Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » POSTANOWIENIE w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

POSTANOWIENIE w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Poniec, dnia 08 grudnia 2009r
ROŚ 7624-05/09


POSTANOWIENIE
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu

postanawiam

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Śmiłowo Gm. Poniec na działkach nr ewid. 299/1, 299/2, 300/2, 302, 304, 308,0 313/3 313/2, 313/4, 313/6, 313/8, 316, 156, 773, 158/2, 160/5, 160/4, 166, 165, 163, 160/3, 774, 167, 171/2, 171/1, 173, 180/2, 180/3, 184/1, 183, 186/3, 186/2, 187, 189, 190/1, 191/1, 193, 194, 776, 198, 164/12, 164/5, 164/7, 164/10, 199/1, 208, 209, 210, 211, 215/4, 215/5, 215/2, 215/3, 214/4, 212/5, 216, 219, 218, 220/2, 220/5, 220/6, 220/7, 220/8, 220/4, 221, 229, 231, 232, 234, 772, 246, 255/2, 255/3, 243, 258/1, 261, 262, 263/2, 260, 264, 265, 268, 267/2, 269, 270, 271, 272, 274, 778, 275/10, 275/9, 276/1, 277, 278, 279, 781, 280, 281, 282, 288, 284, 283, 285, 220/3, 222, 129, 138, 137/1, 137/3 137/5, 137/6, 137/7, 136/1, 136/2, 136/3, 135/1, 135/2, 125/2, 124/1, 124/2, 122/2, 122/1, 121, 120, 119, 118, 117, 116/2, 116/1, 317, 188, 129, 154, 313/9, 50205/3 obręb Śmiłowo i 50185/2 obręb Poniec, stosownie do wszczętego w dniu 09.11.2009r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Gminy Poniec poprzez Biura Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska :”WIN:” ul. Wołodyjowskiego 55, 64-100 Leszno.

uzasadnienie

W dniu 09.11.2009r. wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Gminy Poniec poprzez Biura Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska :”WIN:” ul. Wołodyjowskiego 55, 64-100 Leszno, dla przedsięwzięcia pod nazwą „budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Śmiłowo.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) planowaną budowę należało zakwalifikować jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu może być wymagane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 72a.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia stwierdzono, że prace opierać się będą na budowie rurociągów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Śmiłowo. W ramach inwestycji planuje się również budowę 3 przepompowni ścieków. Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana z rur PVC, ze studzienkami betonowymi o średnicy 1000 mm 9dla sieci) i z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm (dla przyłączy). Rurociągi tłoczne zostaną wykonane z rur PE. Projektowane przepompownie projektuje się jako podziemne z pompami zatapialnymi, automatycznie sterowanymi z monitoringiem stanów awaryjnych. Przebieg trasy planowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w istniejących ciągach komunikacyjnych. Budowana kanalizacja sanitarna umożliwi odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Poniec od mieszkańców objętych zakresem opracowania oraz likwidację istniejących zbiorników bezodpływowych. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust 1 pkt 3 lit. e należy stwierdzić, ze uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą krótkookresowe, trwać będą tylko przez okres budowy, nie będą się powtarzać oprócz koniecznych remontów i ustaną po realizacji przedsięwzięcia. Po zrealizowaniu inwestycji miejsca prowadzonych robót budowlanych zostaną przywrócone do stanu pierwotnego. Odtworzona zostanie nawierzchnia drogowa oraz naturalne ukształtowanie terenu. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b należy uznac że inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.
Uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit c nie znajdują zastosowania, ponieważ realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z wykorzystywaniem zasobów naturalnych. W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit. a-j ustalono, iż na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary wodno-błotne, natomiast wody podziemne zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi występują na głębokościach od 1,4 m do 3,9 m. Ponadto, nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. W odniesieniu do zapisów art. 6 ust. 1 pkt 2 lit g ustalono, iż przedsięwzięcie nie będzie przebiegać przez strefy ochrony konserwatorskiej i ochrony stanowisk archeologicznych.
Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c należy uznać, iż wielkość i złożoność oddziaływania planowanej inwestycji są znikome. Na etapie eksploatacji projektowane sieci nie będą źródłem emisji zanieczyszczeń do wód, powietrza oraz emisji hałasu, natomiast zastosowane materiały zapewnią szczelność kanalizacji i będą stanowić dostateczne zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami.
Wszystkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia zostaną wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt.1 lit e, dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się emisji substancji do powietrza, może ona wystąpić jedynie na etapie prac budowlanych. Będzie związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże z uwagi na fakt, iż emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, stwierdza się że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza.
Eksploatacja przedsięwzięcia, ze względu na charakter i technologię planowanej inwestycji (uzbrojenia podziemne), nie będzie powodowała emisji hałasu do środowiska. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić w fazie budowy, jednakże w celu zmniejszenia poziomu emitowanego hałasu prace prowadzone będą tylko w porze dziennej. W związku z tym, odnosząc się do art. 63 ust 1 pkt. 1 lit. b cyt. Ustawy należy stwierdzić , iż w fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji i nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań na terenie, na którym realizowana jest inwestycja.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w odległości ok. 13 km od obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty (projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk, zatwierdzonego przez Komisję Europejską) PLH300014 :”Zachodnie Pojezierze Krzywińskie:”. Głównym walorem tego obszaru są cenne kompleksy łąkowo torfowiskowe z bogatą florą higrofilną, kalcyfilną i halofilną, skupiającą wiele osobliwości florystycznych w skali Wielkopolski. Ze względu na lokalizację planowanej inwestycji poza ww. obszarem Natura 2000, oraz jej charakter, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na integralność obszaru, a także na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczony został ww. obszar chroniony.
Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, lokalizację inwestycji poza obszarami Natura 2000 oraz uwzględniając fakt, iż będzie ona realizowana w granicach zwartej zabudowy miejscowości Śmiłowo, głównie w istniejących ciągach komunikacyjnych, nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu inwestycji na środowisko, na siedliska, gatunki oraz integralność ww. obszarów Natura 2000.
Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2, art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 189 poz. 1227) organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem z dnia 10.11.2009r do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, oraz pismem z dnia 16.112009r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. W opinii z dnia 26.11.2009r znak NS-71/2-39/09 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu oraz w opinii z dnia 27.11.2009r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisk.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz brak transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, jak również wielkości złożoność oddziaływania wyrażono opinię, iż nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Pouczenie

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.


Otrzymują:
1. Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska :”WIN:” ul. Wołodyjowskiego 55, 64-100 Leszno
2. strony postępowania – poprzez obwieszczenie
3. strona internetowa Urzedu
4. Sołectwo Śmiłowo
5. a/a
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie