Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza l =203 mb na Osiedlu Domków Jednorodzinnych Gmina Poniec nr sprawy: ZPI 341-15/09.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza l =203 mb na Osiedlu Domków Jednorodzinnych Gmina Poniec nr sprawy: ZPI 341-15/09.

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZPI 341-15/09
Poniec, 05 października 2009r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa drogi gminnej
ul.Mickiewicza l =203 mb na Osiedlu Domków Jednorodzinnych Gmina Poniec
nr sprawy: ZPI 341-15/09.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Gmina Poniec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Poniec
Ulica Rynek 24
64-125 Poniec
Strona WWW poniec.pl.
E-mail um.@poniec.pl
Godziny urzędowania 7 00- 15 00
2) Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.poniec.pl.
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: strona internetowa lub w Urzędzie Miejskim w Poniecu ul. Rynek 24 pokój nr 9.
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,

przebudowa UL.MICKIEWICZA na długości 203 mb na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w m. Poniec .
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 

  Słownictwo główne Słownictwo uzupełniające 
(jeśli dotyczy)
Główny przedmiot 45.23.31.23-7  


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) Termin wykonania zamówienia:
15 grudnia 2009r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
najniższa cena

8) Informacja na temat wadium: - nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Nazwa kryterium Waga
cena 100


10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego Gmina Poniec
Ulica Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój nr 3 sekretariat
do dnia 27 października o godz. 10 00

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poniec. pl
12) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego Gmina Poniec
Ulica Rynek 24
64-125 Poniec
pokój nr 7
dnia 27 października 2009r. godz. 10.30.

13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 26 listopada 2009r.

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 345136-2009 dnia 2009-10-05


Zdjęcia dołączone:

  
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących