Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Z A W I A D O M I E N I E BURMISTRZA PONIECA o wydaniu decyzji celu publicznego

Z A W I A D O M I E N I E BURMISTRZA PONIECA o wydaniu decyzji celu publicznego

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

PONIEC 22 .10.2009 R.
GP 7331 -40/09


Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
o wydaniu decyzji celu publicznego


Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że

została wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii 0,4 kV w Poniecu, ul. Rydzyńska dz. nr ewid. 1104, 1103, 632/3, 63/2, 1105, 633/2, 541.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z ustaleniami decyzji, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi. w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 9, w godzinach pracy Urzędu.
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za moim pośrednictwem
w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji 
                                                                                         Burmistrz Ponieca 
                                                                                       /-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie