Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE Burmistrza Ponieca w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Ponieca w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

OBWIESZCZENIE Burmistrza Ponieca


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) ]

zawiadamiam strony postępowania

o wydanym w dniu 27.01.2011r. postanowieniu w sprawie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bączylesie” w obrębach geodezyjnych Baczylas i Rokosowo.

 

Poniec, dnia 26 stycznia 2011r
ROŚ 7624-01/11

POSTANOWIENIE
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu

postanawiam

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bączylesie”, stosownie do wszczętego w dniu 30.12.2010r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek pełnomocnika inwestora Gminy Poniec Pani Alicji Skrzypczak z Biura Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” ul. Wołodyjowskiego 55, 64-100 Leszno

uzasadnienie

W dniu 30.12.2010r. wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Biura Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” ul. Wołodyjowskiego 55, 64-100 Leszno, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bączylesie”. Do wniosku została dołączona karta informacyjną przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą informacyjną przedsięwzięcia pod katem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdzono, co następuje.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Baczyłaś. 

W ramach przedsięwzięcia wybudowane zostaną:
- rurociągi grawitacyjne PCV 200mm o dł. ok. 560,0 m.,
- przyłącza kanalizacyjne PCV 160 mm ok. 20szt.,
- rurociągi tłoczne PE 90-110 mm długość ok. 770,0 m.,
- przepompownie ścieków – 2 szt. 

Inwestycja zostanie zlokalizowana głównie w ciągach komunikacyjnych dróg gminnych i powiatowych oraz częściowo na gruntach prywatnych. Ścieki bytowe z istniejącej i planowanej zabudowy mieszkalnej miejscowości Bączylas transportowane będą przedmiotową kanalizacją do oczyszczalni ścieków w miejscowości Rokosowo. Sieć zostanie wykonana z materiałów zapewniających szczelność rurociągów, co wyeliminuje infiltrację ścieków z systemu kanalizacji do gruntu oraz filtrację wód gruntowych do kanalizacji.
Z uwagi na charakter przedsięwzięcia emisja hałasu oraz emisje do powietrza występować będą jedynie na etapie budowy kanalizacji. Będzie to oddziaływanie o ograniczonym zasięgu i nasileniu, krótkotrwałe i odwracalne, wynikające z eksploatacji maszyn roboczych. Odwodnienie wykopów będzie wiązało się z lokalnym obniżeniem zwierciadła wód gruntowych na okres prowadzenia prac ziemnych i układania kanałów. Zbiornikowe przepompownie ścieków wyposażone zostaną w pompy zatapialne z wirnikiem kanałowym lub nożem tnącym w technologii bezkratowej, sterowane automatycznie z monitoringiem stanów awaryjnych. Ponadto z informacji zawartej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że po zrealizowaniu inwestycji miejsce prowadzenia robót budowlanych przywrócone zostanie do staniu pierwotnego.
W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c i e ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm) stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.
Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy, należy stwierdzić, iż w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć.
Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.), a najbliżej położonym obszarem chronionym jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty PLH30014 „Zachodnie Pojezierze Krzywińskie”, znajdujący się w odległości ponad 12 km od inwestycji. Uwzględniając lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w większości w pasach drogowych oraz fakt, że w związku z planowaną inwestycją nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów, stwierdzono, iż nie przewiduje się jej negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, wa w szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności ww. obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.
Z uwagi na położenie w znacznej odległości od granicy państwa, zakres oraz charakter przedsięwzięcia , nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 189 poz. 1227) organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem z dnia 05.01.2011r do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, oraz pismem z dnia 05.01.2011r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. W opinii z dnia 14.01.2011r znak ON.NS-71/2-1/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu oraz w opinii z dnia 20.01.2011r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-I.4240.41.2011.AR1, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.
Ze względu na wielkość i złożoność oddziaływania oraz fakt, iż planowana inwestycja ma na celu poprawą stanu środowiska, a także brak transgenicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, biorąc pod uwagę również sposoby i metody zabezpieczenia środowiska przed zanieczyszczeniami zastosowane na etapie realizacji inwestycji stwierdzono, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie

Ze względu na to, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20 na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 189 poz. 1227) i art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia się strony o niniejszym postanowieniu poprzez obwieszczenie.

Pouczenie

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Doręczenie uważa się z dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia o wydanym postanowieniu.


                                                                                                                Burmistrz Ponieca
                                                                                                                /-/ Jacek Widyński
Otrzymują:
1. Burmistrz Ponieca
2. Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska
„WIN” ul. Wołodyjowskiego 55, 64-100 Leszno
3. strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
4. a/a
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-01-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących