Statut


STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA”
ŻYTOWIECKU

Statut opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Poz. 329 i Nr 100 poz. 496, z 1997 r. , Nr 28 poz. 153, Nr 141 póz. 943 oraz z 1998r. Nr 117, poz. 759 Nr 162, poz. 1126) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. W sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum ( Dz. U. Z 1999 r. Nr 14 poz. 131).
§1
1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego „GROTA" w Żytowiecku i nazywana będzie dalej „szkołą"
2. Imię szkoły została nadane uchwałą Rady Miejskiej z Poniecu w dniu
17 października 1997 r.
3. Ustalona nazwa jest zasadniczo używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.
4. Uchwała Nr Vll/31/99 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 27 lutego 1999 r. W sprawie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto i gminę Poniec oraz granice ich obwodów ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 1999 r. Nr 26 poz. 550), określa obwód, który obejmuje miejscowości: Żytowiecko, Teodozewo, Bączylas, Grodzisko, Łęka Mała, Łęka Wielka, Bogdanki, Kopanie, Rokosowo, Maciejewo, Franciszkowo.
§2
1. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Miejska Ponieca.
2. Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
3. Cykl kształcenia trwa 6 lat.
4. W roku szkolnym 99/2000 w szkole funkcjonuje oddział klasy ósmej.
5. Szkole podporządkowana jest Szkoła Filialna w Łęce Wielkiej.
6. Przy szkole działa na Vi etatu biblioteka w oparciu o aktualne przepisy.
7. Szkoła Podstawowa w Żytowiecku i Szkoła Filialna w Łęce Wielkiej prowadzą oddział zerowy.
§3
Cele i zadania szkoły.
1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia.
2. Zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej.
3. Zapewnia uczniom opiekę odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.
4. Stwarza warunki sprzyjające rozwojowi uczniów zdolnych (konkursy).
5. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
6. Kształcenia właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.

§4
Szkoła sprawuje opiekę na następujących zasadach:
1. W czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia
2. Ucznia zwalnia się tylko na osobistą (pisemną telefoniczną) prośbę rodziców.
3. Uczeń może opuścić teren szkoły w wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu zgody, przy czym nie dotyczy to ucznia klas l - III.
4. Ucznia, który czuje się źle można wysłać do domu tylko pod opieką nauczyciela lub starszego rodzeństwa, gdy nie ma możliwości wezwania rodziców lub opiekunów do szkoły, w przypadku wysłania ucznia pod opieką nauczyciela , dyrektor szkoły jest zobowiązany zapewnić opiekę
pozostałym uczniom z którymi zajęcia prowadził ten nauczyciel. Uczniowie zwolnieni przez lekarza z zajęć wychowania fizycznego mający zajęcia na pierwszej lub ostatniej godzinie mogą w nich nie uczestniczyć za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
5. W czasie przerw między lekcyjnych opiekę sprawuje nauczyciel pełniący aktywnie dyżur na parterze i piętrze budynku oraz na boisku szkolnym, a nad uczniami klas 1-111 nauczyciel prowadzący zajęcia integralne.
6. Dla uczniów, którzy przybywają do szkoły wcześniej lub którzy zmuszeni są przebywać dłużej ze względu na terminy przyjazdu lub odjazdu autobusu, szkoła prowadzi opiekę świetlicową.
7. Opieka świetlicowa polega na sprawowaniu nadzoru nad uczniami przez wyznaczonego nauczyciela, w ustalonym miejscu lub pomieszczeniu szkolnym np. bibliotece, auli, klasie, korytarzu szkolnym lub boisku szkolnym.
8. Opieka świetlicowa jest organizowana przez dyrektora szkoły.
9. Jednostka zajęć opiekuńczych to 60 minut.
10. Uczniowie dojeżdżający powinni przebywać pod opieką osoby sprawującej nadzór świetlicowy. Na życzenie rodziców wyrażonym na piśmie uczeń może dojeżdżać do szkoły własnym środkiem lokomocji (rower, motorower), jeżeli posiada uprawnienia i w tym przypadku nie podlega nadzorowi świetlicowemu.
11. W trakcie dowozu i odwozu dzieci autobusem szkolnym opiekę nad nimi sprawuje konwojent.
12. W sprawie dowozu i odwozu dzieci autobusem szkoła współpracuje z nadzorem prowadzącym szkołę.
13. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe lub nieobowiązkowe z wychowania fizycznego, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawcze - turystyczne jeden opiekun przypada na grupę 15 uczniów.
14. Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
15. Szkoła szczególną opiekę sprawuje nad uczniami z zaburzeniami ruchu, słuchu i wzroku, a czyni to poprzez stały kontakt z PP-P oraz lekarzem i higienistką szkolną.
16. Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej lub finansowej mogą korzystać z pomocy materialnej lub finansowej w miarę posiadanych przez szkołę środków.
17. Szkoła występuje do instytucji zajmującej się pomocą społeczną o wsparcie finansowe, rzeczowe, zakup podręczników.
18. Szkoła współdziała z Radą Miejską z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, Terenową Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmie i innym instytucjami w zakresie przeciwdziałania patologią społeczną.
§5
Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.
§6
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki wdanym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej, do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę.
2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin i przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę .

§7
1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalanych przez dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Tygodniowy rozkład zajęć klas l - III Szkoły określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Poszczególne zajęcia z nauczania zintegrowanego ustala nauczyciel.
§8
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut z wyjątkiem klas l - lii gdzie o długości zajęć decyduje nauczyciel, a czas zajęcia musi być dostosowany do możliwości ucznia. Nauczyciel rozlicza się z ogólnego czasu przeznaczonego na nauczania zintegrowane w danym dniu tygodnia.
3. Rada Pedagogiczna Szkoły może podjąć uchwałę , w której ustali inny czas trwania godzin lekcyjnych (nie dłużej niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczany na podstawie ramowego planu nauczania.
§9
Funkcjonowanie oddziału.
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
2. W szkole są oddziały przedszkolne , realizujące program wychowania przedszkolnego.
3. Oddział może dzielić się na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych.;
4. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
5. W przypadku oddziałów liczących odpowiednia mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podział na grupy na zajęciach,, o których mowa w ust. 4 można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
6. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI i VIII w roku szkolnym 1999/2000 prowadzone są grupach od 12 do 26 uczniów.
7. Proponowany podział na grupy dyrektor umieszcza w arkuszu organizacyjnym szkoły i przedstawia do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej oraz do zatwierdzenia organowi prowadzącemu szkołę.
§10
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na tej podstawie.
2. Do podstawowych zadań Szkoły w zakresie nauczania należy:

a) realizacja treści nauczania określonych w programach nauczania poszczególnych przedmiotów,
b) wyposażenie uczniów w wiedzę niezbędną do kontynuowania nauki w szkole ponad podstawowej,
c) rozwijanie wielostronnej aktywności uczniów w sferze intelektualnej, twórczej, emocjonalnej, słownej, senso -motorycznej i działalności praktycznej,
d) wyposażenie dzieci w umiejętności poszukiwania i docierania do źródeł wiedzy,
e) pomoc w poszukiwaniu i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień intelektualnych i praktycznych.
3. Szkoła corocznie opracowuje program wychowawczy szkoły, który jest otwarty i stanowi załącznik nr 4 do statutu.
4. Do podstawowych zadań Szkoły w zakresie wychowania należy:
a) kształtowanie osobowości w sferze wiedzy o świecie i w sferze działania,
b) kierowanie rozwojem emocjonalnym,
c) kreowanie postaw moralnych,
d) przekazywanie postaw moralnych,
e) przekazywanie systemu wartości ogólnoludzkich,
f) wychowywanie w duchu tolerancji i poszanowania godności człowieka,
g) rozwijanie poczucia przynależności narodowej i miłości do Ojczyzny.
5. Do podstawowych zadań Szkoły w zakresie opieki nad uczniami należy:
a) wyrównanie szans uczniów w sferze społeczno-moralnej, emocjonalnej, intelektualnej, zdrowotnej, socjalnej,
b) zapewnienie bezpieczeństwa oraz optymalnego warunku higieny i utrzymania zdrowia,
c) kierowanie wspólnie z rodzicami uczniów ich życiowymi szansami,
d) dążenie do uzyskania harmonii wewnętrznej i zdrowia fizycznego.
§11

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawodowego pomiędzy dyrektorem Szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
§12
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, bibliotekarza, pedagoga szkolnego oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
§13
1. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej: nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat
3. Na wniosek rodzica naukę w szkole podstawowej może podjąć dziecko. Które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki w szkole.
4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii poradni wychowawczo-zawodowej lub psychologiczno-pedagogicznej.
5. W przypadku uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
6. Decyzje w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor Szkoły w stosunku do dziecka, które znajduje się w obowiązku szkolnym po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
7. Dyrektor jest zobowiązany przyjąć dziecko z poza obwodu Szkoły na wniosek rodzica, jeżeli dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach. O przyjęciu dzieci zawiadamia dyrektor szkoły, w którym obwodzie dziecko zamieszkuje.
§14

1.Organami szkoły są:
a) dyrektor szkoły
b) Rada pedagogiczna,
c) Rada Rodziców,
d) Samorząd Uczniowski.
2. Zakres kompetencji poszczególnych organów Szkoły:
Zakres obowiązków i uprawnień dyrektora szkoły publicznej wynikający z Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty i z Karty Nauczyciela.
1) podejmowanie decyzji w sprawie rozpoczynania przez dzieci sześcioletniej nauki w szkole podstawowej / po zasięgnięciu opinii poradni wychowawczo-zawodowej lub psychologiczno-pedagogicznej /- art. 16 ust. 2 (ustawa o systemie oświaty),
2) w uzasadnionych przypadkach z powodu ważnych przyczyn może odroczyć realizację obowiązku szkolnego jednak nie dłużej niż o jeden rok, a w przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnie psychologiczno- pedagogiczną rozpocząć spełnienie obowiązku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Dokonuje tego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej(art. 16 ust. 3 i).
3) udzielenie zezwoleń na spełnienie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą- art. 16 ust. 1 ustawy o systemie światy,
4) sprawowanie kontroli spełnienia obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły- art. 19 ust. 4 ustawy o systemie oświaty,
5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole- art. 35 ust. 4 ustawy o systemie oświaty,
6)powierzanie funkcji kierowniczych w szkole filialnej/ po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej/- art. 37 ust. 1 ustawy o systemie oświaty,
7)kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawcza szkoły:
- reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
- sprawowanie opieki nad uczniami,
- realizowanie uchwał rady szkoły i rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły
- ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie środków szkoły, art. 39 ust.1 ustawy o systemie oświaty.
8)skreślenie uczniów z listy w przypadkach określonych przez radę pedagogiczną z jednoczesnym przeniesieniem do innej szkoły podstawowej -art.. 39 ust. 2, ;
9) podejmowanie decyzji w sprawach:
- zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
- przyznawanie nagród dyrektora oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,


  • wystąpienie z wnioskiem o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych pracowników szkoły /po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły/

- art. 39 ust. 3,
10) współpraca z rodzicami i samorządem uczniowskim - art. 39 ust. 4
ustawy o systemie oświaty,
11 )przewodniczenie radzie pedagogicznej - art. 40 ust.4,
12)prowadzenie i przygotowanie zadań rady pedagogicznej - art. 40 ust. 6,
13) przedstawienie radzie pedagogicznej/ co najmniej 2 razy w roku szkolnym/ ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły - art. 40 ust. 7,
14)wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa i niezwłocznie powiadomienie o tym organu prowadzącego szkołę — art. 41 ust. 3,
15)udzielanie zezwoleń - na wniosek lub za zgodą rodziców po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej, na realizację indywidualnego programu lub toku nauki wyznaczając jednak nauczyciela opiekuna - art. 66 ust.1,
16)ustalenie oceny pracy nauczycielom/ w tym nauczycielowi pełniącemu funkcje kierowniczą w Szkole Filialnej w Łęce Wielkiej:
- na wniosek zainteresowanego nauczyciela, Rady Pedagogicznej z inicjatywy własnej
dyrektora - art. 6 ust. 2 Karty Nauczyciela,
- nauczycielom przed mianowaniem, którzy są zatrudnieni w pełnym
wymiarze czasu pracy zgodnie z kwalifikacjami w oparciu o
obowiązujące w tym względzie przepisy wykonawcze.
17)odpowiedzialny jest w szczególności za:
- ponoszenie odpowiedzialności za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
- realizowanie zadań zgodnie z zarządzeniami organów nadzorujących szkołę.
- tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
- zapewnienie warunków pracy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
- zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych - art. 7 ust. 2 Karty Nauczyciela,
18) nawiązywanie stosunku pracy/ mianowanie lub zawieranie umów o pracę,
19) kierowanie nauczycieli (z inicjatywy dyrektora lub zainteresowanego nauczyciela) na badania przez komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia - art. 23 ust. 3 Karta Nauczyciela,
20) możliwość ustalenia nauczycielowi negatywnej oceny pracy — art. 24 ust. 1 karty Nauczyciela: obowiązek zawiadomienia nauczyciela o ustaleniu mu negatywnej oceny pracy, podając uzasadnienie oraz ostrzeżenie, że następna negatywna ocena spowoduje rozwiązanie stosunku pracy — art. 24 ust. 2 Karty Nauczyciela,
21) możliwość zobowiązania nauczyciela do wykonania w okresie ferii w czasie nie dłuższym niż 7 dni - następujących czynności:
- przeprowadzanie egzaminów,
- prace związane z zakończeniem i przygotowaniem roku szkolnego -art. 65 ust. 2 Karty Nauczyciela,
22) udzielanie urlopu bezpłatnego lub przenoszenie w stan nieczynny nauczyciela, który wniósł podanie o przeniesienie do miejsca stałego zamieszkania współmałżonka a podanie to nie może być pozytywnie załatwione - art. 70 ust. 1 Karty Nauczyciela,
23) udzielanie nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia - art. 73 ust. 1 Karty Nauczyciela,
24) możliwość zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków służbowych - art. 83 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela,
25) opracowuje przy współpracy Rady Pedagogicznej plan pracy i program wychowawczy szkoły ( zał. nr 1 )
26) ustala tygodniowy plan zajęć szkolnych, dokonuje jego korekt w miarę potrzeb w ciągu roku szkolnego, czuwa nad codzienna jego realizacją
27) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi rejestr tych zastępstw,
28) współdziała z młodzieżowymi organizacjami ideowo-wychowawczymi oraz innymi działającymi na terenie szkoły,
29) czuwa nad zapewnieniem dzieciom i młodzieży opieki lekarskiej, sanitarnej i prawidłowych warunków bezpieczeństwa oraz bierze udział w przeglądach technicznych obiektu szkolnego,
30) jest organizatorem rad i ustala ich terminy,
31) organizuje i czuwa nad przebiegiem konkursów szkolnych, a także organizuje wolnym czas ucznia, zwłaszcza soboty,
32) nadzoruje pracę biblioteki szkolnej,
33) ustala termin okresowych zebrań wywiadowczych i zebrań organizacyjnych z radami,
34) przydziela uczniów do poszczególnych oddziałów,
35) jest odpowiedzialny za przygotowanie klasyfikacji uczniów,
36) kontroluje dokumentację szkolną prowadzoną przez nauczycieli
37) hospituje lekcje i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli
38) w czasie ferii bądź przerw w pracy Szkoły zobowiązany jest do pełnienia dyżuru,
39) zgłasza wnioski o przydział odznaczeń i nagród dla nauczycieli, premii dla pozostałych pracowników szkoły i nagród,
40) dopuszcza do użytku szkolny zestaw programów nauczania (załącznik nr 1),
41) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych jak:
„ Kodeks postępowania administracyjnego" oraz „Prawo lokalowe"§15
Obowiązki kierownika szkoły filialne.
Kierownik szkoły filialnej:
1. Jest zobowiązany do:
a) opracowywanie projektów: arkusza organizacyjnego szkoły, rocznego planu pracy szkoły, regulaminu szkoły, tygodniowego rozkładu lekcji i innych zajęć oraz dokumentów lub planów zleconych przez dyrektora szkoły,
b) pełnienia nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami szkoły filialnej,
c) realizowania zarządzeń dyrektora szkoły,
d) zapewnienie higieny i bezpieczeństwa pracy uczniów i nauczycieli
e) współdziałanie z organami szkoły,
f) przyjmowanie uczniów do szkoły,
g) przygotowanie i prowadzenie rad pedagogicznych,
h) zawieszanie niezgodnej z prawem uchwały rady pedagogicznej i zawiadamianie o tym dyrektora szkoły,
-okresowego informowania dyrektora szkoły o wynikach swoich działań i problemach do rozwiązania,
- wyznaczenie spośród członków rady pedagogicznej ( za jego zgodą) nauczyciela, który w przypadku nieobecności przejmie jego obowiązki w zakresie wewnętrznego zarządzania szkoły,
2.Jest uprawniony do:
a) decydowania o wewnętrznej organizacji szkoły, reprezentowania szkoły na zewnątrz,
b) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,
c) wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
d) występowania do dyrektora szkoły w sprawie odznaczania i karania nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,
3.Odpowiada przed dyrektorem szkoły za:
a) wyniki nauczania oraz bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli podczas zajęć
b) stan higieny pomieszczeń i otoczenia szkoły,
c) sposób wykorzystania środków przydzielonych szkole,
d) realizacja poleceń przekazywanych przez dyrektora szkoły,

& 16
Kompetencje Rady Pedagogicznej
1. Uchwala statut szkoły i jego (w razie braku Rady Szkoły)
2. Uchwala szkolny program wychowawczy dla klas I-VI , który stanowi zał.2,
3. Uchwala wewnątrz szkolny system oceniania dla klas I-III zał.3 i dla klas IV-VI jako zał.4,
4. Zatwierdza plan pracy,
5. Uchwala innowacje i eksperymenty pedagogiczne w szkole,
6. Opiniuje szkolny zestaw programów nauczania, który stanowi załącznik nr l
7. Ustala organizację , w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
8. Opiniuje projekt planu finansowego szkoły,
9. opiniuje wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielowi odznaczeń, nagród innych wyróżnień,
10. opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych i opiekuńczych,
11. przygotowuje projekt statutu szkoły lub zmian w nim,
12. ustala regulamin swej działalności,
13. występuje z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły,
14. wybiera przedstawiciela do pracy komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,
15. opiniuje zamiar dyrektora powierzenia funkcji kierownika szkoły,
16. analizuje i ocenia realizację zdań statusowych .
-Rada Pedagogiczna zbiera się na swych posiedzeniach: przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) dla zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promowania, po zakończeniu zajęć szkolnych w danym roku szkolnym oraz w miarę potrzeb bieżących na podstawie planu pracy Rady.
-Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane zwykła większością głosów w obecności minimum jej członków.
- Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o swój regulamin.
§17

1.Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, w szczególności w zakresie:
- rozpoznania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
- określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie zdolnym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
- współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalistycznego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych,
- udzielanie w różnych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
-działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniów
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

2. We współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami
specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w
zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
§18
Zakres i prawa nauczycieli:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
2) prawidłowe realizowanie procesu dydaktycznego,
3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny.
4) wspieranie rozwoju psychicznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
5) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
6) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,
7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
8) współpraca z rodzicami i poradnią psychologiczno-pedagogiczną
9) powiadomienie wychowawcy na miesiąc i dwa dni przed końcem roku lub okresu o grożącej uczniowi niedostatecznej z przedmiotu.
Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej
Wychowawca w celu realizacji zadań:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólne z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego, rozwijającego jednostki i integrujące zespół uczniowski,
b) ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach dyspozycji wychowawcy: ,
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogóły uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka, a więc wobec uczniów szczególnie uzdolnionych i uczniów mających trudności i niepowodzenia,
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów , w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b) okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywanie od nich pomocy w swoich działaniach;
5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w
rozpoznaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów: organizację i formy udzielania tej pomocy określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
Do obowiązków wychowawcy należą:

1. troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania, w szczególności:
a) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz
utrzymanie systematycznego kontaktu z nauczycielami powierzonej mu klasy dla ustalenia jednolitych wymagań wobec uczniów i sposobów udzielania im pomocy w nauce szkolnej,
b) interesowanie się postępami uczniów w nauce; zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy mają trudności w nauce; analizowanie przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej i podejmowanie środków zaradczych: pobudzanie średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce,
c) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn
opuszczania przez nich zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i podejmowanie inicjatyw w sprawie zorganizowania pomocy dla tych, którzy opuścili zajęcia i mają trudności w uzupełnieniu materiału nauczania,
d) współdziałanie w organizowaniu poradnictwa zawodowego, udzielania informacji o możliwościach dalszej nauki w celu umożliwienia im podjęcia świadomej decyzji w sprawie wyboru zawodu lub kierunku dalszego kształcenia się,
e) współdziałanie z nauczycielami, bibliotekarzem i rodzicami w pobudzaniu uczniów do aktywnego udziału w pracach i zajęciach pozaszkolnych,
f) powiadomienie rodziców ucznia o grożącej mu ocenie (ocenach)
niedostatecznej okresowej lub rocznej. Zawiadomienie w formie listów wysyłane są przez sekretariat szkoły najpóźniej miesiąc przed zakończeniem zajęć okresowych lub rocznych.
2. Zmiana wychowawcy może nastąpić:
a) w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu ich zasadności przez dyrektora szkoły,
b) na umotywowany wniosek nauczyciela - wychowawcy,
c) w wyniku decyzji Dyrektora Szkoły, podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi,
d) ze względu na długotrwałą chorobę nauczyciela, urlop macierzyński lub wychowawczy.
3. Decyzja w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu prowadzącego Szkołę.
4. Zmiana wychowawcy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.
Troska o wychowanie uczniów w szczególności:

1) kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i współdziałania,
2) rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie szkoły, klasy i środowisk poprzez zachęcanie do wspólnego gospodarowania na terenie klasy, szkoły, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za ład i estetykę i czystość pomieszczeń klasy i szkoły,
3) rozwijanie różnych form samorządności uczniowskiej,
4) inspirowanie uczniów do udziału w pracach organizacji uczniowskich,
5) ułatwianie uczniom właściwego organizowania i wykorzystywania czasu wolnego,
6) podejmowanie środków mających na celu zapobieganie niewłaściwemu zachowaniu się uczniów w szkole oraz poza szkoła (przy współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami).
Opieka nad uczniem, w szczególności:

1 .wdrażanie podstawowych zasad higieny osobistej, uczenie dbałości o bezpieczeństwo w życiu szkolnym i poza szkolnym,
2. troska o stan zdrowia uczniów, utrzymanie kontaktów z lekarzem szkolnym i pielęgniarką szkolną oraz rodzicami w sprawach zdrowia ucznia.
3. w szczególnych przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją i (lub) materialną uczniów, organizowanie opieki materialnej dla tych uczniów, w szczególności:
a) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych,
b) organizowanie niezbędnej opieki i pomocy materialnej dla uczniów poprzez organy szkoły jak również przy pomocy powołanych do tego instytucji i organizacji.
4. współdziałanie z rodzicami uczniów w sprawach opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
a) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w sprawach postępów w nauce i zachowania się uczniów w formie indywidualnych rozmów z rodzicami,
b) omawianie problemów wychowawczych na zebraniach z rodzicami odbywającymi się co najmniej 3 razy w roku szkolnym,
c) w razie potrzeb odwiedzenie uczniów w domu.
Do zadań nauczyciela sprawującego nadzór świetlicowy należy:

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
2) sprawowanie opieki nad uczniami w terminach wyznaczonych przez dyrektora szkoły,
3) doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i podnoszenie wiedzy merytorycznej.

§19
Prawa i obowiązki ucznia:
1. uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,
c) korzystanie z pomocy finansowej stałej lub doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
e) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych -jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
f) rozwijanie swoich zainteresowań, zdolności i talentów,
g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
postępów w nauce,
h) do wcześniejszego (przynajmniej na tydzień) powiadomienia o planowanym
pisemnym sprawdzianie osiągnięć, nie dotyczy to tzw.: „ kartkówek", których czas
trwania nie przekracza zwyczajnego odpytywania jednego ucznia, a treść nie
wykracz poza bieżącą i poprzednią lekcję,

  1. pomocy, w przypadku trudności w nauce,

j) korzystanie z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
k) korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętów dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki.
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:
a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
b) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
c) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
d) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów:
1. nagrody:
a) wyróżnienie (pochwała) wobec klasy udzielona przez nauczyciela, wychowawcę klasy, dyrektora szkoły,
b) wyróżnienie (pochwała) przez dyrektora szkoły wobec uczniów całej szkoły na apelu szkolnym lub przy innej okazji,
c) nagroda od rady pedagogicznej w formie książki, dyplomu, listu pochwalnego itp.,
d) nagroda rady rodziców,
e) nagroda dyrektora szkoły (dla ucznia lub zespołu uczniów),
f) nagroda od samorządu uczniowskiego (może być przyznawana pojedynczemu uczniowi lub zespołowi,
g) wpis do zeszytu uwagi i pochwały lub dziennika uczniowskiego.
2. kary:
a) upomnienie w indywidualnej rozmowie z uczniem przez nauczyciela lub wychowawcę klasy,
b) upomnienie wobec klasy udzielone przez wychowawcę klasy,
c) nagana wobec klasy udzielona przez wychowawcę klasy,
d) nagana jak w pkt c - z ostrzeżeniem przedstawienia dyrektorowi wniosku o ukaranie,
e) nagana udzielona przez dyrektora szkoły w obecności rady pedagogicznej,
f) przeniesienie ucznia do innego oddziału tejże szkoły- o przeniesieniu decyduje rada
pedagogiczna,
g) zawieszenie w prawach ucznia do czasu uchwały rady pedagogicznej:
zawieszenia dokonuje dyrektor, w o wymiarze kary (nie wyższej niż, podana w pkt
lub ust. 3) decyduje rada pedagogiczna najpóźniej dnia następnego po zawieszeniu,
h) nie wolna stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia,
i) wpis do zeszytu uwag i pochwał lub do dzienniczka uczniowskiego.
3. odwołanie się od tych kary nałożonej przez nauczyciela lub wychowawcę wnosi się za pośrednictwem tych osób do dyrektora szkoły. Szkoła ma obowiązek informować rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary;
4. w wyjątkowych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły.
§20
Uczniowskie i szkolne tradycje:
14.10 - DEN- uczniowie mają prawo do całkowitego zaplanowania zajęć, ale tak, aby pokazać nauczycielom wszystko to, co najlepiej potrafią ( popisy sprawności, konkursy, pokazy mody, teatrzyki, gazetki).
17.10- Dzień Patrona Szkoły
21.03 - Dzień Wiosny - uczniowie mają prawo zorganizować wraz z wychowawcą całodzienne wyjście z klasy poza szkołę w celach obrzędowych lub rekreacyjnych, należy jednak zgłosić to na trzy dni przed Dniem Wiosny dyrektorowi szkoły.
1.04. - Prima-Aprilis - uczniowie mają prawo do robienia psikusów w dobrym tonie (prowadzenie lekcji przez siebie , odpytywanie nauczycieli, przebieranie się) w tym dniu uczniowie nie mogą opuszczać szkoły. Nauczyciele proszeni są o duże poczucie humoru.
01.06. - Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego Dzień ten jest finałem wszelkich szkolnych rozrywek i turniejów sprawnościowych. W tym dniu są organizowane zabawy, gry i inne atrakcje na wolnym powietrzu.
Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny, na który składają się:

- uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów,

  • hymn szkoły używany w czasie ważniejszych uroczystości,

  • uroczyste pożegnanie absolwentów.


§21
Ocenianie wewnątrz szkolne
1. Ocenianie wewnątrz szkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych z programów nauczania oraz formułowania oceny.
2. Ocenianie wewnątrz szkolne ma na celu:
1/ poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępów
w ty m. zakresie,
2/ pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3/ motywowanie uczniów do dalszej pracy,
4/ dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o
postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5/ umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno-wychowawczej.
3. 1). Szczegółowe zasady oceniania wewnątrz szkolnego stanowią załączniki nr 2 i
załącznik dla kl. l — III do statutu.
2). Zasady oceniania religii/ etyki regulują odrębne przepisy.
4. Ocenianie wewnątrz szkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o
nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formie
przyjętej w zasadach oceniania wewnątrz szkolnego,
3) przeprowadzanie egzaminów na koniec klasyfikacyjnych,
4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestralne) i
warunki ich poprawiania.
5. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry.

  1. 1) Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z danych przedmiotów

nauczyciele przygotowują w oparciu o wybrane programy nauczania przedstawiając
dyrekcji szkoły.
2) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców
(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizacji wybranych
przez siebie programów nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
uczniów.
3/ Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania z zachowania.
4/ Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone
i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do
wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.
5/ Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę
powinien ją uzasadnić.
7. 1/ Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne, o których mowa ust. 6 pkt. 1 w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie
wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
2/ Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki i sztuki należy w szczególności brać pod uwagę. wysiłek wkładany przez uczniów w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
8. 1/ W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania
fizycznego.
21 Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.
3/ W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" .
9. 1/ Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg skali ocen określonej na zasadach wewnątrz szkolnego (załącznik nr 2 i 3 do statutu) oraz oceny z zachowania, z zastrzeżeniem w ust. 3 pkt. 2.
2/ Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku
szkolnego w ostatnim tygodniu pierwszego semestru.
3/ klasyfikowanie końcowe w klasach 1-111 polega na podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny z zachowania.
4/ W klasach l - III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.
5/ Klasyfikowanie końcowo roczne począwszy od klasy IV polega na
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym zajęć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
6/ Oceny klasyfikacyjne końcowo roczne (semestralne) począwszy od klasy IV
ustala się w stopniach następującej skali:
stopień celujący 6
stopień bardzo dobry 5
stopień dobry 4
stopień dostateczny 3
stopień dopuszczający 2
stopień niedostateczny 1
71 Na miesiąc przed końcowym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy klas we współdziałaniu z nauczycielami są zobowiązani poinformować ucznia oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie o przewidywanych ocenach niedostatecznych.
8/ W terminie określonym przez dyrektora szkoły przed końcowo rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych.
9. 1/ Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcowo roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
2/Począwszy od klasy IV z wyjątkiem klasy programowo najwyższej uczeń, który w wyniku końcowo rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego z zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy a w wyjątkowych przypadkach może rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
3/ Z wnioskiem o egzamin poprawkowy może wystąpić uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie później jednak niż na dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej.
4/ Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, sztuki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. "-
51 Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
6/ Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze -jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne -jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne -jako członek komisji.
7/ Nauczyciel, o którym mowa w ust. 10 pkt. 6 i ppkt. 5, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
8/ Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9/ Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.
10/ Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
11/ Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jednak w ciągu etapu promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. 12/ Uczeń klas l - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

  1. 1/ Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca.

2/ Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie w klasie programowo wyższej, szkoła winna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.
;••
3/ Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z
powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
41 Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności ma zdawać egzamin klasyfikacyjny.
5/ Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności
nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada
pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
6/ Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie
odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń
spełniający na wniosek rodziców obowiązek szkolny poza szkołą.
71 Egzaminy, o których mowa w pkt. 6 przeprowadza się po zakończeniu
każdego roku w termin ustalonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z
uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi) nie później niż do 31 sierpnia
danego roku.
8/ Tryb i terminy egzaminów klasyfikacyjnych stanowią załącznik nr 5 do
statutu.
11 . 1/ Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
2/ Ocenę zachowania końcowo roczną (semestralną) począwszy od klasy IV ustala się wg następującej skali: wzorowe, dobre, poprawne, nieodpowiednie.
3/ W klasach l - III ocena zachowania jest opisową (załącznik nr 3).
4/ Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
a) ocenę z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
5/ Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu uwag i
opinii nauczycieli szkoły.
6/ Wychowawca informuje uczniów oraz rodziców podczas zebrań oraz innej
formie o powodach ustalenia oceny dla ucznia.
71 Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczną.
8/ Przyjęto następującą skale ocen ze sprawowania: wzorowe, dobre,
poprawne i nieodpowiednie.

12. 1/ W klasie szóstej okręgowa komisja egzaminacyjna zwana dalej „ komisją okręgową" przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami zwanymi dalej „sprawdzianem".
2/ Sprawdzian ma charakter obowiązkowy.
3/ Nauczyciele oraz uczniowie mają prawo znać szczegółowy opis wymagań
kryterium oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu oraz przykłady zadań
na dwa lata przed terminem.
4/ Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez komisję
okręgową. /
5/ Sprawdzian organizuje zespół egzaminujący powołany przez dyrektora
komisji okręgowej.
6/ Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do
sprawdzianu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.
71 Wynik sprawdzianu odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. -
Wyniki nie wpływają na ukończenie szkoły. 8/ Sprawdzian w klasie VI przeprowadza się począwszy od 2002 r.


§22

Organizacja biblioteki.
1) Biblioteka jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno — wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
2) Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
3) Czas pracy bibliotekarz wynosi etatu i umożliwia dostęp do zbiorów biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
4) Podstawowymi zadaniami nauczyciela bibliotekarza są:
a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów
b) prowadzenie przysposobienia czytelnicze -informacyjnego uczniów,
c) umożliwianie korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę.
d) Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki zatwierdzony przez dyrektora biblioteki.
e) W pomieszczeniu biblioteki mogą za zgodą bibliotekarza przebywać dzieci objęte opieką świetlicową (czekające na odjazd autobusu) lub przybyłe wcześniej do szkoły, o ile liczebność grupy nie przekracza 15 osób.

§23
Kompetencje samorządu uczniowskiego:
a) opiniuje szkolny program wychowawczy,
b) ma prawo organizowania działalność i kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
c) ma prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią celem, stawianym wymaganiom,
d) może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosek we
wszystkich sprawach szkoły,
e) ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
f) ma prawo do opiniowania oceny pracy nauczyciela. Zasady opiniowania określa
regulamin samorządu uczniowskiego.


§24
Współpraca rodziców i nauczycieli;

1. formą współpracy rodziców i nauczycieli są systematyczne (nie rzadziej niż raz w kwartale) organizowanie zebrań rodziców wszystkich klas z wychowawcami,
2. zebrania te służyć muszą:
a) ocenie postępów uczniów klasy,
b) dyskusji na tematy wychowawcze,
c) przekazaniu rodzicom znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych w danej klasie i w całej szkole,
d) uzyskiwanie przez rodziców rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i poczynań oraz przyczyn trudności w nauce.
e) Informację o grożącej uczniowi ocenie niedostatecznej na koniec semestru lub koniec roku szkolnego przekazuje na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel przedmiotu lub wychowawca poprzez wpis do dzienniczka w rubryce „Kontakty z rodzicami" z podpisem rodziców.
f) uzyskaniu informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
g) wyrażaniu przez rodziców opinii o pracy w celu przekazania ich Prezydium Rady Rodziców, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Żytowiecku,
h) przekazaniu rodzicom przepisów dotyczących oceniania klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych oraz zasadami przeprowadzania sprawdzianu opanowania umiejętności określanych w standardach wymagań na koniec szkoły podstawowej.
§25
1. Za wzorową przykładną postawę, rzetelną naukę, pracę społeczną! wybitne osiągnięcia (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe), uczeń może otrzymać następujące nagrody:
1/wyróżnienie, pochwałę (pisemną lub ustną) wychowawcy,
2/ pochwałę dyrektora wobec uczniów do rodziców,
3/ list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców,
4/ dyplom uznania,
5/ umieszczenie nazwiska na tablicy osiągnięć szkoły po każdym semestrze,
6/ nagrodę rzeczową,
71 dla uczniów klas 1-111 „Dyplom wzorowego ucznia", a dla uczniów
klas IV - VI świadectwo z wyróżnieniem ( średnia ocen powyżej 4,75 i ocena wzorowa ze sprawowania)
§26
1 .Zakres zadań pracowników niepedagogicznych szkoły:
1/ księgowy:
a) przygotowuje projekt finansowy szkoły,
b) prowadzi ewidencję finansową szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości,
c) prowadzi ewidencję środków trwałych i ewidencję ilościową wyposażenia szkoły,
d) prowadzi sprawy kadrowe szkoły,
e) prowadzi ewidencję płacową pracowników oraz sporządza listę płac,
f) sporządza sprawozdawczość finansową.
21 sekretarz szkoły:
a) prowadzi, załatwia i odpowiada za właściwe i terminowe wysyłanie i przyjmowanie korespondencji,
b) prowadzi ewidencję uczniów oraz druków ścisłego zarachowania,
c) prowadzi obsługę kasy szkoły,
d) prowadzi archiwum szkoły.
3/ konserwator:
a) sprawuje pieczę nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego oraz nad urządzeniami instalacyjnymi łącznie ze sprzętem przeciwpożarowym
b) dba o czystość podwórza szkolnego i trawników,
c) w okresie grzewczym pali w piecu centralnego ogrzewania, .
d) wykonuje wszelkie drobne naprawy budynku szkoły i jego wyposażenia,
e) wykonuje inne czynności wynikające z potrzeb szkoły zlecone przez dyrektora szkoły,
f) w przypadku niemożliwości naprawy zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły.
4/ sprzątaczki:
a) sprzątanie po zakończeniu zajęć lekcyjnych,
b) sprzątanie okresowe,
c) porządkowanie szkoły podczas ferii zimowych i letnich,
d) wykonywanie doraźnych prac porządkowych wynikających z potrzeb uwarunkowanych sytuacją na polecenia dyrektora szkoły.
Szczegółowe zakresy zadań pracowników niepedagogicznych szkoły określają zakresy czynności tych pracowników.
§27
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Do używania imiennej pieczęci w szkole upoważnieni są:
a) dyrektor szkoły
b) księgowa
c) sekretarka§28
1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:
1/ 14 izb lekcyjnych,
2/ jedno pomieszczenie dla działalności biblioteki szkolnej,
3/ harcówkę na poddaszu,
4/ sklepik,
5/ aula,
6/ boisko sportowe,
71 plac zabaw,
8/ archiwum

&29

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Dokumentacja finansowa prowadzona jest dla Szkoły Podstawowej w
Żytowiecku i Szkoły Filialnej w Łęce Wielkiej oraz Publicznego Gimnazjum w Żyłowiecku.
3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
Postanowienia końcowe
§30
Wszystkie sformułowania w statucie szkoły dotyczące rodziców ucznia stosuje się też do prawnych opiekunów ucznia.
§31
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Podporządkowana szkole Szkoła Filialna w Łęce Wielkiej używa pieczęci urzędowej szkoły, której jest podporządkowana.
§32
1.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi
przepisami.
2.Zasada prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej
określają odrębne przepisy.

Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 1991-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-07-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących