Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania droga Drzewce

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania droga Drzewce

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2008

Poniec 08 maja.2008 r.

GP 7331- 29 /2008Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Drzewce: na działkach nr ew. 22/22, 74 ,75 i 92 w obrębie miejscowości Drzewce

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 09, w godzinach pracy urzędu.


Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-05-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie