Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, budowa kanalizacji sanitarnej w Łęce Wielkiej

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, budowa kanalizacji sanitarnej w Łęce Wielkiej

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2011

Poniec, dnia 30 sierpnia 2011r.

GP 6220.05.2011

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ponieca

 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) ]


zawiadamiam strony postępowania

o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Waldemara Dobiały z Biura Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN”, działającej w imieniu Gminy Poniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej”.
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, w godzinach pracy urzędu (pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.00-15.00) w pokoju nr 9.
Jednocześnie informuję, że organ pismem z dnia 30.08.2011r. na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 78 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu,
z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.


Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww przedsięwzięcia. Publicznie dostępny wykaz danych jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poniec adres: www.poniec.pl


                                                                                                  Burmistrz Ponieca
                                                                                                  /-/ Jacek Widyński


Termin wywieszenia30.08.2011r. do 14.09.2011r. włącznie
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-08-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie