Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 321/2010 BURMISTRZ PONIECA z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Łęka Mała, stanowiącegomienie komunalne Gminy Poniec

ZARZĄDZENIE NR 321/2010 BURMISTRZ PONIECA z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Łęka Mała, stanowiącegomienie komunalne Gminy Poniec

Numer dokumentu: 321
Rok (4 cyfry): 2010

ZARZĄDZENIE NR 321/2010
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 04 styczeń 2010 r.


w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Łęka Mała, stanowiącego mienie komunalne Gminy Poniec

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {Dz. U. z 2004 Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1, § 4 ust. 2, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości {Dz. U. Nr 207, poz. 2108}, oraz § 2 uchwały Nr XXXVI/237/2006 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 16 luty 2006 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowej i wynajmowania lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lat oraz ustalenia stawek czynszu {Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 50, poz. 1347}

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Ogłaszam II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Łęka Mała, o powierzchni użytkowej 23,50 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej – sklep spożywczo - przemysłowy.

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości:

1) ogłoszenie o I przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24, oraz na stronie internetowej gminy Poniec. Ponadto informację o wywieszeniu ogłoszenia zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczenie w prasie lokalnej;
2) informację o ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Ponieca.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                         BURMISTRZ PONIECA
                                                                                         /-/ Kazimierz Dużałka

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-01-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących