Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » Burmistrz Ponieca ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Poniecu „Samodzielne stanowisko d/s Kadr, Płac spraw Administracyjno – Gospodarczych oraz Działalności Gospodarczej”

Burmistrz Ponieca ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Poniecu „Samodzielne stanowisko d/s Kadr, Płac spraw Administracyjno – Gospodarczych oraz Działalności Gospodarczej”

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Burmistrz Ponieca ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Poniecu

„Samodzielne stanowisko d/s Kadr, Płac spraw Administracyjno – Gospodarczych oraz Działalności Gospodarczej”


1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe
2) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
3) nieposzlakowana opinia,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
5) dobra znajomość obsługi komputera – pakietu MS Office ( Word,Excel, Power Point)
6) prawo jazdy kat. B

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów związanych z organizacją i funkcjonowaniem samorządu gminnego, ustaw dot. prawa pracy, działalności gospodarczej, finansów publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
2) kandydat powinien okazać się: dobrą organizacją pracy, dyspozycyjnością,
umiejętnością pracy indywidualnej i zespołowej, presją czasu ,umiejętność
nawiązywania kontaktów międzyludzkich, umiejętność negocjacji i mediacji ,
umiejętność wyjaśniania i przekazywania informacji, redagowania tekstów,
umiejętność publicznego wypowiedzenia się.
3) odbyta praktyka w administracji będzie dodatkowym atutem
4) kultura osobista,
5) znajomość języków obcych, ( angielski lub niemiecki)

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
2) prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzeń pracowników, umów zlecenia, o dzieło, sporządzanie list wynagrodzeń,
3) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
4) zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
5) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
6) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
7) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
8) ewidencja czasu pracy pracowników,
9) kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych.
10)sprawy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
11)sprawy dotyczące wypadków przy pracy,
12) współpraca z Urzędem Pracy przy zatrudnianiu osób bezrobotnych (absolwenci, pracownicy interwencyjni itp.)
13) analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
14) ewidencją przedsiębiorców,
15) zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych,
16) pełnienie funkcji pełnomocnika burmistrza ds. uzależnień


4. Wymagane dokumenty:
1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5) oświadczenie o niekaralności.
6) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
7) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na danym stanowisku.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Poniecu lub pocztą na adres Urząd Miejski w Poniecu , 64-125 Poniec ul. Rynek 24 z dopiskiem: „Samodzielne stanowisko d/s Kadr, Płac spraw Administracyjno – Gospodarczych oraz Działalności Gospodarczej” w terminie do dnia 15 czerwca 2011 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Poniecu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2011-06-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących