Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Poniec w 2009 roku.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Poniec w 2009 roku.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2009

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Poniec w 2009 roku.

Burmistrz Ponieca ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych określonych w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu Nr XXIV/193/2008 dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Poniec z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok.

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Ponieca i okolicznych wsi. Organizację imprezy bądź cyklu imprez sportowych dla mieszkańców gminy Poniec. Udział w rozgrywkach sportowych.
Wysokość środków na realizację tego zadania w roku 2008 wynosiła 18.000 zł w 2009 roku wysokość środków wyniesie 18.000 zł.
2. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Sarbinowa i okolicznych wsi.
Organizację imprezy bądź cyklu imprez sportowych dla mieszkańców gminy Poniec. Udział w rozgrywkach sportowych.
Wysokość środków na realizację tego zadania w roku 2008 wynosiła 12.000 zł w 2009 roku wysokość środków wyniesie 12.000 zł.
3. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Rokosowa i okolicznych wsi.
Organizację imprezy bądź cyklu imprez sportowych dla mieszkańców gminy Poniec. Udział w rozgrywkach sportowych.
Wysokość środków na realizację tego zadania w roku 2008 wynosiła 15.000 zł w 2009 roku wysokość środków wyniesie 15.000 zł.
4. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu unihokeja dla mieszkańców gminy Poniec.
Organizację imprezy bądź cyklu imprez sportowych dla mieszkańców gminy Poniec. Udział w rozgrywkach sportowych.
Wysokość środków na realizację tego zadania w roku 2008 wynosiła 5.000 zł w 2009 roku wysokość środków wyniesie 5.000 zł.

W zakresie upowszechniania kultury i sztuki:
1. Prowadzenie zadań dotyczących kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dla mieszkańców gminy Poniec.
Działania na rzecz upowszechniania kultury muzycznej w gminie Poniec.
Wysokość środków na realizację tego zadania w roku 2008 wynosiła 0,00 zł w 2009 roku wysokość środków wyniesie 1.000 zł.

W zakresie przeciwdziałania sytuacjom rodzinnym spowodowanym przez alkoholizm:
1. Zapewnienie opieki dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej spowodowanej przez alkoholizm.
Wysokość środków na realizację tego zadania w roku 2008 wynosiła 2.000 zł w 2009 roku wysokość środków wyniesie 2.000 zł.

Zasady przyznawania dotacji:
W konkursie uczestniczyć mogą organizacje określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami).
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej do dnia 27 lutego 2009 r. do godz. 1500 oferty zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Oferty niezgodne ze wzorem nie zostaną rozpatrzone.
Termin realizacji zadania do 30 listopada 2009 r.

Do wniosku dołączyć należy: aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta oraz umocowanie osób go reprezentujących.

Przy rozpatrywaniu ofert pod uwagę będą brane następujące kryteria:
1. Zbieżność oferty z zadaniem przekazanym do realizacji,
2. Możliwość realizacji zadania przez organizację,
3. Kalkulacje kosztów zadania,
4. Przewidywana liczbę odbiorców realizowanego zadania.
Oferty składać należy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu,
ul. Rynek 24.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy o powierzenie zadania publicznego na czas realizacji zadania.
Burmistrz Ponieca zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
Decyzja Burmistrza Ponieca jest ostateczna.


Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-01-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących