Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji na remont ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na „Prywatny dom spokojnej starości”

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji na remont ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na „Prywatny dom spokojnej starości”

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2010

PONIEC 06.09.2010 R.

GP 7331-46/10Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA


Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że na wniosek PANI GRAŻYNA GENS UL. WIŚNIOWIECKIEGO 9, 64-100 LESZNO została wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: remont ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na „Prywatny dom spokojnej starości” na dz. nr ewid. 1188/2 w Poniec ul. Kościuszki

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z ustaleniami decyzji, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi. w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 9, w godzinach pracy Urzędu.
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia odbioru 

                                                                                   

                                                                                               Burmistrz Ponieca
                                                                                             /-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-09-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie