Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Burmistrz Ponieca ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Poniec w 2009 roku.

Burmistrz Ponieca ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Poniec w 2009 roku.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Poniec w 2009 roku.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96. poz. 873 z późn. zmianami) Burmistrz Ponieca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu Nr XXIV/193/2008 dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Poniec z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok.

1. Rodzaj zadania i wysokość przeznaczonych środków:
    Prowadzenie zajęć doskonalenia umiejętności pływania dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Poniec.
2. Forma realizacji zadania: wsparcie
3. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie:
    W konkursie uczestniczyć mogą organizacje określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku     
    publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami).
4. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009r.
5. Warunki realizacji zadania:
a) Cele zadania:
- zdobycie umiejętności bezpiecznego zachowania się w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych,
- umożliwienie dzieciom i młodzieży systematycznego udziału w zajęciach z doskonalenia umiejętności pływania,
- organizacja zajęć wypełniających czas wolny dla dzieci i młodzieży,
- wyrabianie u uczestników programu umiejętności współżycia i współpracy w zespole,
- wyrabianie u uczestników nawyku zagospodarowania i aktywnego spędzania czasu wolnego.
b) Uczestnicy zadania: dzieci i młodzież szkolna z terenu Gminy Poniec w liczbie 45 osób.
c) Koszty pokrywane z dotacji: transport, wynagrodzenie opiekunów i instruktorów.

Wysokość środków na realizację tego zadania w roku 2008 wynosiła 0.00 zł w 2009 roku wysokość środków wyniesie 10.000 zł.

6. Zasady przyznania dotacji oraz termin składania ofert:
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej do dnia 8 października 2009 r. do godz. 1500 oferty zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Oferty niezgodne ze wzorem nie zostaną rozpatrzone.
Do wniosku dołączyć należy: aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta oraz umocowanie osób go reprezentujących.

Przy rozpatrywaniu ofert pod uwagę będą brane następujące kryteria:
1. Zbieżność oferty z zadaniem przekazanym do realizacji,
2. Możliwość realizacji zadania przez organizację,
3. Kalkulacje kosztów zadania,
4. Przewidywana liczbę odbiorców realizowanego zadania.
Oferty składać należy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy o powierzenie zadania publicznego na czas realizacji zadania.
Burmistrz Ponieca zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
Decyzja Burmistrza Ponieca jest ostateczna. 


  Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie