Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie Burmistrza Ponieca o wszczeciu postępowania Rów Polski regulacja i obwałowanie

Obwieszczenie Burmistrza Ponieca o wszczeciu postępowania Rów Polski regulacja i obwałowanie

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2010

ROŚ 7624 -01/10OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PONIECA
Z dnia 15.01.2010r.
O wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z póź zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 189, poz. 1227 ze zm.)

Zawiadamiam strony postępowania

o wszczęciu na wniosek Franciszka Halca dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Lesznie, 64-100 Leszno ul. Śniadeckich 5, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rów Polski – regulacja i obwałowanie w km 8+100 – 21+100 wraz z budową trzech jazów oraz odbudową Kanału Obiegowego w Poniecu.
Zgodnie z art. 28 KPA stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją w tej sprawie oraz składania uwag i wniosków w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24 64-125 Poniec pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek w godzinach 8-16, w pozostałe dni w godz. 7-15.
Jednocześnie informuję, ze organ na postawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 189, poz. 1227ze zm.) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z prośbą o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz Dużałka

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-01-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie