Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Wydanie decyzji środowiskowej modernizacja wytwórni mas w Poniecu.doc

Wydanie decyzji środowiskowej modernizacja wytwórni mas w Poniecu.doc

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Poniec, dnia 2009-09-28
Znak: ROŚ 7624-04/09

Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji środowiskowej

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; zm. Dz. U. z 2008r. Nr 227, poz. 1505; zm. Dz.U. z 2009r. Nr 42, poz. 340) Burmistrz Ponieca zawiadamia, że w dniu 28 września 2009 r. została wydana przez Burmistrza Ponieca Decyzja (znak: ROŚ 7624-04/09) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Modernizacja wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej w miejscowości Poniec” na działkach nr ewid. 543, 526/1, 526/2, 527, 578, 529, 530, 531/1, 531/2 w miejscowości Poniec
Niniejsza decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu ul. Rynek 24, pokój nr 9 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1500.
W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można się zapoznać w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.


Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie