Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka linii kablowej Sn 15kV w Poniecu

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka linii kablowej Sn 15kV w Poniecu

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Poniec 04 listopada.2008 r.

GP 7331- 65 /2008Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka linii kablowej Sn 15kV na dz. nr ewid. 932/3, 932/4, 934/1 i 935 obręb Poniec.
Z wnioskiem zwróciła się firma PHU INTERMAX Eksport- Import, 64-100 Leszno
ul. Niepodległości 42

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 09, w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie