Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie budżetu na 2011 rok

Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie budżetu na 2011 rok

Numer uchwały: 11
Numer sesji: III
Rok (4 cyfry): 2010

Uchwała nr III/11/2010
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie budżetu na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 17.591.787 zł.
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 17.289.532 zł.,
2) dochody majątkowe w kwocie 302.255 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w kwocie 2.209.426 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 26.400 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w kwocie 21.026.117 zł.,
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 15.241.478 zł.,
2) wydatki majątkowe w kwocie 5.784.639 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w kwocie 2.209.426 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 192.574 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.236.308 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.678.628 zł.,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.557.680 zł.,
2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 714.056 zł.,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.171.678 zł.,
4) wydatki na obsługę długu w wysokości 100.000 zł.
5) wypłaty z tytułu poręczeń 19.436 zł.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują w szczególności wydatki
majątkowe roczne zgodnie z załącznikiem Nr 5,
5. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w okresie dłuższym od jednego roku, których zakończenie wypada w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 5a.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.434.330 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) pożyczek,
2) kredytów.

§ 4. Określa się łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
1) przychody 4.254.330 zł.,
2) rozchody 820.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla sektora finansów publicznych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się łączną kwotę poręczeń przypadających do spłaty w 2011 roku zgodnie z zawartą umową na kwotę 19.436 zł.

§ 7. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 40.000 zł.,
2) celowe w wysokości 50.000 zł. z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 40.000 zł.
b) na zadnia inwestycyjne 10.000 zł.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Zakres i kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych określa złącznik
Nr 8a.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
100.275 zł. przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Poniec w roku 2011 w tym na:
1) profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych 97.175 zł.,
2) przeciwdziałanie narkomanii 3.100 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych w art. 403 ust 2 ww. ustawy zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Dochody z tytułu opłaty produktowej i wydatki związane z recyklingiem odpadów opakowaniowych określa załącznik Nr 11.

§12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.754.330 zł. w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy
w kwocie 500.000 zł.,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.434.330 zł.,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w
kwocie 820.000 zł.,

§13. Upoważnia się Burmistrza Ponieca do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.
2) przekazywania uprawnień kierownikom samorządowych zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków miedzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych i między zadaniami. 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.

§14.Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Ponieca może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 1.000.000 zł.

§15.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Piotr Kaźmierczak
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-01-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących