Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej i Oświaty

E-mail: um@poniec.pl
Telefon: 5731533

1) prowadzenie ewidencji przedsiębiorców,
2) wydawanie zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych,
3) określanie cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami a także określanie stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi,
4) ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
5) nadzór nad targami i targowiskami.
6) zakładanie, przekształcanie i likwidowanie gminnych jednostek oświatowych,
7) kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
8) nadzór nad przygotowaniem arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
9) zapewnianie dzieciom od lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
10) zapewnianie bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
11) przygotowywanie materiałów dotyczących powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
12) przygotowanie dokumentów niezbędnych do oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
13) przygotowanie dokumentów odnośnie zatrudniania dyrektorów tych jednostek jako pracowników .
nauczycieli14) przygotowanie dokumentów związanych z udzielaniem stypendiów dla uczniów i studentów.
15) tworzenie, utrzymywanie oraz przekształcanie i likwidacja zakładów opieki zdrowotnej,
16) wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie
alkoholizmowi17) zwalczanie chorób zakaźnych.
18) prowadzenie spraw związanych z bibliotekami m.in. spraw tworzenia. łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych,
19) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i muzeów.
20) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
21) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Burmistrzowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,
22) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,
23) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,
24) przechowywanie akt, zdawanie ich do archiwum zakładowego,
25) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
26) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,
27) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,
28) stosowanie i przestrzeganie ustawy o zamówieniach
publicznych29) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.
30) dokumentowanie i aktualizacja aktów prawnych dotyczących zajmowanego stanowiska

Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-06-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących