych i rewalidacyjnych.



Zajęcia, o których mowa wyżej, prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Gostyniu oraz w miarę posiadanych środków finansowych.

ORGANY GIMNAZJUM

§6

1. Organami gimnazjum są:


 1. Dyrektor gimnazjum

 2. Rada Pedagogiczna

 3. Rada Szkoły

 4. Rada Rodziców

 5. Samorząd Uczniowski



2. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w gimnazjum:

Dyrektor gimnazjum:


 • kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum,

 • sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

 • realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący,

 • powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego,

 • zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,

 • przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom gimnazjum,

 • dysponuje środkami finansowymi,

 • opracowuje arkusz organizacyjny,

 • dba o powierzone mienie,

 • wydaje polecenia służbowe,

 • dokonuje oceny pracy nauczycieli,

 • mianuje nauczycieli,

 • realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela”,

 • kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego,

 • reprezentuje gimnazjum na zewnątrz,

 • współpracuje z Radą Rodziców, Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,

 • rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,

 • przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,

 • podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

 • prowadzi dokumentację pedagogiczna zgodnie z odrębnymi przepisami.




Rada pedagogiczna:


 • zatwierdza plany pracy publicznego gimnazjum,

 • zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

 • podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 • podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do zawodu,

 • ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 • występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora,

 • deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,

 • opiniuje tygodniowy podział godzin,

 • opiniuje projekt planu finansowego,

 • opiniuje propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału stałych prac i zajęć.



Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum w Poniecu jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ? członków rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.




Rada Rodziców:


 • występuje do rady pedagogicznej i dyrektora gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty,

 • udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,

 • działa na rzecz stałej poprawy bazy,

 • pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,

 • współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,

 • współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego gimnazjum,

 • deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora gimnazjum.


Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który ustala między innymi:


 • kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców,

 • organy Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,

 • tryb podejmowania uchwał,

 • zasady wydatkowania funduszy.



Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne.

Samorząd Uczniowski:


 • opiniuje pracę ocenianych nauczycieli,

 • reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

 


 1. oceniania, klasyfikowania i promowania,

 2. form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:

 • trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż 1 dziennie,

 • dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji,



Przedstawienie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Gimnazjum wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:


 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

 • prawo do organizacji życia szkolnego,

 • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.



Opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

3. Zasady rozwiązywania konfliktów.

Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały o ile są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący. Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto. Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet. Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami gimnazjum tj. Radą Rodziców, Radą Szkoły. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie gimnazjum.
W swojej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.
Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego.
W związku z tym, wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor gimnazjum przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.
W sprawach spornych ustala się co następuje:


 • uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasowego,

 • przewodniczący SU w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie,

 • sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.



§7

W gimnazjum dopuszcza się możliwość utworzenia stanowiska
wicedyrektora:


 1. Dyrektor gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze

 2. Zakres kompetencji dla wicedyrektora:

 • zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności,

 • przygotowuje projekty następujących dokumentów:


- tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,
- kalendarz imprez szkolnych,


 • wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli,

 • prowadzi księgi ewidencji uczniów oraz kontroluje spełnianie przez nich obowiązku szkolnego,

 • opracowuje materiały analityczne oraz oceny dotyczące efektów kształcenia i wychowania.

 • wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora gimnazjum.



Dyrektor sporządza zakres czynności, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany.

ORGANIZACJA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

§8

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolonego.

§9

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji Publicznego Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

§10

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 26 uczniów. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym przez nauczyciela z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

§11

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć
dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony
przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza
organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§12

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

§13

Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
Oddział należy dzielić na grupy w nauczaniu:


 • języków obcych

 • wychowania fizycznego

 • techniki

 • informatyki



§14

Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np: zajęcia wyrównawcze , specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, zajęcia sportowo-rekreacyjne, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym.

§15

Dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i nie rokują ukończenia
gimnazjum w normalnym trybie, można w gimnazjum organizować klasy przysposabiające do pracy zawodowej.


 1. Klasę, organizuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego w oparciu o odrębne przepisy.

 2. Dyrektor gimnazjum kieruje ucznia do klasy na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając wynik sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię lekarską, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów ) ucznia.



§16

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
Biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie na parterze budynku, z którego jedna część przeznaczona jest na gromadzenie i przechowywanie księgozbioru, druga część umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego.
2.Do zadań bibliotekarza należy:


 • opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,

 • prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,

 • określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,

 • organizowanie konkursów czytelniczych,

 • przedstawienie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,

 • współpraca z nauczycielami gimnazjum,

 • prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,

 • zakup i oprawa książek.

 • kształtowanie zainteresowań czytelniczych oraz podnoszenie poziomu kultury ogólnej uczniów poprzez organizowanie apeli, propagandę wizualną.

 • praca z aktywem bibliotecznym.

 • informowanie nauczycieli o nowościach pedagogicznych i metodycznych.

 • wymiana informacji i współpraca z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Poniecu oraz Biblioteką Pedagogiczną w Gostyniu.

 • organizowanie spotkań autorskich i imprez czytelniczych na terenie szkoły oraz we współdziałaniu z biblioteką publiczną.

 • występowanie do dyrektora z wnioskiem w sprawie wyposażenia biblioteki w sprzęt oraz uzupełnianie księgozbioru.

 • w oparciu o przyznane środki dokonywanie zakupu : lektur szkolnych, literatury pięknej, popularno - naukowej, kaset wideo, itp.

 • bibliotekarz szkolny wykonuje także inne czynności, które nie są ujęte w niniejszym zakresie a zostały zlecone przez dyrektora gimnazjum.



§17

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu, organizuje się świetlicę szkolną.
2.Świetlica jest czynna od godz.700 do godz. 845 oraz po lekcjach , aż do
odjazdu ostatniej grupy uczniów autobusu.
W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa
wychowawcza w świetlicy liczy w zasadzie co najmniej 25 uczniów.
3.W ramach zajęć świetlicowych przewiduje się następujące formy pracy:


 • zabawy i gry ruchowe,

 • zabawy z muzyką,

 • zabawy plastyczne,

 • zajęcia dydaktyczno - wychowawcze z wykorzystaniem różnorodnych form przekazu: radia, filmu, telewizji, magnetofonu, komputera,


4.Gimnazjum współpracuje z koordynatorem gminnym w organizowaniu dowozów dzieci do szkoły.

§18

Dla realizacji celów statutowych gimnazjum korzysta z następującej bazy:


 • 7 sal dydaktycznych, które umożliwiają naukę na jedną zmianę,

 • 1 sala gimnastyczna wraz z zapleczem (SP w Poniecu )

 • mała salka do ćwiczeń w grupach

 • 2 boiska sportowe

 • pomieszczenia biblioteczne i świetlicowe,

 • sekretariat,

 • gabinet dyrektora,

 • zespół urządzeń rekreacyjno - sportowych w skład których wchodzą:

 • boisko do piłki nożnej,

 • boisko do piłki ręcznej i koszykowej,

 • skocznia,

 • bieżnia.

 • gabinet higienistki szkolnej,

 • pokój nauczycielski,

 • salę komputerową.




NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM


 • 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych


i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których
mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy .
Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników
sporządza dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.
3.Dla sprawnego zarządzania placówką tworzy się stanowisko sekretarza
szkoły, dla którego zakres czynności opracowuje dyrektor.

§20

1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą
oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy: bezpieczeństwo
powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do obowiązków nauczyciela należy:


 • kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży w duchu humanizmu, tolerancji, poszanowania tradycji, symboli narodowych i umiłowania Ojczyzny,

 • rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,

 • dążyć do pełnego rozwoju osobowości ucznia, wspierają c jego rozwój psychofizyczny, ich zdolności i zainteresowania,

 • udzielanie pomocy w przezwyciężaniu trudności szkolnych,

 • bezstronnie i obiektywnie oceniać uczniów,

 • prowadzenie organizacji szkolnych, kół zainteresowań oraz innych form pracy pozalekcyjnej,

 • wprowadzanie innowacji pedagogicznych,

 • wdrażać zmiany zachodzące w programach nauczania,

 • sprawowanie opieki i nadzoru nad przydzielonym gabinetem i izbą lekcyjną,

 • dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

 • brać udział w życiu społeczno - kulturalnym środowiska,

 • kontrolowanie systematyczne miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,

 • przestrzegać przepisów statutowych,

 • zapoznać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

 • usuwać drobne usterki względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie,

 • w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie regulaminów,

 • w sali gimnastycznej i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu,

 • na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,

 • pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem,

 • przygotowywać się do zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

 • dbać o poprawność językową uczniów,

 • podnosić i aktualizować wiedze i umiejętności pedagogiczne,

 • służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,

 • wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,



§21


 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas; mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.

 2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora gimnazjum kierownik


zespołu.
3. Do zadań zespołu m. in. należy:


 • wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

 • opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów,

 • opiniowanie przygotowywanych autorskich programów nauczania,

 • organizowanie wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.



§22

1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane
jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres
nauczania w gimnazjum


 • 3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu


opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego. Wychowawca
pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy do chwili
ukończenia przez uczniów tej klasy gimnazjum, chyba, że:


 • Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora gimnazjum o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.



§23

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad
uczniami gimnazjum, a w szczególności:


 • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

 • przygotowanie ucznia do życia w rodzinie o społeczeństwie

 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów życiowych przez wychowanka.



2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 winien:


 • zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,

 • opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne,

 • utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

 • współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

 • współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Gostyniu,

 • śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,

 • dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,

 • udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu i szkoły,

 • kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając się na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

 • utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu ucznia,

 • powiadamiać o przewidywanym dla ucznia okresowym / rocznym/ stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem okresu,

 • na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidzianych dla niego stopniach okresowych / rocznych/ poprzez wpis do dzienniczka ucznia,


3. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy


 • dydaktyczno - wychowawczej ( dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

 • 4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej ze

 • strony: Poradni psychologiczno - pedagogicznej w Gostyniu i pedagoga

 • szkolnego.

 • 5. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych oraz naukowych, a zwłaszcza:

 • do uczestniczenia w konferencjach metodycznych i zespołach samokształceniowych,

 • do udziału w kursach doskonalenia zawodowego organizowanych przez


placówki powołane do tego celu,


 • w przypadku nauczyciela rozpoczynającego pracę zawodową, do przydzielenia nauczyciela - opiekuna jako doradcy,

 • do korzystania ze zbioru biblioteki szkolnej i pedagogicznej,

 • do korzystania z fachowego doradztwa pedagoga szkolnego








§24

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, w
szczególności w zakresie:


 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych,

 • określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom w tym uczniom wybitnie zdolnym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb,

 • współorganizowania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalistycznego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych,

 • udzielanie w różnych formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej realizującym indywidualny program lub tok nauki,

 • koordynacji prac w zakresie orientacji zawodowej,

 • działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,


2. We współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi
poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy
udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w
indywidualnych przypadkach.

UCZNIOWIE GIMNAZJUM

§25

1. Do Publicznego Gimnazjum w Poniecu uczęszczają uczniowie w wieku od 13
do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
Dyrektor gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących
ustalony dla szkoły obwód. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym
terenie.
2. Dyrektor gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki
organizacyjne na to pozwalają.
3.Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno -
pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji
obowiązku szkolnego.

§26

1. Uczeń gimnazjum ma prawo do :


 • informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,

 • posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,

 • korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, o których mowa w § 6.2.,

 • tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

 • poszanowania swej godności,

 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

 • swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

 • korzystania z pomocy doraźnej,

 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

 • nietykalności osobistej,

 • bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

 • korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,

 • reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach,

 • do wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci Samorządu Uczniowskiego i Samorządów klasowych,

 • do dodatkowej pomocy w nauce poprzez zindywidualizowane nauczanie w ramach jednostki lekcyjnej, udział w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, zorganizowaną pomoc koleżeńską,

 • do brania pod uwagę przez nauczyciela, czy są fizycznie w stanie odrobić zadania / np. w kontekście planu lekcyjnego z dnia na dzień/,

 • być usprawiedliwionym przez nauczyciela za nie przygotowanie się do lekcji, jeżeli fakt ten uczeń zgłosi przed zajęciami i poda wiarygodne przyczyny,

 • do poprawienia oceny z przedmiotu, w ustalonym przez nauczyciela terminie,

 • znać zakres materiału przewidzianego do kontroli, oraz wymagania, jakim będzie musiał sprostać,

 • znać termin sprawdzianu przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,

 • kartkówka jako niezapowiedziany sprawdzian nie powinna przekraczać zakresu wiedzy z 2 - 3 ostatnich tematów, a jej czas nie powinien przekraczać 15 minut,

 • w przypadku uzyskania na półrocze lub koniec roku szkolnego oceny niedostatecznej lub zaniżonej, uczeń lub jego rodzice mogą wnioskować o egzamin sprawdzający zgodnie z regulaminem oceniania i promowania


2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a
zwłaszcza:


 • systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,

 • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

 • wystrzegać się szkodliwych nałogów,

 • naprawiać wyrządzone szkody materialne,

 • przestrzegania zasady kultury współżycia,

 • dbania o honor i tradycje gimnazjum,

 • podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,

 • zachowania w sprawach spornych trybu określonego w § 6.2. o ile brak możliwości polubownego rozwiązania problemu,

 • okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społeczne akceptowanie formy,

 • brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, uzupełniając braki wynikające z absencji,

 • przebywać w czasie przerw międzylekcyjnych na wyznaczonym terenie, w razie niepogody na korytarzu,

 • uzyskać u nauczyciela zgodę na wyjście poza teren szkoły w czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych , a uczeń dojeżdżający także po zakończonych lekcjach u kierownika lub wychowawcy świetlicy,

 • nie nosić rażącej biżuterii i drogich rzeczy, za których utratę, kradzież szkoła nie ponosi odpowiedzialności


3. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:


 • rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

 • wzorową postawę,

 • wybitne osiągnięcia,

 • dzielność i odwagę.



4. Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy,


 • samorządu uczniowskiego, rady rodziców; po zasięgnięciu opinii rady

 • pedagogicznej.

 • 5. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I - III gimnazjum:

 • pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,

 • pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

 • dyplom,

 • nagrody rzeczowe,

 • wpis do złotej księgi.



6. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Szkoły, Radę
Rodziców gimnazjum.
7. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi
przepisami.
8. Ustala się następujące rodzaje kar:


 • upomnienie wychowawcy wobec klasy,

 • upomnienie dyrektora,

 • upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,

 • pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,

 • zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,

 • przeniesienie ucznia do równoległego oddziału bądź klasy tej szkoły,

 • od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni.


9. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem
Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły
w terminie dwóch dni.
10. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor gimnazjum może przenieść ucznia do innej klasy, gdy ten:


 • umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

 • dopuszcza się kradzieży,

 • wchodzi w kolizję z prawem,

 • demoralizuje innych uczniów,

 • permanentnie narusza postanowienia statutu gimnazjum,


11. Uczeń gimnazjum może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innego gimnazjum po wcześniejszym uzyskaniu zgody jego dyrektora.

§27


 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i


wychowania.
2. Rodzice mają prawo do:


 • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie

 • znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

 • uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

 • uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

 • szkoła jest organizatorem spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy organizacyjne i wychowawcze.

 1. W szkole organizowane są następujące formy spotkań:

 • codzienne spotkania w czasie przerw,

 • 2 zebrania w semestrze na których są wszyscy uczący nauczyciele,

 • zebrania wywiadowcze prowadzone przez wychowawców z rodzicami danej klasy,

 • wspólne zebrania rodziców z dyrektorem szkoły, na których prezentowane są informacje na temat pracy gimnazjum i zamierzeń na następne lata, ( dwa razy do roku ).

 • udział przedstawicieli Rady Rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicznej - jeden raz w semestrze,

 • indywidualne kontakty dyrektora z rodzicami.




POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Regulaminy określające działalność organów gimnazjum jak też
wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami
niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do
ustawy o systemie oświatowym.
3. Roczny arkusz organizacyjny nie podlega wewnętrznemu


 • zatwierdzeniu przez organy szkoły.



§29

Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał
szkolny.


§30

1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z
odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej
i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych
przepisów.

§31


 1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie gimnazjum


jest Rada Pedagogiczna.
§32

Po rozpoczęciu funkcjonowania przez szkołę, kompetencje do dokonywania zmian w statucie oraz uchwalania nowego statutu przechodzą do Rady Szkoły, a jeżeli Rada Szkoły nie została utworzona - do Rady Pedagogicznej.













































WZÓR UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ


Uchwała nr ....../99/ ........
Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Poniecu
z dnia .........................
w sprawie zmian w Statucie Publicznego Gimnazjum



Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U ............), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego statutu szkoły podstawowej i gimnazjum z dnia .................... oraz § 31 Statutu Publicznego Gimnazjum

Rada Pedagogiczna postanawia:


§ 1. Wprowadzić do Statutu Publicznego Gimnazjum w Poniecu zmiany,
których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum.


 • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ....................






Przewodniczący Rady Pedagogicznej

...........................................................


Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 1999-11-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-28
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2003-07-04 wprowadzona przez: 4




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.












Valid XHTML 1.0 Transitional



Informacja dla osób niesłyszących