Statut Szkoły Podstawowej w SarbinowieS TA TUT
Szkoły Podstawowej w Sarbinowie
(Tekst jednolity na dzień 01.09.2002)Ogólne informacje o szkole

§ 1


 1. Typ i nazwa szkoły


Szkoła Podstawowa w Sarbinowie
64 - 125 Poniec


 1. Siedzibą , szkoły jest wieś Sarbinowo w gminie Poniec

 2. Organem prowadzącym szkołę jest gmina Poniec

 3. Organem sprawującym nadzór administracyjno-finansowy jest gmina Poniec, a nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty

 4. Obwód szkoły obejmuje wsie:

 • Sarbinowo

 • Dzięczyna

 • Dzięczynka

 • Włostki

 • Szurkowo

 • Przyborowo


§ 2


 1. Szkoła jest sześcioletnią szkołą podstawową , a świadectwo jej ukończenia uprawnia do podjęcia nauki w gimnazjum .

 2. Szkoła prowadzi oddział zerowy nauczania początkowego .

 3. Szkoła posiada hymn o następującej treści:


Kochana nasza Polska,
kochana nasza ziemia.
Niech żyje i rozkwita nam jak kwiat!
By dobrze nam się żyło,
uczyło i bawiło,
by uśmiech zawsze zdobił nasza twarz.
Refren:
Polsko ukochana !
To dla ciebie dziś ten śpiew
nasza ojczyzno!
To dla ciebie dzisiaj biją
miliony młodych serc!

Cele i zadania szkoły.

§ 3
Szkoła zapewnia realizację celów i zadań nałożonych przez ustawę z 7 września 1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie , a dotyczących :


 1. zapewnienia każdemu uczniowi warunków do jego wszechstronnego wykształcenia i rozwoju ,

 2. wspomagania przez szkołę wychowawczej roli rodziny ,

 3. umożliwienia zdobycia wykształcenia niezbędnego do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

 4. dostarczenia absolwentom niezbędnego zestawu wiadomości i umiejętności dla dalszego kształcenia .

 5. zapewnia wszystkim uczniom poszanowania ich przekonań światopoglądowych, upowszechnienia wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowania

 6. właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,

 7. tworzenia środowiska wychowawczego , które służy rozwijaniu poczucia odpowiedzialności , miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturalnego.§ 4

Szkoła spełnia zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów, a w szczególności :


 1. sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych , nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

 2. określa czas i miejsce pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole,

 3. sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami , a zwłaszcza nad :

 1. uczniami najniższych klas szkoły podstawowej

 2. uczniami z zaburzeniami rozwojowymi , uszkodzeniami narządów ruchu , słuchu i wzroku

 3. uczniami którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki , w tym stała lub doraźna pomoc materialna.§ 4

Szkoła realizuje swe cele i zadania uwzględniając program wychowawczy szkoły . Program wychowawczy szkoły stanowi załącznik do statutu .

§ 5

Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej
jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale , zwanemu dalej " wychowawcą ”


 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest by wychowawca prowadził swój oddział przez tok nauczania , szczególnie w klasach I-III i w miarę możliwości w klasach IV - VI

 2. Rodzice i uczniowie maja możliwość i sposób wpływania na dobór bądź zmianę nauczyciela , któremu dyrektor szkoły powierzy , bądź powierzył zadania wychowawcy.


Tryb postępowania w tej sprawie;


 1. składanie przez Samorząd Szkolny lub Komitet Rodzicielski opinii o pracy wychowawczej nauczyciela do dyrektora szkoły

 2. po zgłoszeniu wniosku dyrektor podejmuje decyzję po wysłuchaniu opinii Rady Pedagogicznej przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego i Samorządu Szkolnego

 3. dyrektor szkoły powinien w terminie 14 dniowym udzielić pisemnej odpowiedzi o podjętej decyzji.§ 6

Szkoła angażując nauczycieli i uczniów wypełnia swoje zadania we współpracy z rodzicami , organizacjami uczniowskimi , terenowymi organami władzy oraz instytucjami społeczno-kulturalnymi środowiska lokalnego.

§ 7

Dobro dziecka jest dla szkoły wartością nadrzędna zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka - Międzynarodowa Konwencja Praw Dziecka .

Organy szkoły.

§ 8

Organami szkoły są :


 1. dyrektor szkoły

 2. rada pedagogiczna,

 3. rada rodziców ( komitet rodzicielski )

 4. samorząd uczniowski.

 5. rada szkoły§ 9

Zakres kompetencji poszczególnych organów szkoły :

1.Dyrektor szkoły
Do zadań dyrektora szkoły należy planowanie , organi-zowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły , a w szczególności


 1. tworzenie warunków do realizacji -zadań dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich poziom ,

 2. kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,

 3. organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Kon-wencji o prawach dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymy-wania poczucia tożsamości narodowej , etnicznej , językowej i reli-gijnej

 4. reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

 5. sprawowanie opieki nad uczniami,

 6. sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły :

 • podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, oraz występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły ,

 • podejmowanie decyzji w sprawie rozpoczynania przez dzieci sześcioletnie nauki w szkole podstawowej ( po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej)

 • podejmowanie decyzji w sprawie odroczenia (nie dłużej niż o jeden rok) rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego

 • udzielanie zezwoleń na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą

 1. realizowanie zaleceń i wniosków organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny w za-kresie i na zasadach określonych w ustawie,

 2. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły:

 3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole

 4. realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie., określonych w odrębnych przepisach,

 5. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym,

 6. współdziałanie z radą pedagogiczną i innymi organami szkoły : radą rodziców ,radą szkoły, i samorządem uczniowskim -,

 7. przewodniczenie radzie pedagogicznej ,

 8. prowadzenie i przygotowywanie zebrań rady pedagogicznej ,

 9. realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kom-petencji,

 10. wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i niezwłoczne powiadomienie o tym organu prowadzącego szkołę ,

 11. przedstawienie radzie pedagogicznej ( co najmniej 2 razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedago-gicznego) oraz informacji o działalności szkoły ,

 12. przedkładanie do zaopiniowania radzie szkoły, a następnie do zatwierdzenia radzie pedagogicznej, projektów planów pracy szkoły , kierowanie ich realizacją ,składanie radzie pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich realizacji, udzielanie informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły radzie rodziców i radzie szkoły,

 13. ustalanie , po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizacji pracy szkoły. w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 14. przedkładanie radzie szkoły do zaopiniowania, a następnie radzie pedagogicznej w celu podjęcia uchwały - projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 15. przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyni-ków klasyfikacji i promocji uczniów ,

 16. opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły, oraz przedstawianie projektu do zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie szkoły

 17. przydzielanie nauczycielom, w uzgodnieniu z radą pedago-giczną prac i innych stałych zajęć

 18. załatwianie spraw osobowych pracowników szkoły,

 19. podejmowanie decyzji w sprawach :

 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

 • przyznawania nagród dyrektora oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

 • występowania z wnioskami o odznaczenia nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych pracowników szkoły ( po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej )

 • kierowanie nauczycieli ( z inicjatywy dyrektora lub zainteresowanego nauczyciela ) na badania przez komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia

 • udzielanie urlopu bezpłatnego lub przenoszenie w stan nieczynny nauczyciela,

 • udzielanie nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia

 • zawieszania nauczyciela w pełnieniu obowiązków służbowych

 1. określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

 2. współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole, w zakresie przewidzianym odrębnymi prze-pisami, a w szczególności:

 • zasięganie opinii w sprawach organizacji pracy szkoły,

 • ustalanie:

 • zasad i kryteriów oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego podwyższenia stawki wyna-grodzenia zasadniczego

 • regulaminów : pracy , premiowania i nagradzania pracowni-ków szkoły , zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 • ustalanie planu urlopów pracowników szkoły , z wyjątkiem nauczycieli.

 1. administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych- , zgodnie z ustalonym regulaminem ,

 2. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa- i higieny pracy , wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,

 3. wyrażanie zgody na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje ( po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców )

 4. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły ,

 5. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły ,

 6. organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny ,

 7. organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkolnej ,

 8. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej przez nauczycieli ,

 9. organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych , oraz prac konserwacyjno-remontowych ,

 10. organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego .2.Zakres kompetencji rady pedagogicznej :


 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły

 2. podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promowania uczniów

 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów


pedagogicznych w szkole,


 1. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

 2. podejmowanie uchwały w sprawach przeniesienia ucznia do innej szkoły ,

 3. rada pedagogiczna opiniuje w szczególności :

 • organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 • projekt planu finansowego szkoły lub placówki,

 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń nagród i innych wyróżnień,

 • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuń-czych

 1. rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowa-dzącego szkołę lub placówkę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

 2. przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmiany i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły .3.Zakres kompetencji rady szkoły:


 1. uchwala statut szkoły

 2. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły

 3. w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej

 • opiniuje plan pracy szkoły

 • opiniuje projekty innowacji z wnioskiem do rady pedagogicznej , organu prowadzącego i Wojewódzkiej Rady Oświatowej w sprawach istotnych dla szkoły ,a w szczególności dotyczących zajęć pozalekcyjnych i przed-miotów nadobowiązkowych

 1. współdziała z dyrektorem szkoły w wykonywaniu przez niego statutowych kompetencji

 


 1. w zakresie działalności finansowo-gospodarczej :

 • przedstawia wniosek w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły

 • opiniuje plan finansowy szkoły

 • w celu wsparcia statutowej działalności szkoły może gromadzić środki finansowe

 1. w zakresie działalności kontrolno - oceniającej:

 • może dokonać z własnej inicjatywy oceny sytuacji oraz stanu szkoły

 • występuje do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i ocenę : działalności szkoły ,dyrektora ,nauczyciela

 • opiniuje wnioski dyrektora w sprawie odznaczeń ,nagród ,wyróżnień nauczycieli i innych pracowników szkoły

 • może wnosić umotywowany wniosek w sprawie odwołania ze stanowiska nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole4.Zakres kompetencji rady rodziców ( komitetu rodzicielskiego ) :


 1. występuje do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

 2. typuje przedstawicieli rodziców ( 2 osoby ) do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły

 3. gromadzi fundusze na rzecz szkoły , na zasadzie dobrowolnych składek rodziców

 4. wybiera przedstawicieli do rady szkoły5.Zakres kompetencji samorządu uczniowskiego :


 1. samorząd uczniowski występuje do rady szkoły , rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły

 2. ma prawo wyboru opiekuna

 3. wydawania własnej gazetki

 4. organizowanie działalności kulturalno - sportowej w porozumieniu z dyrektorem szkoły

 5. wydawanie opinii o pracy nauczyciela

 6. wybiera przedstawicieli do rady szkołyOrganizacja pracy szkoły

§10

Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września za wyjątkiem soboty , a kończą w najbliższy piątek po 18 czerwca .

§11


 1. Szczegółową organizację nauczania i wychowania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora , najpóźniej do 30 kwietnia , na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.

 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły , ogólna liczbę godzin , przedmiotów obowiązkowych i oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 3. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.§12


 1. Podstawowa jednostka organizacyjna szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych ,określonych planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy , dopuszczonych do użytku szkolnego.

 2. W szkole podstawowej, przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić od 25 do 35 uczniów . Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy , jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.§13


 1. Organizację stałych , obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydakty-cznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania ,a szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć .§14


 1. Podstawowa forma pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 3. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze trwają od 8.30 do 15.50 z dziesięciominutowymi przerwami i dwudziestominutową przerwą śniadaniową.

 4. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia , zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć .§15


 1. Corocznie dokonywany jest podział na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki w zależności od ilości uczniów z uwzględnie-niem zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

 2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń w tym laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów .

 3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach o których mowa w ust.3 , dokonywać można za zgodą organu prowadzącego szkołę .

 4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 - 26 uczniów .§16


 1. Niektóre zajęcia , np.: zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze , nauczanie języków obcych , koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe , mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych , międzyoddziałowych i międzyszkolnych.

 2. Poza systemem klasowo - lekcyjnym prowadzone są również wycieczki i inne formy wyjazdowe.

 3. Czas trwania zajęć wymienionych w ust.1 ustala się zgodnie z § 14.ust 2

 4. Zajęcia , o których mowa w ust.1 i 2 są , organizowane w ramach posiada-nych przez szkołę środków finansowych.

 5. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych przez budżet szkoły nie może być niższa niż 10 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno--kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.§17


 1. Ocenianie , klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się według szkolnego systemu oceniania.

 2. Szkolny system oceniania , klasyfikowania i promowania stanowi załącznik do statutu .§18


 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych , na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą poszczególnymi nauczycielami ,a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.§19


 1. Szkoła zapewnia uczniom , w miarę swoich możliwości , higieniczne warunki spożywania śniadania.

 2. Szkoła udostępnia uczniom gorący napój - herbatę.

 3. Odpłatność za korzystanie z herbaty , ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Komitetem Rodzicielskim z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów , którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia.§20


 1. Biblioteka szkolna jest pracownia szkolną służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów , zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela , popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie

 2. Z biblioteki mogą , korzystać : uczniowie , nauczyciele , a także absolwenci szkoły , mieszkańcy wsi , nauczyciele innych szkół.

 3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:

 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

 • korzystanie ze zbiorów w kąciku czytelniczym i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

 • prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów.

 1. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.§21


 1. Dla uczniów , którzy muszą , dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazd do szkoły , szkoła organizuje zajęcia świetlicowe.

 2. Zajęcia świetlicowe są pozalekcyjnymi formami wychowawczo--opiekuńczej działalności szkoły.

 3. Zajęcia świetlicowe organizowane są w grupach wychowawczych . Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 .Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§22


 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.

 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników , o których mowa w ust.1 , określają odrębne przepisy.§23


 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 2. Szczegółowy zakres zadań pracowników szkoły np. referenta , woźnego, sprzątaczki , palacza regulują odrębne przepisy.

 3. Nauczyciel obowiązany jest :

 1. rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły ; dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą ,

 2. dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej ,

 3. kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ; w duchu humanizmu , tolerancji , wolności sumienia , sprawiedliwości społecznej i szacunku pracy ,

 4. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji , przyjaźni między ludźmi różnych narodów , ras i światopoglądów .

§24


 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół , którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawów programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb .

 2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze , zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe .

 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu .

 4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują :

 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania

 2. korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych

 3. uzgodnienie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

 4. wspólne opracowanie sposobów badania wyników nauczania , oraz kryteriów oceniania uczniów,

 5. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

 6. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych , a także w uzupełnieniu ich wyposażenia,

 7. wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich , innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.§25


 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca . Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami , a w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia , proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społe-czności szkolnej,

 1. Wychowawca , w celu realizacji zadań , o których mowa w ust.1 :

 1. otacza indywidualną , opieką każdego wychowanka,

 2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

 • różne formy życia zespołowego , rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

 • ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

 1. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale ) uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów ,a także wobec tych , którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami )

 2. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

 • poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci

 • współdziałania z rodzicami , tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

 • włączanie ich w sprawy życia klasy i szkoły,

 1. współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną , pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności ,także zdrowotnych oraz zaintere-sowań i szczególnych uzdolnień uczniów ,Uczniowie szkoły

§26


 1. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa . Realizacja obowiązku szkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa nie dłużej niż do końca roku szkolnego , w tym roku kalendarzowym ,w którym dziecko kończy 18 lat.

 2. Rekrutacja uczniów z obwodu szkolnego odbywa się w szkole z rocznym wyprzedzeniem ( miesiąc kwiecień ) na podstawie informacji organu gminy prowadzącego ewidencję ludności. Do szkoły przyjmuje się

 • z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły

 • na prośbę rodziców (prawnych opiekunów ) dzieci spoza obwodu , jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca .

 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko , które przed dniem 1 września kończy 6 lat , jeśli wykazuje psychofizyczną dojrzałość . Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.

 2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej może podjąć decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego , nie dłużej jednak niż o jeden rok.

 3. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego , w którym dziecko kończy 10 lat .

 4. Za spełnienie obowiązku szkolnego uznaje się również uczęszczanie dzieci i młodzieży do szkół specjalnych.

 5. Na wniosek rodziców dziecka , dyrektor szkoły może zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą . Dziecko spełniające obowiązek w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę , której dyrektor udzielił zezwolenia na taką formę spełniania obowiązku szkolnego.

 6. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o


postępowaniu egzekucyjnym w administracji .

§28

Uczeń ma prawo :


 1. Zgłaszać nauczycielom , dyrekcji szkoły , uczniowskim przedstawicielom uwagi , wnioski i postulaty , dotyczące wszystkich spraw uczniów i być poinformowany o sposobie ich załatwiania.

 2. Do jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły , nie może to jednak uwłaszczać niczyjej godności.

 3. Do właściwie zorganizowanego kształcenia oraz do szeroko rozumianej opieki wychowawczej zapewniającej dziecku bezpieczeństwo i ochronę podczas pobytu w szkole i zajęciach przeprowadzanych poza nią .

 4. Do życzliwego , podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno--wychowawczym.

 5. Przejawiania własnej aktywności , wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień.

 6. Do poszanowania godności własnej w sprawach osobistych , rodzinnych i koleżeńskich oraz do życzliwej tolerancji.

 7. Do jawnej ,obiektywnej i przeprowadzonej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów .

 8. W przypadkach szczególnych za pośrednictwem samorządu klasowego i Komitetu Rodzicielskiego może ubiegać się o jednorazową pomoc materialną.

 9. Do dodatkowej pomocy w nauce poprzez:

 • zindywidualizowane nauczanie w ramach jednostki lekcyjnej,

 • zorganizowaną , pomoc koleżeńską

 • udział w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych

 1. Do korzystania z usług poradni psychologiczno - pedagogicznej,

 2. Oczekiwać od nauczycieli dodatkowej pomocy i wskazówek w celu rozwijania swoich zainteresowań , zdolności i talentów.

 3. Reprezentować szkołę w konkursach przedmiotowych i artystycznych ,zawodach sportowych.

 4. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i korzystania z klas pracowni , boiska i bazy materialnej szkoły pod nadzorem nauczyciela lub innego pełnoletniego opiekuna zgodnie z wewnętrznymi regulaminami .

 5. Rozwijania społecznej działalności szkolnej i pozaszkolnej.

§29

Uczeń ma obowiązek :


 1. Systematycznie pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki.

 2. Godnego kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią , dbania o piękno mowy ojczystej,

 3. Przestrzegać zasad współżycia społecznego:

 • okazywać szacunek nauczycielom , pracownikom szkoły , kolegom, osobom starszym

 • szanować poglądy i przekonania innych

 • stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości

 • przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności

 1. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów , uczeń nie pali tytoniu , nie pije alkoholu , nie używa narkotyków i innych środków odurzających.

 2. Troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd ; w przypadku zniszczenia


mienia jest zobowiązany naprawić lub pokryć szkody .

§30

Wyróżnienia i nagrody
Za wzorowa i przykładna postawę , rzetelna naukę , pracę społeczna , wybitne osiągnięcia , dzielność i odwagę uczeń może otrzymać:


 • wyróżnienie , pochwałę wychowawcy wobec klasy,

 • pochwałę dyrektora wobec uczniów szkoły z wpisem do arkusza ocen,

 • list pochwalny wychowawcy i dyrektora do rodziców,

 • dyplom uznania , nagrodę rzeczową,

 • w klasach IV - VI świadectwo z wyróżnieniem ,

 • w klasach nauczania początkowego znaczek "Wzorowy uczeń ",

 • umieszczenie nazwiska na tablicy osiągnięć szkoły po każdym semestrze,

 • wpis do kroniki szkolnej,

 • częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat w różnych imprezach,


Nagroda może być przyznana na wniosek organizacji szkolnej lub Komitetu Rodzicielskiego.

§31


 1. Kary


Za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły , za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych , za naruszanie porządku uczeń może być ukarany:


 • upomnieniem wychowawcy wobec klasy,

 • powiadomieniem rodziców o jego nagannym zachowaniu,

 • upomnieniem lub nagana dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,

 1. W przypadku szczególnie drastycznego łamania statutu szkoły jak np. :

 • stwarzanie świadomego zagrożenia przeciwko zdrowiu i życiu

 • handel narkotykami i innymi środkami odurzającymi

 • fizyczne i psychiczne znęcanie się nad innymi uczniami


dyrektor może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły .


 1. Uczeń ma prawo odwołania się od kary do dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej za pośrednictwem wychowawcy , samorządu klasowego lub szkolnego , komitetu rodzicielskiego .

 2. Dyrektor ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie w ciągu 14 dni .Postanowienia końcowe

§32


 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Szkoła używa tablicy w brzmieniu :Szkoła Podstawowa
w Sarbinowie


 1. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach podaje się nazwę szkoły.§33

Szkoła posiada hymn szkolny.

§34


 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają , odrębne przepisy.

 


Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2002-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-28
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2003-07-04 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących