Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2011

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam:

 

• o podjęciu przez Radę Miejską w Poniecu uchwały Nr III/14/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec dla:
1) terenów zabudowy usługowo-rekreacyjnej z prawem wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej,
2) terenów zabudowy mieszkaniowej,
3) terenów sportu, rekreacji, wypoczynku i zieleni parkowej,
4) terenów zabudowy mieszkaniowej,
5) terenów NO (oczyszczalnie ścieków) – przywrócenie przeznaczenia istniejącego przed uchwaleniem studium we wsiach: Czarkowo, Grodzisko, Janiszewo, Łęka Mała, Sarbinowo, Szurkowo i Żytowiecko;

• o przystąpieniu do procedury sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, 64-125 Poniec, ul. Rynek 24.
Wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie zainteresowani mogą wnosić w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, 64-125 Poniec, ul. Rynek 24, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: um@poniec.pl w terminie do dnia 12.09.2011r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ponieca.                                                                                                      Burmistrz Ponieca
                                                                                                      /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-08-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie