Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Burmistrz Ponieca

Burmistrz Ponieca

E-mail: um@poniec.pl
Telefon: 5731533, 5727848

1.reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
2.prowadzenie bieżących spraw Gminy:

1) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
2) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
3) zapewnianie przestrzegania prawa przez referat oraz pracowników Urzędu,
4) okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał - narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
5) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
6) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
7) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
8) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
9) upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
10) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Sekretarza, Skarbnika oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji administracyjnych,
11) wykonywanie innych zadania zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0